Siirry sisältöön Siiry hakuun

Ota yhteyttä – Contact us!

 

***

Tutustu myös verkkolehden sisarjulkaisuun Talk by Students -verkkolehteen, jossa opiskelijamme ja heidän ohjaajansa kirjoittavat opinnäytetöidensä tai projektiensa aiheista oman alansa ammattiyhteisöille.

***

 

Talk-verkkolehti, ISSN 2489-821X

Talk-verkkolehti on vuorovaikutteinen foorumi, jossa Turun ammattikorkeakoulun asiantuntijat ja yhteistyökumppanit kirjoittavat oman alansa ammattiyhteisöille. Täältä löytyvät myös podcast- ja videomuotoiset puheenvuorot eri alojen ammattilaisille. Artikkeleista voit löytää projektien tuloksia hyödynnettäväksi työssäsi, ratkaisuja oman alasi opetuksen kehitykseen tai kannanottoja ajankohtaiseen keskusteluun.

Talk koostuu alakohtaisista teemalehdistä, jotka löydät listattuna alta sekä etusivulta. 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@turkuamk.fi.

Digitalisaatio

Hyve

Innopeda

Kiertotalous

Myynti

Puheenvuoroja

Taide

Tekniikka

Yrittäjyys

 

Julkaisuehdot

Talk-verkkojulkaisu (Julkaisija) noudattaa käytäntöä, jossa tekijät (Kirjoittaja) antavat lehdelle julkaisuoikeuden toimittamaansa materiaaliin (Aineisto).

Tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaaliin liittyvien tekijänoikeuksien noudattamisesta säilyy Kirjoittajalla. Kirjoittaja(t) vastaa siitä, että toimitettu Aineisto ei sisällä sellaista kolmannen osapuolen aineistoa, jonka oikeuksia julkaiseminen loukkaisi.

Kirjoittaja vastaa myös siitä, että sopimuksen mukaista Aineistoa ei ole aiemmin julkaistu, julkaisuoikeutta ei ole luovutettu toiselle kustantajalle ja Aineisto ei ole hyväksymishetkellä toisen lehden arvioitavana. Muussa tapauksessa Kirjoittaja on antanut selvityksen asiasta Julkaisijalle. Aineiston ilmestyttyä Talk-verkkolehdessä Kirjoittajilla on oikeus vapaasti käyttää ja kehittää laatimaansa tietosisältöä.

Julkaisijalla ei ole oikeutta muunnella Aineistoa ilman Kirjoittajan lupaa. Julkaisija määrittelee Aineiston ulkoasun. Julkaisijalla on oikeus korjata Aineistossa havaitsemansa kirjoitusvirheet ja tehdä muut julkaisemisen kannalta vähäiset tekniset muutokset, jotka eivät vaikuta Aineiston asiasisältöön.

Aineisto rinnakkaistallennetaan automaattisesti Kansalliskirjaston URN-rekisterin kautta Open Acces -periaatteiden mukaisesti. Jokaisella artikkelilla on URN-tunnus, joka on verkkojulkaisun ainutkertainen ja pysyvä tunniste.

 

Talk-sivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee WordPress-julkaisujärjestelmällä toteutettua talk.turkuamk.fi-sivustoa

Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 12.10.2020. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut keväällä 2020 ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio, Anders Innovations Oy.  Arvioinnissa verrattiin Talk-sivuston käytettävyyttä ja toiminnallisuuksia EU:n saavutettavuusdirektiivin sekä WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) saavutettavuusohjeiston tasojen A ja AA asettamien vaatimusten täyttämiseen.

Arviointi suoritettiin Safari-, Chrome- Firefox- ja Edge-selaimilla työpöytäkäytössä. Mobiilikäytössä testi suoritettiin Chrome- ja Safari-selaimella. Lisäksi testattiin seuraavat ruudunlukuohjelmat: VoiceOver ja NVDA sekä sivusto kävi läpi W3C HTML-validaattorin tarkistuksen.

Talk-sivuston saavutettavuuden tila

Kokonaisuutena Talk-sivuston saavutettavuus vastaa suurimmaksi osaksi vaatimuksia. Nykyinen Talk-sivustomme on julkaistu elokuussa 2017. Sivustolle on tehty syksyllä 2020 merkittäviä visuaalisuuteen ja saavutettavuuteen liittyviä kehitystoimenpiteitä.

Tiedostamme mahdolliset sivustoon liittyvät puutteet aiemmin julkaistujen sisältöjen suhteen. Huomioimme sivuston saavutettavuuden päivittäisessä viestinnässä sekä sivuston jatkokehityksessä.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustomme ei ole kaikilta osin vielä vaatimusten mukainen.

Havaitut puutteet

Huomasitko saavutettavuuspuutteen talk.turkuamk.fi-sivustolla?

Kerro se meille, teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla, viestinta(at)turkuamk.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon . Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

Kirjoittajan ohjeet

Tietosuojailmoitus

 

***

Please check also our other online publication Talk by Students, where our students and their supervising teachers write about the themes of the students’ theses or projects. 

***

 

Online Magazine Talk, ISSN 2489-821X

Online magazine Talk is an interactive forum where experts and partners of Turku University of Applied Sciences write to professional communities in their field. Here you can also find podcasts and videos for professionals in different fields. Talk presents results of projects to be utilised in your work, solutions for the development of teaching in your own field or views on topical discussion.

Talk consists of field-specific thematic magazines, which you will find below and on the home page.

Email: firstname.lastname@turkuamk.fi.

Digitalization

Health and Well-being

Innopeda

Circular Economy

Sales

Comments

Arts

Engineering

Entrepreneurship

 

Terms of publishing

Online publication Talk (Publisher) follows a practice according to which the authors (Author) grant the magazine the right to publish the material they have delivered (Material).

The copyright and the responsibility for complying with any other copyrights related to the material remains with the Author. The Author(s) is responsible for ensuring that the Material they have delivered does not contain such third-party material the rights to which may be infringed by publishing the Material.

The Author shall also see to that the Material referred to by the agreement has not been previously published, the right to publish the Material has not been granted another publisher and the Material is not being reviewed by another journal or magazine at the moment of accepting the Material. Otherwise the Author has provided the Publisher with a report on the matter. After the Material has been published in Talk online magazine, the Authors have the right to freely use and further develop the information content they have created.

The Publisher does not have the right to modify the Material without a permission by the Author. The Publisher determines the appearance of the layout of the Material. The Publisher has the right to correct spelling mistakes observed in the Material and carry out other minor technical changes that do not alter the substance of the Material.

The Material is automatically self-archived through the National Library of Finland’s URN register in accordance with the Open Acces principles. Each article has a URN, which is a unique and persistent identifier for the online publication.

 

Accessibility statement for the Talk website

This accessibility statement concerns the talk.turkuamk.fi website, executed with the WordPress content management system.

Turku University of Applied Sciences is committed to improve the accessibility of its digital services.
This accessibility statement has been created on 12 October 2020. In spring 2020, the accessibility of the service has been evaluated by an external expert organization, Anders Innovations Oy. In the evaluation, the usability and functions of the Talk website were compared with the EU’s Web Accessibility Directive and meeting the requirements set by levels A and AA in the WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

The evaluation was carried out with desktop versions of the Safari, Chrome, Firefox, and Edge browsers. In mobile use, the test was carried out with the Chrome and Safari browsers. In addition, the following screen reading software were tested: VoiceOver and NVDA, and the site went through a check-up by the W3C HTML validator.

State of accessibility of the Talk website

As an entity, the accessibility of the Talk website meets the requirements for the most part. Our current Talk website has been published in August 2017. In autumn 2020, significant development activities concerning the visuality and accessibility of the site have been implemented.
We are aware of the possible deficiencies related to the website in terms of contents which have been published earlier. We take the accessibility of the website into account in our everyday communications and in the further development of the website.

Non-accessible content

Our website does not yet meet the requirements in all respects.

Detected deficiencies

• Infographics and other illustrations: all pictures on the website do not have alt text.
• Video presentations: some of the videos uploaded on the website lack subtitles.
• Podcasts: all podcasts do not include a summary of the podcast contents.
• The website has been constructed by combining two languages, which makes it difficult to use for users with screen readers.

Did you notice an accessibility problem in our digital service?

Tell us about it and we’ll do our best to correct the deficiency. You can contact us by email at viestinta@turkuamk.fi.

Supervising authority

If you notice accessibility problems on the website, please first give feedback to us i.e. the page admins. It may take 14 days until you receive a reply. If you’re not satisfied with the answer you have been given or do not get a response within two weeks at all, you can file a report to the Regional State Administrative Agency of Southern Finland (the website is in Finnish). The website of the Regional State Administrative Agency of Southern Finland describes in detail, how the report should be filed and how it will be processed (in Finnish).

Contact information to the supervising authority
Regional State Administrative Agency of Southern Finland
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö (Unit of accessibility monitoring)
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telephone exchange +358 295 016 000

Privacy statement