Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Oppiminen innostaa tehohoitotyön opinnoissa, COVID-19-pandemiasta huolimatta

09.11.2020

Tehohoitotyön opiskelu kuuluu Turun ammattikorkeakoulussa joko pakollisiin tai vaihtoehtoisiin opintoihin terveysalalla osaamisalan mukaan. COVID-19-pandemia nosti alan tärkeyden esiin. Pandemia aiheutti myös sen, että tehohoitotyön opetusta piti muokata, jotta aihe soveltui verkkoympäristöön. Opiskelijat olivat motivoituneita tehohoitotyön opiskeluun jopa niin, että muutama aloitti opintojakson jälkeen opinnäytetyön tehohoitotyöstä. Tuloksena tehtiin video opetuskäyttöön.

Tehohoito on oma lääketieteen erikoisala. Se tarkoittaa kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoa ja jatkuvaa valvontaa yksikössä, jossa on välitön valmius reagoida mahdollisesti syntyviin elintoimintojen häiriöihin.  Elimistölle annetaan aikaa parantua kriittisestä sairaudesta.

Kaksi hoitajaa hoitamassa potilasta.

 

Pandemiapotilaista on tunnistettava kriittisesti sairaat

Keväällä 2020 COVID-19-virus lähti leviämään maailmanlaajuisesti ja pandemian laajuus saavutettiin nopeasti. Viruksen tavallisimmat oireet teho-osastolle otettaessa ovat vaikea hengenahdistus, kuume ja yskä.

Syksyllä 2020 pandemiatilanne on muuttanut olemustaan. Tällä hetkellä eniten sairastuvat 20–30-vuotiaat nuoret, eivät enää yli 70-vuotiaat.  Tästä johtuu asiantuntijoiden mukaan se, että koronakuolleisuus ei ole kohonnut tilastojen mukaan.

Kriittisesti sairaan potilaan hoitaminen on edelleen keskeinen asia opetuksessa. Näitä potilaita ei ole enää pelkästään teho-osastoilla, vaan myös muilla osastoilla. Opetuksessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että opiskelijat kehittyvät tunnistamaan kriittisesti sairaan potilaan oireita ja toimimaan niiden hoidon edellyttämällä tavalla.

Teho-osastolla hengitysvajauspotilaita hoidetaan joko antamalla lisähappea erilaisten maskien avulla tai asettamalla hengitysputki, joka yhdistetään hengityskoneeseen. Tällöin hengityskone avustaa potilaan omaa hengitystä tai hengittää kokonaan hänen puolestaan. Potilas on usein lääkittynä niin, että hän on rauhallinen, mutta kuitenkin heräteltävissä.

Koettiin omien tehohoito-opintojen aikana, että aiheesta olisi ollut käyttöä videolle. Tehohoidon kursseilla käydään monia haastaviakin toimenpiteitä läpi, joita etukäteen katsottavat opetusvideot voisivat selkeyttää. Ajatus opetusvideon tekemisestä tuntui muutenkin eniten omalta toiminnalliselta opinnäytetyöltä, jota lähteä työstämään.

 

Tehohoito vaatii erityisosaamista

Tehohoidossa hoidetaan potilaita, joilla on henkeä uhkaava tilanne. Tilanne voi olla äkillinen tai tilapäinen ja se voi johtua yhdestä tai useammasta elintoiminnon häiriöstä. Osa potilaista tulee myös suunnitellusti tehohoitoon leikkauksen tai perussairauksien takia.

Tehohoidossa potilaita hoidetaan hengenvaaran torjumiseksi menetelmin, jotka vaativat erityisosaamista teknologiasta ja ihmisen fysiologiasta. Teho-osastolla on tehohoitoon perehtynyt lääkäri saatavilla ympäri vuorokauden. Lisäksi tehohoitoon perehtynyt hoitaja tai hoitajat ovat jatkuvasti läsnä potilaan vierellä.

Potilas on letkuissa.

 

Tehohoitotyö kuuluu opintoihin ensi- ja sairaanhoidossa

COVID-19-pandemian valloittaessa maailmaa alkoi Turun AMK:ssa tehohoitotyön opintojaksoja usealle ryhmälle. Ensihoitajaopiskelijoilla tämä tehohoitotyön opintokokonaisuus on 5 opintopistettä ja se kuuluu opintoihin pakollisena opintojaksona.

Sairaanhoitajien osaamisalalla Akuutti- ja tehohoitotyö -opintojakso sisältää sekä päivystyshoitotyön 2 op että tehohoitotyön 3 op. Nämä ovat vaihtoehtoisia kokonaisuuksia sairaanhoidon osaamisalalla.

Kyseiset opintojaksot ovat olleet opiskelijoiden mielestä kiinnostavia jo ennen COVID-19-pandemiaakin.

Hengityskonepotilaiden lisääntyessä COVID-19 vuoksi, endotrakeaalinen imu on tämä hengityskonepotilaille tehtävä toimenpide ja opista olisi hyötyä.

 

Tavoitteet ovat tärkeitä oppimisen kannalta

Opintojakson tavoitteina on oppia akuutti- ja tehohoitotyön luonteesta ja toimintaympäristöstä yleisesti. Myös potilaan hoidon tarpeen määrittely, suunnittelu, toteutus ja arviointi ovat keskeisiä asioita opintojaksolla.

Opintojakson etukäteistehtävänä oli COVID-19 ja näyttöön perustuvan tiedon löytäminen vallitsevassa pandemiatilanteessa. Löydettyjä lähteitä opiskelijat lisäsivät verkko-oppimisympäristöön.

Näiden pohjalta käytiin verkkovälitteisesti mielenkiintoisia ja ajankohtaisia keskusteluja. Opiskelijat kysyivät rakentavia kysymyksiä ja perustelivat vastauksensa lähteisiin perustuen. Aiheeseen liittyvä innostus purkautui tunneilla aktiivisilla kysymyksillä ja kommenteilla.

Potilas letkuissa.

 

Potilaita pitää tukea

Yhtenä tärkeänä tavoitteena tehohoitotyön opintojaksolla on oppia tukemaan niin potilasta kuin tämän läheisiä erilaisin hoidollisin menetelmin.

Tehopotilaan omaisen ohjaaminen toteutettiin esimerkiksi niin, että opettaja roolitti etukäteen kriittisesti sairaan potilaan omaisen, joka soitti teho-osastolle hätääntyneenä puhelun. Koko luokka kuunteli keskustelua etänä. Tämän jälkeen aiheesta keskusteltiin aktiivisesti.

Opiskelijat pitivät tehohoitotyökurssin verkkovälitteisistä tehtävistä. Nämä tulevatkin todennäköisesti jäämään osaksi opintojaksoa myös COVID-19-pandemian jälkeen.

Työstäminen on ollut haastavaa, mutta myös palkitsevaa. On hyvä, että mahdollisesti nuoremmat ryhmät voivat hyötyä tuotoksestamme, varsinkin nyt, kun opetus on pääosin verkossa.

 

Opinnäytetyönä tuotetaan videomateriaalia oppimisen tueksi

Kevätlukukauden lopussa ensihoitajaopiskelijat ottivat opettajiin yhteyttä tehohoitotyöhön liittyvän opinnäytetyön merkeissä. He olivat innostuneet aiheesta endotrakeaalinen imu tehohoitopotilaalla. Kyseessä on tehohoitotyöhön liittyvä keskeinen toimenpide, jolla saadaan myös alemmat hengitystiet tyhjennetyksi infektoituneesta eritteestä.

Opinnäytetyö tulee olemaan toiminnallinen, ja lopputuotoksena tehdään videomateriaalia luentojen tueksi. Keväällä näiden videoiden kuvaamiseen ei ollut valitettavasti mahdollisuuksia ICT-Cityn tehohoitotyön luokassa, koska opetuksessa käytettävät hengityslaitteet oli viety VSSHP:n tiloihin odottamaan COVID-19-potilaita.

Syyslukukauden alussa aktiiviset ensihoitajaopiskelijat ottivat taas opettajiin yhteyttä videomateriaalin kuvaamisen tiimoilta. Vihdoin videokuvaamiseen saatiin järjestymään kaikille sopiva aika ja tehohoitotyön luokkakin oli vapaana. Videokuvaaminen onnistui ja lisäksi samalla otettiin muitakin tehohoitotyöhön liittyviä kuvia.

Ensihoitajaopiskelijat Titta Kokkoniemi, Anniina Löytynoja ja Elina Sukkinen kertovat lainauksissa, miksi juuri tämä aihe oli kiinnostava ja tärkeä.

 

Tehohoitotyö koetaan vaikeana ja mielenkiintoisena

Tehohoitotyön opettajana on ollut ilo, jos niin voi sanoa pandemian aikana, seurata opiskelijoiden kiinnostusta ja aktiivisuutta osallistua tehohoitotyön opintojaksolle, joka koetaan pääsääntöisesti vaikeana, mutta mielenkiintoisena. Nyt osa tehtävistä muokattiin niin, että ne kohdistuivat COVID-19- ja tehohoitopotilaan tai omaisten erilaisiin tarpeisiin.

Aktiiviset opiskelijat innostuivat etsimään näyttöön perustuvaa materiaalia tehtäviinsä. Lähteet olivat ajankohtaisia.

Teams-luentojen jälkeen järjestettiin opiskelijoille mahdollisuuksia kysymysten esittämiseen. Nämä kyselytunnit olivat vapaaehtoisia ja perustuivat opiskelijoiden aitoon haluun oppia näitä asioita, kyseenalaistaa ja miettiä perusteluja tehohoitotyön etiikan pohjalta.

 

Kuvat: Titta Kokkoniemi

 

Tutustu ensihoitajan ja sairaanhoitajan koulutuksiin!

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.