Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Hybridiopetus ja uusi normaali – tukea opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen

27.04.2022

Vuosi 2021 jatkui pandemian ja etätyöskentelyn merkeissä. Korona-ajan alkuvaiheen etäopetus ja -opiskelusta kerätyt kokemukset (ks. Arenen uutinen)paljastivat haasteita yhteisöllisyyden luomisessa ja vuorovaikutuksellisessa opetuksessa. Toisaalta korona-aika on myös luonut mahdollisuuksia toteuttaa opetusta ja opiskelua uusin tavoin. Etäopetus ja -opiskelu on tullut jäädäkseen. Nyt tärkein tehtävä on tukea opettajia ja opiskelijoita uudessa normaalissa, jossa tavataan ja työskennellään yhdessä verkko- ja kampusopetusta eri tavoin yhdistellen.

Turun ammattikorkeakoulussa toimii Koulutuksen kehittämisen monialainen tiimi erityisesti opettajien tukena tuottamalla ohjeistusta, koulutusta ja materiaaleja opetuksen toteuttamiseen. Tiimi tukee myös opiskelijoiden hyvinvointia, ja siinä on pysyvä edustus Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:sta. Tiimi kehittää opetusta opiskelijoiden palautteen perusteella sekä tuottaa materiaaleja ja toimintoja opiskelijoiden tueksi.

Tukea opiskelijoiden hyvinvointiin

Keväällä 2021 oli jo tiedossa, miten pandemia oli lisännyt opiskelijoiden yksinäisyyttä, ahdistuneisuutta ja motivaation puutetta. Turun ammattikorkeakoulussa koottiin opiskelijoille suunnatut tukipalvelut www-sivuille ja julkaistiin tietoa mm. opintopsykologien tapaamisajoista.

Erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille haluttiin mahdollistaa tutustuminen kanssaopiskelijoihin, joten heille järjestettiin opetusta kampuksella. Osa kädentaitoja vaativasta opetuksesta, kuten laboratorioissa tapahtuva opiskelu, järjestettiin kampuksella.
Lisäksi toteutettiin opiskelijoille suunnattu podcast- ja webinaarisarja, jossa asiantuntijat ja opiskelijaedustajat keskustelivat pandemian aiheuttamista haasteista eri näkökulmista. Podcasteissa haastateltiin opiskelijoita erilaisista teemoista:

Podcast-haastatteluissa nousi koskettavalla tavalla esiin opiskelijoiden arjen haasteet pandemian ja etäopiskelun ”kourissa”. Podcastien julkaisua seurasi webinaari, jossa eri koulutusalojen eli sektorien johto ja opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat keskustelivat podcastin teemoista rehtori Vesa Taatilan johdolla.

Keskusteluissa nousi esiin, että opiskelijat ja opettajat tarvitsevat korkeakoulun tukea etäopetuksen aikana niin hyvinvointiin kuin konkreettisesti opiskeluun ja opetuksen toteutukseen.

Ohjeistusta opettajille opiskelijapalautteen perusteella

Pandemian aikana saimme opiskelijoita palautteita ja kehittämisehdotuksia opetuksen toteuttamiseen. Yksi esille noussut haaste oli arvioinnin toteuttaminen etänä. Vaikka suurin osa opettajista oli jo ennen pandemiaa opettanut osittain verkossa ja heillä oli kokemusta eri työkalujen hyödyntämisestä, oli kuitenkin uusi tilanne toteuttaa arviointi kokonaisuudessaan etänä.

Opettajille oli uusi tilanne toteuttaa arviointi kokonaisuudessaan etänä.

Keräsimme erilaisia etäarvioinnin toteutustapoja ja esimerkkejä pedagogisesta ja teknisestä näkökulmasta. Huhtikuussa 2021 julkaistiin opettajille ohjeistus arviointiin etäopetuksessa. Ohjeistus antaa eväitä innovaatiopedagogiikan mukaiseen arviointiin sekä esittää, millaista tukea on saatavilla ja miten huomioida teknisiä näkökulmia.

Tietosuojakysymykset askarruttivat

Myös tietosuojakysymykset nousivat esiin etäopetuksen yhteydessä. Opiskelijat pohtivat, saavatko he tallentaa verkko-opetussessioita omaan käyttöönsä luentomuistiinpanojen tavoin ja saavatko opettajat valvoa etäarviointitilanteita kameran avustuksella. Näistä tilanteista ei ollut ennen pandemiaa vielä riittävästi kokemuksia ja ohjeistusta, joten oli tarpeen ohjeistaa opettajia myös tietosuojasta etäopetuksessa.

Keväällä 2021 julkaistiin opetuksen tietosuoja -ohjeistus, joka on tarkoitettu opetushenkilöstölle. Ohjeistuksessa on kuvattu yleisimpiä tilanteita, joissa opettaja vastaa opiskelijoiden henkilötietojen tietosuojasta opintojaksolla.

Ohjeistuksessa käsitellään mm.

  • opintotietojen julkisuutta
  • opintotietojen säilytysaikaa ja käsittelyä
  • etätenttien valvontaa
  • arkaluontoisten tietojen käsittelyä.

Ohjeistuksen laatimiseen osallistuivat Turun ammattikorkeakoulun koulutuksen kehittämisen yksikkö, opiskelijapalvelut, oppimisympäristöpalvelut (sis. IT-palvelut ja tilapalvelut) ja tietosuojavastaava.

Opiskelijapalautteen avulla kehitetään toimintaa

Yksittäisten opiskelijoilta saadun palautteiden lisäksi tarkastelimme opiskelijapalautetta myös laajempana kokonaisuutena korona-ajalta. Opiskelijabarometri on Turun ammattikorkeakoulun vuosittainen palautekysely, jossa selvitetään laajasti opiskeluun liittyviä asioita.

Vuosina 2020 ja 2021 kyselyyn liitettiin muutamia kysymyksiä erityisesti korona-ajan opiskeluun liittyen. Vastaukset analysoitiin tieteellisesti syksyn 2021 aikana, ja analyysin perusteella poimittiin opetuksen kehittämiseen tärkeimpiä teemoja.

Opiskelijat kokivat kampusopetuksen suunnittelun ja toteutuksen jääneen etäopetuksen jalkoihin.

Yksi analyysista esiin noussut tärkeä näkökulma oli se, että opiskelijat kokivat kampusopetuksen suunnittelun ja toteutuksen jääneen etäopetuksen jalkoihin. Koska pandemia oli pakottanut opetuksen äkillisesti etätoteutukseen, kampuksille paluuseen ja opetukseen paikan päällä ei ollut saatavilla ohjeistuksia ja tukea samalla tavoin kuin etäopetukseen. Toinen merkittävä huomio oli se, että opiskelijat toivoivat opetuksen suunnitteluun koko korkeakoulun yhteisiä linjauksia ja toimintatapoja. Lisäksi toivottiin, että huomioitaisiin vuosikurssien eriävät tarpeet, kuitenkaan unohtamatta opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

Opiskelijat toivoivat opetuksen suunnitteluun koko korkeakoulun yhteisiä linjauksia ja toimintatapoja.

Näiden perusteella keväällä 2022 valmistellaan opettajille ohjeistusta opetuksen toteuttamiseen eri muodoissa ja tavoitteena on julkaista syksyllä 2022 verkko-, kampus- ja hybridiopetuksen ohjeistus. Ohjeistus on tiettävästi ensimmäinen laatuaan, joka perustuu kokonaan opiskelijoiden antaman palautteen analyysiin ja sen pohjalta tehtäviin linjauksiin ja ohjeistuksiin.

Ohjeistuksessa annetaan vinkkejä:

  • yhteisten toimintatapojen toteuttamiseen eri ympäristöissä
  • viestintään, vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen
  • opiskelijan hyvinvointia tukevien elementtien huomioimiseen opetuksen suunnittelussa.

Syksyllä 2021 Turun ammattikorkeakoulussa luotiin yhteistyössä opiskelijakunta TUO:n kanssa uusi opiskelijoiden toivoma anonyymi matalan kynnyksen palautekanava. Opiskelija saa palautteeseensa vastauksen järjestelmän kautta, ja hän voi seurata palautteen käsittelyn edistymistä koodin avulla. Kokemukset kokeilusta olivat positiivisia, ja sen perusteella palautekanava otettiin vakituiseen käyttöön.

Hybridiopetusmallin kehittäminen

Pandemian aikana vuonna 2021 nähtiin tarpeelliseksi kehittää hybridimallia ja sitä tukevia toimintatapoja.

Hybridiopetuksen tavoitteena on luoda yhteneväiset toimintatavat, joilla mahdollistetaan opiskelijoiden yhdenvertainen osallistuminen, osallistaminen ja kokemus rajoitteet tiedostaen.

Turun ammattikorkeakoulussa hybridiopetuksen määritelmä on laaja: hybridiopetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa yhdistyy kampus- ja verkko-opetus. Hybridiopetus voi toteutua opintojaksoilla monimuotoisesti siten, että osa opetuksesta on lähiopetuksena (esim. laboratorioharjoitukset) ja osa etänä (esim. luennot).

Opintojakson yksittäinen opetussessio voi tarpeen vaatiessa toteutua samanaikaisena hybridinä esim. siten, että opettaja ja osa opiskelijoista on läsnä ja osa opiskelijoista on mukana etäyhteydellä tapaamisessa. Hybridiopetuksena voidaan myös toteuttaa luentoja, seminaareja, työpajoja tai simulaatiotilanteita, joissa esiintyjä tai osa osallistujista on mukana etäyhteyden välityksellä ja osa kampuksella.

Opettaja kirjaa opintojakson kuvaukseen tarkasti, toteutetaanko opetus paikan päällä tai etänä. Opiskelija ei voi valita osallistumistapaa, vaan osallistuminen opetukseen tapahtuu toteutussuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Ohjaus, palaute ja arviointi on jatkuvaa ja monimuotoista.

Opettajat tekevät toteutussuunnitelman sen mukaan, miten etä- ja kampusopetus yhdistyy, millaiset tavoitteet ja arviointiperusteet opintojaksolla on sekä millaista osallistumista ja tehtäviä opiskelijoilta edellytetään. Opettajat saavat tukea pedagogiseen ja tekniseen toteutukseen niin verkko-oppimisympäristössä kuin kampuksella.

Tulevaisuuden kehityssuuntia

Jos hybridiopetus on tämän päivän uusi normaali, mikä on tulevaisuuden opetuksen kehityssuunta? Yksi painopisteistä on ainakin opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen ohjauksen avulla. Syksyllä 2021 Turun ammattikorkeakoulussa toteutettiin opettajatuutoreiden koulutuspaketti, joissa opinto-ohjaajat ja opintopsykologit sekä muut ohjauksen asiantuntijat tarjoavat opettajatuutoreille vinkkejä ja tietoa muun muassa haastavien tilanteiden ohjaukseen sekä ohjauksen työvälineiden käyttöön.

Ohjauksen tarpeen ennakoidaan vain kasvavan, kun opiskelu henkilökohtaistuu ja joustavat opintomahdollisuudet lisääntyvät jatkuvan oppimisen kasvun myötä.

Lisäksi opettaja- ja vertaistuutoreiden ohjaustoimintaa on integroitu aiempaa enemmän muihin opintoihin. Vuonna 2022 selvitetään, miten ohjaus toteutuu integroituna eri koulutuksissa. Myös korkeakoulujen yhteisessä kansallisessa Digivisio 2030 -hankkeessa ohjauksen kehittäminen on yksi teema, jossa mietitään mm. tekoälyn hyödyntämistä osana opetuksen digitalisaatiota.

Myös muunneltu todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR) ovat uusi mahdollisuus tulevaisuuden opetuksen kehittämiselle. Vuonna 2021 tehty kartoitus osoitti, että koulutuksissa on kiinnostusta AR ja VR-teknologioiden soveltamiseen opetuksessa, mutta sen edistämiseen tarvitaan sekä laitteistoa että käyttöönoton pedagogista ja teknistä tukea. Jatkossa hybridiopetuksen käsitettä voidaan laajentaa käsittämään myös erilaiset VR-, AR-, XR- ja muut todellisuudet.

Jatkossa kestävän kehityksen osaaminen on yhä olennaisempi osa opiskelijan osaamista.

Marraskuussa 2020 julkaistu kestävän kehityksen ja vastuullisuuden yhteinen ohjelma asettaa tavoitteet kestävälle toiminnalle. Viime vuonna toteutettiin useita toimenpiteitä niin kampuksen kestävyyttä parantamalla kuin henkilöstön kestävän kehityksen osaamista vahvistamalla. Kestävän kehityksen teema näkyy myös oppimissuunnitelmissa ja osaamistavoitteissa. Jatkossa kestävän kehityksen osaaminen on yhä olennaisempi osa opiskelijan osaamista, mutta myös henkilöstön osaamisen täytyy kasvaa samassa suhteessa. Kestävä kehitys tuodaan vahvemmin mukaan opintojaksotasolle ja huomioidaan myös mm. monialaisten projektien yhteisissä arviointikriteereissä, jolloin osaamisen kehittymistä voidaan seurata analytiikan avulla. Hybridiopetus mahdollistaa kestävän osaamisen kehittymisen eri ympäristöissä ja yhteistyössä muiden korkeakoulutoimijoiden kanssa, antaen opiskelijoille mahdollisuuksia joustavaan oppimiseen mm. yhteisen verkko-opintotarjonnan kautta.

Monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden tukeminen ja sosiaalinen kestävyys on jatkossa yhä tärkeämpää, kun yhteiskuntamme kansainvälistyy.

Tarvitsemme uusia osaajia, jotka edustavat eri kulttuuri- ja kielitaustoja. Vuonna 2021 Turun AMK:ssa toteutettiin yhteistyössä opiskelijakunta TUO:n kanssa opiskelijoille yhdenvertaisuuskysely. Vuonna 2022 kehitetään opetukseen kansainvälisyyttä tukevia ja rasisminvastaisia materiaaleja, tukea ja koulutuksia. Yksi lähtökohta on yhdenvertaisuuskyselyn analysointi ja siitä nousevina kehityskohteina rasisminvastaisuuden ja kansainvälisyyden tukeminen. Nykymaailman tämänhetkinen kehityskulku näyttää, että tämän tuen tarvetta ei voi aliarvioida.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *