Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Yritystoiminnassakin tarvitaan pedagogiikkaa

07.06.2018

Pedagogiikalla tarkoitetaan taitoa ohjata oppimaan. Yleisesti ajatellaan, että pedagogiikan hyöty yrityksille ja organisaatioille näkyy koulutuksen tuottamana osaavan työvoiman tarjontana.  Pedagogisesta osaamisesta voi olla myös muuta suoraa hyötyä yrityksille ja liiketoiminnan kehittämiselle, sillä työ ja työn tekeminen ovat muutoksessa. 

Tiedon välittämisen osaaminen yhä tärkeämpää 

Tiedon ja osaamisen merkitys on kasvanut ja työyhteisöissä on opittava uutta jatkuvasti.

Tietoa on välitettävä ja sovellettava. Organisaatioissa järjestetään koulutuksia, valmennuksia ja tiedotustilaisuuksia, ja myös useimpiin töihin kuuluu koulutus- ja viestintätehtäviä. Työyhteisöissä näitä tehtäviä hoitavilla ei kuitenkaan aina ole pedagogista osaamista, jolla oppimista voidaan tehostaa ja myös arvioida.  

Oppiminen on sidoksissa liiketoiminnan kehittymiseen… 

Systeemiajattelun mukaan organisaation arvokkain elementti on sen kyky oppia. Siihen sisältyy virheiden tekeminen, niistä keskustelu ja niistä oppiminen. Merkittävä osa organisaatioista ei näin kuitenkaan toimi. Nykyisessä taloustilanteessa on entistä tärkeämpää, että ymmärretään hakea tehokkuutta oppimista parantamalla. Organisaatioiden onnistunut toiminta perustuu pitkälti vuorovaikutukseen ja laatuun.  

Asiakas ei ole ketjun loppupiste, vaan organisaation tuotteita ja palveluita tulee kehittää yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tämä vaatii asiakassuhteelta luottamuksellisuutta ja kykyä kuunnella. Vuorovaikutuksen on tällöin oltava kunnossa myös organisaation sisällä, eli tietoa on osattava tuottaa yhdessä, jakaa toisille ja oppia toisilta. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mukaan työn sisältö muuttuu asioiden tuottamisesta yhteisön ongelmanratkaisuun. Osaamistarpeet siirtyvät yksilötasolta yhteisön osaamiseen, jolloin vuorovaikutus ja jatkuva oppiminen ovat edellytyksinä organisaation menestymiselle. 

….sekä työhyvinvointiin 

Oppiminen vaikuttaa myös työhyvinvointiin. Työntekijöille on merkityksellistä se, onko työssä mahdollisuus oman työn kehittämiseen. Tämä vaikuttaa myös motivaatioon. Työn mielekkyys syntyy siitä, kun voi oppia uutta ja soveltaa sitä omaan työhön. Tutkimusten mukaan tämä johtaa työntekijän korkeaan motivaatioon, korkeatasoiseen työsuoritukseen ja työtyytyväisyyteen. 

Aikuiset oppivat yhdessä ja tietoa jakamalla 

Kaikenikäisillä oppijoilla keskeistä oppimisessa on motivaatio. Oppimisen tuottamat tiedot ja taidot, joita voi soveltaa käytännössä ja jotka liittyvät omaan työhön ja omaan elämään, motivoivat yleensä parhaiten.  Aikuisoppimisessa keskeistä on käyttää vaihtoehtoisia ajatustenvaihto- ja tiedonvälitystapoja. Tärkeää on myös saada esiin oppijoiden omat kokemukset ja hyödyntää niitä. Mitä enemmän oppijat saavat osallistua ja tuoda esiin omaa kokemustaan, sitä tehokkaampaa heidän oppimisensa todennäköisesti on. 

Aikuisten oppimisessa tehokkaimmiksi on havaittu toimintatavat ja menetelmät, jotka liittyvät läheisesti työnohjaukselliseen otteeseen, tiedon jakamiseen ja yhteisölliseen oppimiseen. Organisaatioiden tuottavuutta voidaan tehostaa tuomalla näitä työskentelytapoja käyttöön esimerkiksi työyhteisöjen sisäisissä koulutuksissa, palaverikäytännöissä ja myös arkityössä työyhteisön vuorovaikutustilanteissa. 

Innovaatiopedagogiikka yritystoiminnassa 

Turun ammattikorkeakoulussa kehitettyä pedagogista osaamista, innovaatiopedagogiikkaa, on viety myös alueen yrityksiin. Yritysten henkilöstön pedagoginen valmennus kehittää osallistujien oppimisen ohjaamisen taitoja.  Käsiteltäviä aiheita ovat mm. ymmärrys aikuisten oppimisesta, oppimisen fasilitointimenetelmien tuntemus sekä oppimistulosten arviointikäytänteet. Käytetyt työtavat ovat innovaatiopedagogiikan mukaisesti yhdessä oppimista, uuden ja aiemmin hankitun tiedon jakamista ja soveltamista.

Osallistujat saavat valmennuksessa ravistella vakiintuneita käsityksiä koulutusmenetelmistä, kouluttajan rooleista ja koulutuksen kehittämisestä. Valmennukseen liittyy usein myös kunkin osallistujan vetämän konkreettisen valmennustilanteen seuranta, josta saa suullisen ja kirjallisen palautteen sekä sen pohjalta yhdessä laadittavan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman.  

Pedagogisen valmennuksen ideana ei ole ainoastaan kertoa asiakkaalle, miten toimia, vaan myös auttaa asiakasta ymmärtämään omia vahvuuksiaan. Valmennuksesta saadun palautteen mukaan, ”meidän ei tarvitse enää ostaa koulutustilaisuuksien suunnittelua ja toteutusta ulkopuolisilta toimijoilta, koska osaamme nyt itse toteuttaa erityyppisiä koulutuksia aiempaa tehokkaammin ja monipuolisemmin”. 

Koulutusorganisaatiot yritysten apuna 

Osallistuminen yhteiseen toimintaan ja sen yhteydessä tapahtuvaan tietojen ja taitojen muodostamiseen on työssä oppimisen keskeinen muoto. Nykyään työntekijöiden odotetaan jatkuvasti kehittävän omaa osaamistaan, oppivan uusia taitoja, jakavan osaamistaan muiden kanssa sekä osaavan irrottautua vanhentuneista tiedoista.

Jatkuvat muutokset työelämässä johtavat helposti siihen, että aikaa ei riitä oman osaamisen pohtimiseen ja kehittämiseen, ja siksi työyhteisössä tarvitaan usein ohjausta ja toimijuuden tukemista. Koulutusorganisaatioiden pedagoginen osaaminen on yritysten liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta toistaiseksi melko vähän käytetty voimavara, jota kannattaa hyödyntää aiempaa enemmän.  

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *