Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Refresh+ Art Productization Toolkit välineeksi taiteellisen työn tuotteistamiseen

23.09.2022

Taiteellisen työn tuotteistaminen on perinteisestä tuotteistustyöstä huomattavasti poikkeava prosessi. Taide elää vahvasti tekijänsä mukana, ja luovan alan ammatillinen kehitys on useasti alkanut jo paljon ennen varsinaista ammatillista toimintaa. Refresh+ Art Productization Toolkit kehitettiin työvälineeksi soveltumaan juuri tällaiseen toimintaympäristöön taiteen tuotteistamisen tueksi. 

Refresh+ -hanke (20202022) on kehittänyt Refresh+ Art Productization Toolkit -työvälinettä yhdessä taiteilijoiden sekä Turun ammattikorkeakoulun media-alan mainonnan suunnittelun sekä tuotannon ja projektinhallinnan opiskelijoiden kanssa vahvistamaan nuorten taiteilijoiden ammatillisen toiminnan kehittymistä sekä heidän taitojaan tuotteistaa omaa osaamistaan. Kansainvälisen taiteilijaryhmän sekä media-alan opiskelijoiden kanssa tehty yhteistyö vahvisti käsitystä työvälineen tarpeesta ja kehitti sen sisältöä. Refresh+ Art Productization Toolkit -työväline perustuu palvelumuotoilussa laajalti hyödynnettyyn tuplatimanttimalliin (ks. Design Council, The Double Diamond).

Kuvassa on Antti Alanko suuren näyttöruudun edessä osoittamssa opetuksessa esitettyä kuviota.

Antti Alanko ohjaa mainonnan suunnittelun ja tuotannon ja projektinhallinnan opiskelijoita työvälineen kehitystyöpajassa. Valokuva: Mainonnan suunnittelun ja tuotannon ja projektihallinnan opiskelijat.

Tuplatimanttimallin sovellus

Tuplatimanttimalli jakaa kehittämisprosessit kahteen vaiheeseen: Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa ongelmaa etsitään laajentamalla käsitystä siitä, mikä kyseiseen kohteeseen vaikuttaa. Myöhemmässä vaiheessa kerättyä tietoa kiteytetään ja pyritään mahdollisimman tarkkaan määrittämään selkeä näkemys siitä, mistä on kyse. Tätä prosessia kuvataan timanttimuodolla, jossa ensin laajentuva ja myöhemmin tarkentuva prosessikuvaus muodostaa <>-kuvion. Tuplatimantti syntyy, kun työtä jatketaan ensimmäisen tutkimusvaiheen aikana syntyneet tiedonkeruun jälkeen laajentamalla kehitys- ja tuoteideoita (<) ja loppuvaiheessa karsimalla (>) niistä potentiaalisimmat konkreettisiksi tuotteiksi tai palveluiksi. 

Olemassa oleva tietotaito, motivaatio, konteksti ja tarpeet esiin

Taiteellinen työ edellyttää tekijältään lähes jatkuvaa tutkimustyötä, joka voi liittyä niin taiteen kontekstiin kuin ilmaisutapoihin, välineisiin ja tekniikoihinkin. Kehitetty työväline lähtee liikkeelle tilanteesta, jossa sen käyttäjä on kerännyt runsaasti tietoa ja taitoa, joten työvälineen ensimmäinen vaihe on pyrkiä kiteyttämään niin omaa taiteellista työtä kuin ympäristöä, jossa tekijä toimii.

Työväline ohjaa tekijää kartoittamaan omaa motivaatiotaan, yleisöään, viestikanaviaan, inspiraation lähteitä, muista tekijöistä erottavia tekijöitä canvas-mallin avulla. Työvälineen ensimmäinen vaihe (ensimmäinen canvas) keskittyy tunnistamaan, mitä tekijä tarvitsee oman työnsä mahdollistajiksi ja mikä osallistujia, oli kyseessä sitten ihmisiä tai asioita, motivoi osallistumaan. 

Tuote- ja palveluideoita taustatiedon pohjalta

Tämän kiteytysvaiheen jälkeen voidaan syntyneestä tiedosta ja käsityksestä kehittää tuote- ja palveluideoita, jotka liittyvät juuri tekijänsä ydinosaamiseen. Aiempaa parempi ymmärrys omasta tekijyydestä ja sen taustoista vahvistaa myös oman osaamisen esilletuomista ja viestintää.

Taiteilijat käyttivät kehittämishankkeen työpajassa Refresh Art Productization Toolkit -työvälinettä kiteyttämisen apuna: omasta osaamisesta kiteytettiin lyhyt kertomus, joka myöhemmin vielä toteutettiin videona. Nykyaikaisessa monikanavaisessa mediaympäristössä viestiminen on usein tekijän omalla vastuulla.

Kuvassa on näkyvillä canvaksia, joita on käytty työskentelyssä.

Refresh Art Productization Toolkit auttaa tekijää kiteyttämään käsitystä taiteellisesta työstään sekä tuotteistamaan osaamistaan.
Valokuva: Mainonnan suunnittelun ja tuotannon ja projektihallinnan opiskelijat.

Tuoteideointiprosessin on tarkoitus olla tekijälle helppoa ja jatkuvaa. Omaan taiteellisen työn kontekstiin tulee uran edetessä aina muutoksia, mutta tuoteideoinnin ja ideoiden tuottamisen konkreettisiksi palveluiksi tai tuotteiksi on ammatillisen kehityksen kannalta oltava jatkuvaa. Mitä nopeammin idean määrittää ja analysoi sekä valmistaa esimerkiksi prototyypin, sitä nopeammin huomaa sen potentiaalin omassa toiminnassaan.   

Hankkeen kehitystyössä mukana oli vahva yhteistoiminnallisuus. Opiskelijaryhmät testasivat työvälinettä lähes autenttisessa ympäristössä, ja näin saatiin sujuvoitettua työkalun käyttökelpoisuutta.  

Työvälineen kehityksessä hyödynnettiin edellä kuvattuja palvelumuotoilun menetelmiä ja työvälineitä mukauttaen niitä hankkeen ympäristöön. Työvälineessä on myös mukana elementtejä niin kulttuurisuunnittelusta (Cultural Planning) kuin yhteisöllisten tapahtumien tuotantoja kehittävästä Social Design -menetelmästä.  

 

Refresh+ Art Productization Toolkit testattiin kulttuurikohteiden äärellä

Refresh+ Art Productization Toolkit -työvälineen yksi käyttömahdollisuus on Refresh+-hankkeen tavoitteiden mukaisesti uudistaa eurooppalaista kulttuuriperintöjä ja tuoda historiallisia tarinoita ja legendoja taiteen keinoin uusille yleisöille. Välineen käyttökelpoisuutta testattiin taiteen tuotteistamisen ohella paikallisessa kulttuurihistoriallisessa ympäristössä. Turun ammattikorkeakoulun media-alan opiskelijat kehittivät tuotteita Turun kulttuurihistoriallisesti kiinnostavista kohteista, kuten Turun linnasta, Turun tuomiokirkosta, Suomen Joutsenesta ja Luostarinmäen käsityöläismuseosta. 

Kuvassa on näkyvillä näyttöruutu, jolla kuva turun linnasta sekä tekstejä. Näkyvillä on näyttöruudun äärellä työskentelevä henkilö osittain.

Turun linna valikoitui yhdeksi kohteeksi Refresh Art Productization Toolkit -työvälineen testaamiseen. Valokuva: Mainonnan suunnittelun ja tuotannon ja projektihallinnan opiskelijat.

Tarinoita ja legendoja näistä satoja vuosia vanhoista kohteista riittää, mutta opiskelijaryhmille ei valikoitu valmiiksi yksittäisiä tarinoita. Aikataulullisista syistä kohteisiin ei opintojen yhteydessä uppouduttu erityisen syvästi. Sen sijaan opiskelijaryhmät osana omaa työskentelyään perehtyivät kohteisiin ja käyttivät perehtymisen apuna Refresh+ Art Productization Toolkit -canvaksia. Ryhmät kontekstoivat kohteiden toimintaympäristöjä, ja työstä syntyi paljon hyödyllistä tietoa, jota voidaan hyödyntää myöhemmin Turun lähestyessä 800. juhlavuottaan.

Kehitysideoissa oli innovatiivisia ratkaisuja, jotka kuitenkin jäivät hieman pinnallisiksi ideoiksi suhteessa kohteisiinsa. Ideoinnissa syntyi konsepteja lisätyn todellisuuden (AR) -tekniikalla piristetyistä kävijäkierroksista, joissa historia herää henkiin aidoissa ympäristöissä, ”kirkkoreivit”, äänimaisemainstallaatioita, pakohuonepelejä, kohteen historiasta kertovia videomapping-projisointeja sekä erilaisia taidetapahtumia. 

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmät testasivat Refresh Art Productization Toolkit -kanvaksia.
Valokuva: Mainonnan suunnittelun ja tuotannon ja projektihallinnan opiskelijat.

Refresh+ Art Productization Toolkit ohjaa testatusti tuotteistamisen prosessia ja tuottaa ideoita

Refresh+ Art Productization Toolkit -välineen testaus osoitti työvälineen toimivuuden juuri prosessia ohjaavana apuvälineenä, joka ei lisää itse sisältöön  mitään, vaan auttaa kiteyttämään tekijöiden näkemykset ja ideat. Sisällöllisesti ideointi vaatii erittäin syvää ymmärrystä ja perehtyneisyyttä niin kohteesta kuin yleisöstäkin. Tuotteistusongelmat ovat, kuten kaikki muutkin ihmisen toiminnan haasteet, yksilöllisiä, ja niiden ratkaiseminen vaatii vahvaa adaptoitumista kehitettävään ympäristöön. Tuotteistustyön ja historiallisen tarinan tuominen nykyaikaan taiteen keinoin vaatii toimiakseen innostavan ja tekijöitä tarinan keskelle sijoittavan alustuksen.  

Verrokkiryhmänä Refresh+ Art Productization Toolkit -välineen testauksessa mainonnansuunnittelun opiskelijoille olivat Refresh+-hankkeen nuoret, kansainväliset taitelijat, jotka olivat perehtyneet hankkeen aikana virkistettyihin historiallisiin legendoihin huomattavasti opiskelijoita syvemmin, ja heille oli kerrottu näiden tarinoiden taustoja ja tulkintoja huomattavasti laajemmin erilaisissa online-työpajoissa. Heidän töissään tarinat heräsivät henkiin, ja monialaiset taiteilijaryhmät tuottivat legendoja nykyaikaistavia esityksiä. Taiteilijat myös tuotteistivat omaa osaamistaan Refresh+ Art Productization Toolkit -välineen avulla.     

Työvälineen toimintaan kummassakin testauksessa ollaan tyytyväisiä. Niissä esiin nousi huomio, että työvälinettä käyttämällä saadaan pikaisesti paljon kohtalaisen hyviä ideoita, joiden toteuttamiskelpoisuutta ja toteutustapoja tulee myös tarkasteltua. Työväline saattaa tekijän pohtimaan olennaisia kysymyksiä ja taustoittamaan toimintaansa. Hyvien tuotteiden automaatti työväline ei kuitenkaan ole, vaan ajattelua tulee piiskata, eikä perusteellista taustatyötä voi unohtaa, jotta päästäisiin loistavaan lopputulokseen.     

 

Kuvassa on työryhmä kirkkaan sinisen taivaan ja puiden lehvien alla. Käsissään kuvan ihmiset pitelevät noin A3-kokoisia papereita, joihin he ovat piirtäneet kuvioita.

Työvälineen avulla kiteytettiin omaa osaamista Refresh+ Young Artists Art Marketing Week -työpajassa, Catholic University of Murciassa. Valokuva: Lotta Erkkilä

Refresh Plus Young art(ist)s refreshing heritage sites and legends

Refresh Plus – Young art(ist)s refreshing heritage sites and legends oli Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama yhteistyöhanke, jota Turun ammattikorkeakoulu toteutti yhdessä slovenialaisten, kroatialaisten, romanialaisten ja espanjalaisten museoiden, yritysten ja korkeakoulujen kanssa. ReFresh+-hankkeen tavoitteena oli edistää kulttuuriperinnön hyödyntämistä luovan talouden keinoilla ja välineillä sekä kasvattaa nuorten taiteilijoiden ammatillisia valmiuksia ja mahdollisuuksia kansainväliseen uraan.

Lisätietoa projektista: https://www.refresheurope.eu/ 

 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *