Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Sirkustaiteen koulutuksen ja työelämän turvallisuuden edistäminen teemana Circus – a safe(r) space for danger- ja MAD-tapahtumissa

14.05.2024

Kolmipäiväinen sirkusalan konferenssi Antwerpenissa kokosi 10.–12.4.2024 sirkuksen toimijoita eri osa-alueilta pohtimaan ja kehittämään alan turvallisuutta moninaisista näkökulmista. Edustettuina olivat lisäksi useat sirkuskoulut sekä suurimmat eurooppalaiset sirkusalan verkostot: Circostrada, Caravan, EYCO ja FEDEC. FEDEC on kansainvälinen ammatillisen sirkuskoulutuksen verkosto, jonka jäsenenä on myös Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian sirkuskoulutus. Tämän artikkelin kirjoittaja, sirkusopettaja Laura Tikka on FEDEC:n hallituksen jäsen.

Circus – a safe(r) space for danger -konferenssin (10.–12.4.2024) järjestäjänä oli belgialainen Circuscentrum, ja se järjestettiin MAD-sirkusfestivaalin yhteydessä. MAD-ohjelmisto koostuu tunnettujen kansainvälisten ryhmien, kuten tämän vuotisten Circus Ronaldon ja Circan esityksistä. Samalla MAD tukee nuoria sirkustaiteilijoita antamalla heille mahdollisuuden tuoda omaa osaamistaan tunnetuksi laajalle yleisölle. Lisäksi paikallinen sirkuskoulu ja sirkustaiteilijoiden harjoittelukeskus Ell circo d´ell fuego tarjosi sirkusopiskelijoille ja -harrastajille mahdollisuuden tavata ja harjoitella yhdessä turvallisessa ympäristössä ammattiohjaajien ohjaamissa työpajoissa. Konfressiin osallistujia oli 16:sta eri maasta yhteensä 146, ja joukossa oli niin sirkusalan teknikoita eli ”riggereitä” kuin myös sirkusalan tutkijoita, tapahtumien tuottajia ja sirkustaiteilijoita.

Konferenssi käsitti luentoja ja osallistavia työpajoja, paneelikeskusteluja ja Poster Walkin, jonka yhteydessä eri toimijat esittelivät organisaatioidensa toiminnassa esiin nousseita turvallisuusnäkökulmia ja tarjosivat osallistujille mahdollisuuden keskustella ja vaihtaa ajatuksia. Työpajat ulottuivat psyykkiseen, fyysiseen ja psykososiaaliseen turvallisuuteen keskittyvistä työpajoista itse sirkustekniikkaa eli ”riggausta” käsittäviin pajoihin.

Tutkimustietoa sirkuslajien ja -tekniikoiden kuormittavuudesta sekä menetelmiä turvallisuuden lisäämiseksi

Kanadassa on tehty mittavaa tutkimusta eri sirkuslajien ja -tekniikoiden aiheuttamasta kehoon ja välineisiin kohdistuvasta energiasta, joka pakottaa tarkastelemaan sirkustaiteilijan ja -opiskelijan fyysistä rasitusta ja välineiden kuormitusta uuden tiedon valossa. Työpajoissa tarjottiinkin tietoa kuormituksesta sekä ohjeistusta sen laskemiseksi. Lisäksi on tuotettu opasvideoita, jotka käsittelevät sekä kuormitusta että muita sirkustekniikan turvallisuuteen liittyviä aiheita. Nämä Fed-talk alustalla julkaistut videot ovat FEDEC:n ja Tukholman taideyliopiston (SKH) yhteisen, Euroopan komission Erasmus+-ohjelman rahoittaman, RIGGERS-hankkeen tuotoksia. Työpajassa, jossa keskityttiin RIGGERS-hankkeeseen, havaittiin, että sirkuskouluissa työskentelevien sirkusteknikoiden välinen yhteistyö hankkeen parissa on ollut hedelmällistä ja selkeyttänyt heidän laajaa toimenkuvaansa ja kantamaansa vastuuta.

Kuvassa on näkyvillä kaksi korkeaa metallikaarta, joista roikkuu köysien varassa neljä sirkutaiteilijaa.

Kuva: Laura Tikka.

Turvallisuuden emotionaalista, psyykkistä ja psykososiaalista näkökulmaa sekä käytännön ongelmanratkaisua käsiteltiin ENGAGEMENT-liikkeen työpajassa.  Tämä Belgiassa toimiva taiteilijajohtoinen liike tarjoaa tukea yksilöille ja yhteisöille, jotka kohtaavat sääntöjä rikkovaa käytöstä, syrjintää ja/tai epäoikeudenmukaisia ja väärään vallankäyttöön liittyviä käytäntöjä taideoppilaitoksissa tai työelämässä. He esittelivät kehittämänsä lippujärjestelmän, joka auttaa lähestymään monimutkaisia vuorovaikutustilanteita aiempaa objektiivisemmin ja pakottaa samalla pohtimaan taidekouluissa ja työympäristöissä vallitsevia käytösmalleja ja toimintatapoja.

Muiden työpajojen aiheita olivat muun muassa traumainformoitu orientaatio, verbaalinen itsepuolustus sekä äkillisten pehmytkudosvammojen ennaltaehkäisy, ensiapu ja kuntoutus. Työpajat tarjosivat myös mahdollisuuden käsitellä sekä positiivisia että ikäviä ja hankalia hetkiä ja jakaa hyväksi havaittuja käytäntöjä sekä saada vertaistukea turvallisuudesta vastaavan henkilön jäädessä usein yksin haastavien tilanteiden kanssa. Suomalaista väriä työpajoihin toi Miradonna Sirkka, jonka työpajan aiheena oli, kuinka vaarallisen tilanteen tunnistaminen ja asiasta ääneen puhuminen on ensimmäinen askel kohti henkisesti turvallisempaa tilaa esiintymislavalla ja sen ulkopuolella.

Poster Walk

Poster Walk tarjosi mahdollisuuden keskustella muun muassa CRITAC:n (The Centre for Circus Arts Research, Innovation and Knowledge Transfer) tutkijan kanssa, joka yhdessä hollantilaisen Codartsin yliopiston kanssa on tehnyt laajaa tutkimusta sirkustaiteilijoiden henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Tutkimuksesta saatua tietoa on sovellettu sirkustaiteilijoiden terveyden seuraamiseen, ja saatuja terveystietoja voidaan käyttää päivittäisen harjoittelun tukena. CRITAC:n laajamittaiset tutkimukset ovat saatavissa suoraan heidän verkkosivuiltaan, ja myös maksulliseen aineistoon on pääsy ottamalla yhteyttä tutkijaan.

Kuvassa on koferenssin logo, joka muodostuu sen nimen kirjaimista.

Kuva: Taruelma Heikkinen.

Poster Walkilla puhuttiin myös spottaamisesta, eli kuinka opettaja voi auttaa sirkusopiskelijoita oppimisessa ilman, että opiskelija kokee häirintää tai epäasiallista käyttäytymistä opettajan taholta. Moninaiset fyysiset, psyykkiset ja emotionaaliset turvallisuusnäkökulmat huomioon ottava spottaamista koskeva ohjeistus on työn alla, ja se tulee olemaan saatavilla kaikille sirkusalan toimijoille sen valmistuttua.

Myös Suomi oli vahvasti edustettuna Poster Walkilla, kun Sorin Sirkus keskittyi erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä huomioitaviin turvallisuusnäkökulmiin. Lisäksi Suomen Nuorisosirkusliitto kertoi pian valmistuvasta oppaasta, joka käsittelee sirkustiloja koskevia ratkaisuja ja tilojen turvallisuutta.

Sirkusvälineiden kehittäminen, sirkusteknikon ja tapahtuman järjestäjän sekä koulutuksen roolit sirkusalan turvallisuuden lisäämisessä

Seminaaripäivien lopussa käydyistä paneelikeskusteluista ensimmäisessä nostettiin esiin sirkusvälineiden kehittämistä koskevia näkökulmia Franziska Trappin toimesta, kun puolestaan Jan Naets puhui sirkusteknikon ja tapahtuman järjestäjän vastuusta eri tilanteissa. Laura Tikka oli paikalla edustamassa sirkuskoulutusta opettajan näkökulmasta, ja opiskelijan kokemuksista kertoi Stav Zelniker.

Koulutusta koskevia aiheita olivat opiskelijan henkisen hyvinvoinnin tukeminen, joka vähentäisi niin opiskelijaan itseensä kuin myös koko ryhmään kohdistuvaa riskiä harjoituksissa ja esiintymistilanteissa. Turvallisuuteen vaikuttavina riskitekijöinä mainittiin myös liian vähäinen uni, huonot ruokailutottumukset sekä työnteko opiskelun yhteydessä – kaikkien edellä mainittujen ollessa tekijöitä, jotka lisäävät väsymystä ja uupumista.

Turvallisuuteen vaikuttavat myös erilaiset valtasuhteet, jotka ovat edelleen läsnä useissa instituutioissa.  Opiskelijat ovat valmiita sietämään epäasiallista käyttäytymistä siinä toivossa, että saisivat opetusta, joka vaikuttaisi positiivisesti heidän uraansa taiteilijoina. Kuitenkin on huomattavissa, että sirkusalan koulutus on muuttumassa sirkusalan ammattilaisten määrän suuren kasvun seurauksena, ja opetuksessa tuleekin ottaa huomioon sirkuslajien ja -tekniikoiden laaja kirjo sekä erilaiset oppijat, mikä vaatii opettajalta yhä vahvempaa pedagogista osaamista.

Toinen paneelikeskustelu toi saman pöydän ääreen merkittävimmät eurooppalaiset sirkuskoulutuksen verkostot FEDEC:n, Caravan:n, EYCO:n sekä Circostradan, jonka tavoitteena on kehittää ja vahvistaa nykysirkusta taidemuotona. Nämä verkostot tekevät merkityksellistä työtä turvallisuuden ja siihen liittyvien eri osa-alueiden kehittämisessä sekä sirkusta ja sen koulutusta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi.

Sirkuskoulutuksen ollessa kansainvälistä ja ammattimaista sekä koulutuspolkujen linkittyessä kiinteästi toisiinsa on tärkeää, että eri verkostojen yhteistyö vahvenee. Kaiken kaikkiaan sirkuksen turvallisuutta koskeva konferenssi ja sen yhteydessä ollut MAD-festivaali muodostivat erinomaisen kokonaisuuden, ja korkeatasoinen seminaariohjelma sai kiitosta osanottajilta ja sille toivottiin jatkoa tulevaisuudessa.

 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *