Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjille riittää kysyntää tulevaisuuden työelämässä

30.03.2022

Suomessa tulisi olla enemmän itsensä työllistämistä ja työllistävää yritystoimintaa, jotta taloudellisen hyvinvoinnin kehitys jatkuisi positiivisena. Kestävän talouden edellytyksenä on yrittäjyys sekä yrityksille myönteinen ilmapiiri. Tämä on huomattu vahvemmin myös sosiaali- ja terveysalalla, kun vuodenvaihteessa voimaan tuleva sosiaali- ja terveysalan rakenneuudistus, sote-uudistus, avaa uusia mahdollisuuksia yritystoimintaan.

Työelämä on rakenteellisessa murroskohdassa muun muassa muuttuvan teknologian ja globalisaation vuoksi. Tämän mittakaavan muutos vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan, mikä näkyy esimerkiksi pirstoutuneina työurina sekä useina samanaikaisina toimeentulon lähteinä. Tulevaisuuden työelämässä tulot kootaan mahdollisesti yrittäjyyden ja palkkatyön kombinaationa. (Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) 2018, 24–29.)

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys on Suomen yrityskannassa tarkasteltuna vähäistä, mutta yrittäjille on kysyntää tulevaisuuden työelämässä. Sosiaali- ja terveysala on valtavan muutoksen edessä, kun paljon puhuttu sote-uudistus astuu voimaan ensi vuoden alussa. Sote-uudistus on tuonut mukanaan epävarmuutta alan yrityksille, mutta myös kasvava palvelutarve avaa uusia mahdollisuuksia alan yritystoimintaan (TEM 2020, 17–19).

Eläköityvien ammattilaisten tilalle tarvitaan nuoria yrittäjiä

Suuri osa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista toimii palkkatyössä, ja varsinkin nuorten aikuisten yrittäjyys on melko vähäistä (kuvio 1). Valtaosa sosiaali- ja terveysalan yrittäjistä on 45–64-vuotiaita (TEM 2020, 55–57). Kuten voimme päätellä ikärakenteesta, lähivuosina eläköityy paljon yrittäjiä, minkä vuoksi nuorten aikuisten yrittäjyyden edistäminen on nyt ensiarvoisen tärkeää.

Kuvio 1. Sote- palvelualan yrittäjien ja palkansaajien lukumäärät (TEM 2020, 56–57).

Turun ammattikorkeakoulu sai vuonna 2019 ensimmäisenä ammattikorkeakouluna Suomessa luvan tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluja ja ammattikorkeakouluun perustettiin Sun hyvä elämä -klinikka konsepti. Sun hyvä elämä -klinikka toimii opiskelijoiden moniammatillisena harjoitteluympäristönä, ja lisäksi palvelukonseptiin kuuluvat muun muassa laadukkaat fysio- ja toimintaterapiapalvelut, laboratoriotutkimukset, kuntotestaukset sekä suun terveydenhuollon palvelut (Turun ammattikorkeakoulu 2022).

Sun hyvä elämä -klinikka on kehittänyt fysioterapiayrittäjille yrittäjyyden toimintamallin.

Nyt Sun hyvä elämä -klinikalla on kehitetty fysioterapiayrittäjille yrittäjyyden toimintamalli, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää osana Turun ammattikorkeakoulun palveluliiketoimintaa. Turun AMK:n uudenlainen konsepti antaa fysioterapeuteille mahdollisuuden tarjota yksityisiä terveydenhuollon palveluja. Sun hyvä elämä -klinikka voi tarjota myös ponnahduslaudan yrittäjyyteen: tukee yrittäjäksi kasvamista, tarjoaa varusteet, välineet ja tilat sekä antaa mahdollisuuden kokeilla liikeidean kannattavuutta ja kehittää liikeideaa kannattavammaksi.

Yrittäjyysopinnot madaltavat kynnystä ryhtyä yrittäjäksi

Turun AMK:n ja Sun hyvä elämä -klinikan kanssa yhteistyössä toteutetun opinnäytetyön ”Yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulun Sun hyvä elämä -klinikalla – Yrittäjyyden toimintamalli fysioterapeuteille” tueksi toteutettiin tutkimus, missä etsittiin vastauksia yrittäjyyden haasteisiin, yrittäjyyttä tukeviin toimiin sekä yrittäjyyskasvatuksen tarpeisiin. Fysioterapiayrittäjien vastauksien perusteella vapaus päättää omista aikatauluista oli suurin motiivi yrittäjänä toimimiseen. Tämä tulos on linjassa aiemman tutkimustiedon kanssa, jonka perusteella muun muassa tyytymättömyys kunnallisen sektorin byrokraattisuuteen sekä perheen ja vapaa-ajan yhteensovittaminen ovat olleet motiiveina sosiaali- ja terveysalan yrittäjäksi ryhtymiseen.

Yrityksen perustamisvaiheessa aloittavia yrittäjiä kuormittavat erityisesti liiketoimintasuunnitelman teko sekä lupa-asiat, vakuutukset, kirjanpito ja talouteen liittyvät asiat. Yleisiä perusongelmia yrittäjyydessä ovat asiakkaiden hankkiminen, palveluiden rajaaminen sekä taloudellinen epävarmuus (Pyykkö 2011, 74–76). Yrittäjille tehdyssä tutkimuksessa haasteellisimmiksi tekijöiksi mainittiin myynti- ja markkinointitaidot, ajanhallinta sekä hallinto- ja sopimusasiat.

Fysioterapeuttien korkeakoulutuksessa on panostettava yrittäjyyden tukemiseen jo opintojen aikana.

Valtaosa vastaajista koki, etteivät he olleet saaneet fysioterapiaopintojensa aikana riittävästi tietoa oman alansa yrittäjyydestä. Fysioterapeuttien korkeakoulutuksessa tulisikin jatkossa panostaa yhä vahvemmin yrittäjyyden tukemiseen jo opintojen aikana. Konkreettiset yrittäjyyteen valmistavat kurssit, positiivinen puhe yrittäjyydestä, opettajien tuki sekä yrittäjämentori todettiin tärkeiksi yrittäjyyden edistämisen kannalta.

Yrittäjyyden toimintamallissa on huomioitu fysioterapeutin toiminimen perustamisen vaiheet sisältäen liiketoimintasuunnitelman teon sekä yritystoiminnan perustamiseen tarvittavat dokumentit. Lisäksi käytännön asiat, kuten vakuutukset, talouteen liittyvät asiat sekä yrittäjän tukitoimet on tuotu yrittäjyyden toimintamallissa helposti ymmärrettävään muotoon.

Fysioterapeutti, ota sinäkin seuraava askel urallasi, ja ryhdy yrittäjäksi Sun hyvä elämä -klinikalla!

 

Lähteet:

Pyykkö, M. 2011. Minustako yrittäjä? Helsinki: WSOYpro Oy.

TEM 2018. Uudistuva työ ja yrittäjyys – visioista toteutukseen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 27/2018. Viitattu 15.3.2021. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161072/TEMjul_27_2018_Uudistuva_tyo.pdf

TEM 2020. Toimialaraportit Sosiaali- ja terveyspalvelut. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:1. Viitattu 24.3.2021. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161994/TEM_2020_01.pdf

Turun ammattikorkeakoulu 2022. Meille Sun hyvä elämä on tärkeä. Viitattu 21.3.2022. https://www.turkuamk.fi/fi/ > Työelämälle > Palvelut > Sun hyvä elämä.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *