Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Miten määritellään hyvä opiskelijaohjaaja?

15.02.2022

Tähän kysymykseen haetaan vastausta kehittämisprojektissa, jonka tavoitteena on saada Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) opiskelijaohjaajat kehittämään ohjausosaamistaan projektin lopputuotoksena laadittavan verkkokurssin avulla. ”Hyvä käytännön ohjaaja” -kurssin toivotaan tuovan lisämotivaatiota ohjaukseen ja muistuttavan opiskelijaohjauksen tärkeydestä. Kehittämisprojekti on osa BioTriCK-hanketta.

Verkko-opetusmateriaalia laaditaan erityisesti bioanalyytikko-opiskelijoiden ohjaajat huomioiden. Projekti toteutetaan sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lopputyönä. Tekijänä toimii artikkelin kirjoittaja.

”Hyvä käytännön ohjaaja” -verkkokurssi luodaan VSSHP:n Moodle-oppimisalustalle, josta se on kaikkien sairaanhoitopiirin opiskelijaohjaajien hyödynnettävissä. Tärkeää on, että verkkomateriaali on helposti saatavilla ja että kaikki ohjaajat voivat halutessaan suorittaa verkkokurssin aiemmasta ohjaustaustastaan ja kokemuksestaan huolimatta. Kurssin avulla olisi tarkoitus saada ohjauksesta myös tasalaatuisempaa.

Opiskelijaohjaukseen liittyvä kehittämisprojekti tehdään osana BioTriCK-hanketta, jossa Turun ammattikorkeakoulu on mukana. Tämän kansainvälisen hankkeen tarkoituksena on edistää kommunikaatiota ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä mahdollistaa informaation jakaminen kansainvälisesti bioanalyytikoiden välillä eri puolilla maailmaa.

Bioanalyytikko-opiskelijoiden harjoittelussa opiskelijaohjaajien vaihtuvuus korostuu

Koeputket, kuvituskuva.Bioanalyytikkokoulutukseen kuuluu Turun ammattikorkeakoulussa yhteensä kolme työelämäharjoittelujaksoa. Työelämäharjoittelussa paikastakin riippuen, ohjaajat voivat vaihtua useasti, usein työpisteiden mukaan. Harjoittelu paikasta ja työpisteestä riippuen bioanalyytikko-opiskelijaa voi ohjata myös muut laboratorioalan toimihenkilöt kuin laboratoriohoitajat. Bioanalyytikko-opiskelijoille on usein vaikea tämän takia määritellä yhtä tiettyä nimettyä omaa ohjaajaa.

Harjoittelupaikkojen opiskelijavastaavat hoitavat harjoittelun organisoinnin, yhteydenotot ja muun muassa välipalautteen ja loppuarvioinnin pitämisen, mutta itse harjoittelujakson ohjaus tapahtuu vaihtuvien opiskelijaohjaajien toimesta. Tärkeää olisi, että jokaisen työpisteen ohjaajalla olisi perustiedot ja -taidot liittyen opiskelijaohjaukseen.

Verkkokurssin opintomateriaalia käännetään englanniksi BioTriCK-hankkeen kansainväliselle sivustolle, jonka kautta opintomateriaaliin on kaikilta avoin pääsy. Opintomateriaalia on tarkoitus tuottaa niin, että se soveltuu koskemaan kaikkia opiskelijaohjaajia ja erityisesti harjoittelupaikkoja, joissa lähes kaikki työntekijät ohjaavat opiskelijoita työpisteiden mukaan.

Hieman erilainen näkökulma ohjaukseen?

Suurin osa jo tuotetusta opiskelijaohjausmateriaalista koskee enemmän esimerkiksi sairaanhoitajaopiskelijoiden käytännön harjoittelujaksoja tai on suunniteltu vastaamaan lähinnä harjoittelupaikkojen opiskelijavastaavien tarpeita. Tämän takia on tärkeää, että opetusmateriaalia suunnitellaan myös koskemaan erityisesti bioanalyytikko-opiskelijoiden ohjaajia.

Kehittämisprojektissa suunniteltava verkkomateriaali on kuitenkin vapaasti kaikkien VSSHP:n opiskelijaohjaajien hyödynnettävissä ja on tietopakettina suunnattu koskemaan ohjaustilanteita, joita kaikille voi tulla vastaan. Materiaalin suunnitteluvaiheessa pidetään kuitenkin mielessä laboratoriossa tapahtuvan harjoittelun haasteet.

Tutkimus- ja teoriatietoa verkko-opetusmateriaalin taustalle

Kehittämisprojektissa tuotettua verkko-oppimismateriaalia suunnitellaan tutkimus- ja teoriatiedon pohjalta. Projektiin kuuluu kirjallisuuskatsaus, jonka avulla etsitään aihealueeseen liittyviä tutkimuksia ja artikkeleja eri tietokannoista. Kirjallisuuskatsausta täydennetään erilaisin oppaista ja kirjoista kerätyin teoriatiedoin.

Lisäksi harjoittelujaksosta jo kokemusta saaneille bioanalyytikko-opiskelijoille ja VSSHP:n bioanalyytikoita ohjaaville käytännön työelämän ammattilaisille lähetettiin lyhyet kyselyt aihealueeseen liittyen. Saatua materiaalia jäsennetään ja kategorisoidaan tutkimusanalyysien avulla, ja tulosten pohjalta suunnitellaan verkko-opetusmateriaalin sisältöä.

Tutkimusryhmäopiskelijoille uusia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan

BioTriCK-hankkeeseen omaa kehittämisprojektiaan tekevät Turun ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijat opiskelevat tutkimusryhmäopinnoissa suorittaen osan opinnoistaan osana hanketta. He osallistuvat esimerkiksi BioTriCKin kansainvälisiin webinaareihin ja osittain myös paikallisiin työpajoihin. Hanke antaa tutkimusryhmäopiskelijoille paljon uusia ideoita ja mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan. Lisäksi se mahdollistaa osallistumisen kansainväliseen projektityöskentelyyn.

Työpajoissa tiivistä yhteistyötä tekevät niin opiskelijat, opiskelijaohjaajat kuin opettajatkin. Niissä pohditaan ratkaisuja, kuinka parantaa kommunikaatiota esimerkiksi koulun ja käytännön ohjaajien välillä tai miten kehittää koulussa tai harjoittelupaikoissa suoritettavien opintojen sisältöä. Hankkeen eri maiden korkeakoulujen opettajat ja opiskelijat ovat tehneet yhteistyötä keskenään jo pidemmän aikaa, mutta hankkeen kautta yhteistyöhön haluttiin ottaa mukaan myös käytännön työelämän opiskelijaohjaajat, joilla on keskeinen rooli opiskelijoiden oppimisessa.

BioTriCK: Virtuaalisen informaation jakamista bioanalyytikoiden kesken

Biotrick-projektin logo.

BioTriCK on kansainvälinen projekti, joka edistää kommunikaatiota ja yhteistyötä kolmen eri maan toimijoiden kesken sekä mahdollistaa informaation jakamisen bioanalyytikoiden välillä eri puolilla maailmaa BLS Academyn verkkosivujen kautta. Hankkeen toimijat luovat kansainväliselle verkkosivustolle materiaalia kaikkien alan ammattilaisten, opettajien ja opiskelijoiden saataville.

BioTrick-hankkeen toimijoihin kuuluu kolme oppilaitosta: Turun ammattikorkeakoulu (Suomi, Turku), Western Norway University of Applied Sciences (Norja, Bergen) ja Coimbra Health School (Portugali, Coimbra). Samoista kaupungeista hankkeessa ovat mukana paikalliset yliopistosairaalat: Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks), Haukeland University Hospital (HUS) ja Centro Hospitalar E Universitario De Coimbra E.P.E. Hankkeen asiantuntijakumppanina toimii European Association for Professionals in Biomedical Sciences (EPBS) ja koordinaattorina Bergen.

Mukana on toimijoina bioanalyytikko-opiskelijoita, opettajia ja käytännön työelämän ohjaajia. Tämän kansainvälisen osaamiskeskittymän tavoitteena on kehittää bioanalyytikko-opiskelijoiden koulutuksen laatua. Kehitystyö kohdistuu bioanalyytikkokoulutuksen teoriaopetukseen, koululla toteutuvaan harjoitteluun sekä työelämäharjoitteluun. Hankkeen avulla saadaan jaettua erilaisia ideoita ja innovoidaan yhdessä uusia oppimis- ja toimintatapoja.

Opiskelijaohjaukseen liittyvä YAMK-kehittämisprojekti on oma erillinen projektinsa BioTriCK-hankeen alla. BioTriCK-hankkeen nettisivut: www.blsacademy.net/biotrick

Kuvat: Unsplash

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *