Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Alumnit mentoroivat opiskelijoita kohti tulevaisuutta

05.09.2022

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyssä nousee toistuvasti esille tarve syvemmälle urasuunnittelun tuelle. Alumneissa ja heidän osaamisessaan ja työelämätietoudessaan on valtava potentiaali, jota ei ole täysin vielä hyödynnetty ammattikorkeakoulujen toiminnassa.

Uraohjauksen riittämättömyys on noussut esille myös muissa kyselyissä ja tutkimuksissa. Ohjauksen puute hankaloittaa työelämään siirtymistä valmistumisen jälkeen sekä aiheuttaa epävarmuutta omasta osaamisesta ja valmiuksista asiantuntijatyöhön. Ilman riittäviä valmiuksia ja itseluottamusta oman alan työhön siirtyminen voi hidastua tai pahimmassa tapauksessa jopa estyä.

Toisaalta pitkän ja haastavan pandemia-ajan jälkeen opiskelijat tarvitsevat tukea myös opintojen eteenpäin viemiseen, sillä poikkeusolot lisäsivät opiskelijoiden uupumusta. Koettu uupumus ja epävarmuus voivat lisätä opintojen keskeyttämisen riskiä.

Ammattikorkeakoulusta valmistuneet eli alumnit ovat korkeakoulujen tärkein linkki alueen työelämään. Turun ammattikorkeakoulussa yhtenä väylänä tämän potentiaalin hyödyntämiseen rakennettiin ensimmäistä kertaa koko korkeakoulun kattava mentorointiohjelma, joka toteutui kevätlukukaudella 2022.

Alumnit, oman alansa ammattilaiset, mentoroivat ja kannustivat opiskelijoita eteenpäin opinnoissa ja kohti työelämää.

Mentorointiohjelmaan hakeneet opiskelijat toivoivat keskustelumahdollisuuksia ja neuvoja omasta ammattialastaan, verkostoitumista sekä kirkastusta omien vahvuuksien löytämiseen.

Näihin tarpeisiin halusimme mentoroinnilla vastata.

 

Neljä painopistettä

Turun AMK:n ensimmäinen mentorointiohjelma käynnistyi helmikuussa. Mukaan lähti jopa 22 aktiivista mentori-aktoriparia. Mentoreina toimivat Turun AMK:n alumnit eri aloilta. Aktoreita olivat eri opiskeluvaiheissa olevat opiskelijat. Parit pyrittiin muodostamaan alakohtaisesti, mutta myös joitakin monialaisia pareja muodostui.

Ohjelmalle oli asetettu erityiset painopisteet edistämään opiskelijoiden opiskelu- ja työelämävalmiuksia:

  • urakehitys ja ammatillinen kasvu,
  • työelämään siirtyminen,
  • verkostoituminen sekä
  • omien vahvuuksien tunnistaminen ja jäsentely.

Ohjelman toivottiin tukevan opiskelijoita heidän polullaan kohti työelämää sekä eteenpäin opinnoissa erityisesti pitkän ja opiskelijoille koronan aiheuttaman haastavan poikkeusajan jälkeen.

Mentorointiohjelma käynnistyi yhteisellä tapaamisella, jonka jälkeen parit tapasivat säännöllisesti omien aikataulujensa puitteissa, kuitenkin vähintään kuukausittain. Ohjelmaa rytmittivät väli- ja lopputapaamiset, joissa osallistujat pääsivät tutustumaan myös toisiinsa ja luomaan verkostoja myös oman mentorointisuhteensa ulkopuolelle.

 

Mentorointi kirkasti tulevaisuutta

Kevään mittainen prosessi antoi tukea juuri niihin tarpeisiin, joihin opiskelijat lähtivät hakemaan tukea. Kerätyn palautteen mukaan erityisesti opiskelijat olivat tyytyväisiä: palautekyselyyn vastanneista arvosanaksi ohjelmalle annettiin keskimäärin 4,7/5. Mentoreiden antama arvosana oli hieman alhaisempi, 3,8, mikä kertoo myös tarpeista kehittää ohjelmaa eteenpäin.

Toiminta kehitti molempia osapuolia. Aktorit nostivat esiin erityisesti, kuinka työskentely oman mentorin kanssa tuki tulevaisuusorientoitunutta ajattelua, vahvisti ja jäsensi oman osaamisen sanoittamista sekä auttoi opintojen sujuvuuteen. Mentorin kanssa keskusteltiin lisäksi niin aikatauluttamisesta, opiskeluvaihdoista kuin ulkomailla työskentelystäkin.

Mentorointi tarjoaakin tärkeän väylän keskustella jonkun ulkopuolisen kanssa omista unelmistaan ja epävarmuuksistaan. Eräs opiskelija sanoi päätöstapaamisessa osuvasti, että mentoroinnin avulla pääsi keskustelemaan tulevaisuuden työelämän minänsä kanssa. Mentori pystyy toimimaan peilinä ja rohkaisijana kohti omia tavoitteita.

Ainutlaatuinen tilaisuus pallotella ajatuksia omasta opiskelusta, työelämästä ja tulevaisuudesta.

Mentoreina toimivat alumnit antavat paljon opiskelijoille, mutta saavat myös itse takaisin. Mentoreille kokemus toi uudenlaista ajattelua ja antoi hyvää mieltä auttaessaan nuorempaa, tulevaisuuden kollegaa eteenpäin.

Ohjelma tarjosi myös tärkeän oppimisen mahdollisuuden. Esimerkiksi ratkaisukeskeisen lähestymistavan sijaan mentori oppi antamaan tilaa aktorille löytää vastaukset itse. Alumneille ohjelma mahdollisti myös verkostoitumisen.

 

Parantamisen varaakin on

Mentorointiohjelma oli kokonaisuudessaan varsin onnistunut, mutta kehittämiskohteitakin löytyi niin järjestäjän kuin osallistujienkin näkökulmasta. Puolin ja toisin toivottiin pidempää ja väljempää ohjelmaa, sillä kevät oli hyvin intensiivinen ja nopeatempoinen. Tähän kehittämiskohtaan onkin jo tartuttu, sillä seuraava ohjelma tulee kestämään vajaan lukuvuoden verran lokakuusta huhtikuuhun.

Mentorointi voi olla haastava kokemus mentoreille, sillä aktoreiden odotukset ja tarpeet voivat olla moninaisia. Monet osallistuneet alumnit toimivat ensimmäistä kertaa mentoreina. Oli uudempi tai kokeneempi mentori, mentorointiin kaivataan usein konkreettisempaa ohjausta ja työkaluja. Mentorit toivoivat enemmän heille suunnattua valmennusta sekä mentoreiden omia tapaamisia ja yhteydenpitokanavia. Seuraavaan ohjelmaan onkin sisällytetty mentoreille omat ”pikkujoulut”, jolloin pääsee vapaamuotoisesti vaihtamaan ajatuksia ja saamaan vertaistukea prosessiin.

Monialaiset parit herättivät ajatuksia puolesta ja vastaan. Toisaalta osa koki monialaiset parit hyödyllisiksi ja ajattelua rikastaviksi, kun taas toisille oman alan mentori olisi ollut paras henkilö vastaamaan omiin kysymyksiin.

Toisaalta osa niistä, joiden pari oli samalta alalta, olisi saattanutkin hyötyä mentorista tai aktorista hieman oman alansa vierestä. Järjestäjän näkökulmasta taidealojen alumnit jäivät saavuttamatta, mihin tarvitsee kiinnittää huomiota tulevan ohjelman markkinoinnissa.

 

Arvokas lisä alumnitoimintaan

Järjestäjänä olen erittäin iloinen jokaisesta ohjelmaan sitoutuneesta opiskelijasta ja alumnista. Osallistujia lähti mukaan odotettua enemmän, mikä oli erittäin positiivinen yllätys ja myös merkki toiminnan tarpeellisuudesta. Mentorointiohjelma tukeekin Turun ammattikorkeakoulun urapalveluita, mutta myös alumnitoiminnan monipuolisuutta.

Ohjelma toteutui hyvissä merkeissä ja erään alumnin sanoin ”kaiken kaikkiaan positiivinen kokemus ja pienillä viilauksilla tästä saadaan varmasti erittäin toimiva konsepti!”. Mentorointia jatketaan syksyllä, kun uusi mentorointiohjelma käynnistyy lokakuussa; haku alumneille mentoriksi käynnistyy elokuussa ja opiskelijoille aktoriksi syyskuussa.

 

Lähteet:

Penttilä, J. & Nikander. L. 2017. Lähitulevaisuutta kuvaavaa tietoa urasuunnittelun tueksi – katsaus opiskelijoiden uratiedontarpeisiin. Teoksessa (toim.) Jokinen, T. & Marttila, L., Näkökulmia uraseurantaan ja uraohjaukseen – AMKista uralle! -hankkeen loppuraportti. Viitattu 22.8.2022. Saatavilla osoitteessa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/755397/94-Nakokulmia-uraseurantaan-ja-uraohjaukseen.pdf?sequence=2

Salmela-Aro, K. 2021. Opiskelijat tarvitsevat kriisissä jaksamiseen kahdenlaista tukea. Helsingin yliopisto. Viitattu 22.8.2022. Saatavilla osoitteessa: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-ja-oppiminen/opiskelijat-tarvitsevat-kriisissa-jaksamiseen-kahdenlaista-tukea

 

 

 

 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *