Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Johto, asenteet ja palkitseminen vaikuttavat työn laatuun

20.12.2021

Työntekijän työtyytyväisyys ja korkea sisäinen motivaatio ovat avain hyvään ja laadukkaaseen työsuoritukseen. Palkitseminen nostaa työtyytyväisyyttä ja motivaatiota, mutta myös itse työn piirteillä on merkitystä. Yrityksen johdon on siis huolehdittava monesta asiasta, jotta työtekijältä voi odottaa laadukasta työtä.

Amerikkalainen psykologi Frederick Herzberg tutki jo vuonna 1975, mitkä tekijät vaikuttavat työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja työmotivaatioon. Työtyytyväisyydellä ja motivaatiolla on taas vaikutusta siihen, miten työntekijä suhtautuu työhönsä ja mikä on lopputulemana syntyvä laatu.

Herzbergin ns. kaksifaktoriteorian suurin oivallus oli se, että työtyytyväisyyteen ja -tyytymättömyyteen vaikuttavat eri tekijät. Työtyytyväisyyttä nostavat muun muassa työ itsessään, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, vastuu, palkitseminen ja työstä saatu tunnustus sekä mahdollisuus urakehitykseen. Työtyytymättömyyttä taas lisäävät huonosti johdettu organisaatio, ylenpalttinen valvonta, huonot työolosuhteet tai huonot suhteet esimieheen ja kollegihin.

 

Tyytyväinen ja motivoitunut työntekijä suoriutuu tehtävistään hyvin ja laadukkaasti

Organisaation on huolehdittava, että työtyytymättömyys- eli ns. hygieniatekijät on hoidettu riittävän hyvin. Tässä johtamisella ja yrityksen yleisillä käytänteillä ja prosesseilla on iso merkitys. Kuitenkin näiden asioiden hyvä hoito varmistaa vain sen, että työntekijät eivät ole tyytymättömiä. Vasta varsinaisiin työtyytyväisyys- eli motivaatiotekijöihin vaikuttamalla voidaan työntekijän työtyytyväisyyttä nostaa.

Keskiöön nousee oikea-aikainen ja työn tuloksiin perustuva palkitseminen. Peruspalkka ei nosta työtyytyväisyyttä, mutta ylimääräinen, hyvästä työstä annettu palkkio sen sijaan nostaa. Tyytyväinen ja motivoitunut työntekijä työskentelee päämääräsuuntautuneesti tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuloksena on useimmiten hyvin suoritettu ja laadukas työsuoritus.

 

Myös itse työn piirteet vaikuttavat työntekijän motivaatioon ja työn lopputulokseen

Hackmanin ja Oldhamin kehittämä työn piirremalli kuvaa, miten työn viisi keskeisintä piirrettä vaikuttavat työntekijän psykologisiin tiloihin. Nämä tilat puolestaan vaikuttavat työn lopputulokseen ja korkeaan työmotivaatioon.

Yksi esimerkki näistä viidestä piirteestä on tieto työn tuloksesta. Kun työntekijällä on tieto työn lopputuloksesta ja vaikutuksesta vaikkapa asiakkaaseen, se nostaa työntekijän kokemusta työn vastuusta. Vastuun kokeminen taas lisää motivaatiota ja tyytyväisyyttä.

Myös työn kokeminen merkitykselliseksi lisää työntekijän sisäistä motivaatiota ja johtaa korkealaatuiseen työsuoritukseen ja korkeaan työtyytyväisyyteen. Työntekijän työn merkityksellisyyden kokemiseen vaikuttaa mahdollisuus käyttää työssä monia taitoja, ja että työn sisältö on mielekästä. Lisäksi työn on oltava tärkeää ja vaivan arvoista. Toki henkilökohtaisilla ominaisuuksilla, kuten työntekijän omilla asenteilla, tiedoilla ja taidoilla, on merkitystä, miten voimakkaasti työn eri piirteet vaikuttavat näihin psykologisiin tiloihin.

 

Hyvien työtuloksien saaminen vaatii organisaatiolta ja johdolta paljon

Kun organisaatio haluaa työntekijöiltään mahdollisimman hyviä tuloksia, on monen asian oltava kunnossa  ̶  johtamisen, yritysten käytänteiden ja prosessien, palkitsemisen ja hyvien suoritusten esiin nostamisen sekä itse työn sisällön ja sen ominaisuuksien. Kun nämä asiat on hoidettu hyvin, on yrityksellä käsissään motivoitunut ja tyytyväinen työntekijä, jolta on lupa odottaa laadukasta ja hyvää työtä.

 

Artikkeli perustuu Sisko Korhosen rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaan liittyvän opinnäytetyön Työurakoiden laadun parantaminen asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi kypsyysnäytteeseen.

Lähteet

Hackman, J.R. & Oldham, G.R. 1975. Development of the Job Diagnostic Survey. Journal of Applied Psychology. Vol. 60, No 2, 159–170.

Herzberg, F. 2003. One more time: How do you motivate employees? Harvard Business Review. Vol. 81, No 1, 87–96.

Korhonen, S. 2021. Työurakoiden laadun parantaminen asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi. Opinnäytetyö. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Turun ammattikorkeakoulu.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120123078

Mitä pidit artikkelista?

4 kommenttia artikkelista “Johto, asenteet ja palkitseminen vaikuttavat työn laatuun

 1. Daniel Servanto sanoo:

  Varsin hyvä artikkeli, josta moni esimiestyössä oleva voi ottaa oman johtamisen pohdinnan alle.

 2. Janne Jämsä sanoo:

  Hyvin kirjoitettu. Näita asioita pitäisi miettiä myös silloin, kun huomataan yrityksessa tuloksen tekemisen sakkaavan. Voisiko syynä tuloksen laskulle olla ammattitaitoiset tekijät, jotka ovat menettäneet motivaationsa työn merkityksettömyyden tunteen, tai palkitsemattomuuden johdosta?

 3. Sisko Korhonen sanoo:

  Kiitos. Aika paljosta on esihenkilön tosiaan huolehdittava.

 4. Sisko Korhonen sanoo:

  Kiitos. Hyvä ja mielenkiintoinen ajatus. Asiaa kannattaisi kysyä suoraan työntekijöiltä ottaen mukaan työtyytyväisyys- ja työtyytymättömyyskysymyksiä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.