Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Kulttuurialan valintakokeet toimivat verkossa hyvin – kannustavia kokemuksia Taideakatemiasta

01.03.2022

Keväällä 2020 oltiin koronapandemian myötä äkillisesti uuden edessä kaikissa korkeakouluissa: miten toteuttaa valintakokeet vallitsevissa oloissa? Tässä artikkelissa keskitytään Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian ratkaisuihin vuosien 2020–2021 etävalintakokeiden toteutuksessa. Kokemukset ovat olleet positiivisia: etävalintakokeella voidaan edistää hakijoiden yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta.

Korkeakoulujen opiskelijavalintaa on uudistettu voimakkaasti 2010-luvulla Opetus- ja kulttuuriministeriön ja oppilaitosten yhteisen tulossopimuksen mukaisesti. Uudistuksen tavoitteina on ollut helpottaa ja nopeuttaa siirtymää toisen asteen oppilaitoksista korkeakouluihin ja vähentää valintaprosessin aiemmin hakijalta vaatimaa hakukohdekohtaista valmentautumista (OKM 2017). Uudistusten tuloksena ammattikorkeakoulujen pääasiallisina valintatapoina vuodesta 2020 lähtien ovat todistusvalinta ja yhteinen valintakoe, ns. AMK-valintakoe.

Kulttuurialan opiskelijavalinta on monivaiheinen prosessi

Kulttuurialan opiskelijavalinnat on kuitenkin lähtökohtaisesti jätetty uudistuksen ulkopuolelle; näiden osalta kukin ammattikorkeakoulu päättää itsenäisesti opiskelijavalinnan perusteista ja toteutuksesta (Ammattikorkeakouluun.fi 2021). Koska kulttuurialalla hakijamäärät ovat suuria suhteessa aloituspaikkoihin, on tyypillistä, että hakuprosessi on monivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat tekevät annetut ennakkotehtävät, joiden perusteella osa hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Osassa hakukohteista monipäiväisten valintakokeiden aikana suoritetaan myös välikarsintaa.

Kulttuurialan opiskelijavalinnoissa keskeistä on hakijan taitojen, osaamisen ja soveltuvuuden mittaaminen ja arvioiminen. Hakijoiden paremmuuden selvittämisen edellyttämien tehtävien ja tapojen kirjo on laaja ja alakohtaiset erot luonnollisesti suuria. Yhteistä kaikille valintakokeille on kuitenkin ollut niiden toteuttaminen oppilaitosten tiloissa karsivaa ennakkotehtävävaihetta lukuun ottamatta.

Etävalintakokeesta oli kokemusta jo ennalta – merkittäviä muutoksia on tarvittu silti

Täysin tyhjästä ei etävalintakokeita jouduttu pandemian muuttamassa tilanteessa kuitenkaan Taideakatemiassa tekemään. Verkko-opintoina toteutettavan mediatuotannon tradenomikoulutuksen valintakoe on toteutettu verkossa jo vuodesta 2017 lähtien. Näistä valintakokeista kerätyt kokemukset ja osaaminen olivat hyvä lähtökohta toteuttaa kaikki Taideakatemian 14 hakukohteen valintakokeet etäversioina.

Etätoteutuksiin siirtyminen keväällä 2020 tarkoitti osassa hakukohteita merkittäviä muutoksia valintakokeiden tehtäviin ja rakenteeseen. Alakohtaiset erot ovat ymmärrettävästi suuria, ja tehtävien laadinnassa ja sopeuttamisessa etätoteutuksiin päädyttiinkin käyttämään monia luovia ratkaisuja. Esimerkiksi tanssin, musiikin ja sirkuksen valintakokeiden tehtävissä hyödynnettiin monin oivaltavin tavoin videoyhteyksiä ja -palautuksia, sekä teatterin valintakokeessa hakijat ohjasivat etäyhteydellä kampuksella olleita näyttelijöitä. Osassa hakukohteista sekä valintakokeen tehtävämäärää että valintakokeisiin kutsuttavien hakijoiden määrää pienennettiin ja tehtäviä muokattiin keskustelu- ja videointitehtäviksi.

Kommunikointi videovälitteisesti toimii – vain ryhmätehtävät ovat valintakokeessa hankalia

Lähes kaikissa hakukohteissa hyödynnettiin videovälitteisiä online-tapaamisia Zoom-verkkovideopalvelun kautta sekä ryhmätapaamisissa että hakijakohtaisissa haastatteluissa. Valintakoetehtävien suunnittelussa, tehtävien aikataulutuksessa, ohjeistuksessa ja teknisessä toteutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että mahdollisen ulkopuolisen avun käyttö tehtävien tekemiseen olisi hakijalle vaikeaa ja kannattamatonta.

Saatujen kokemusten mukaan haastattelut toimivat etäyhteyksin erittäin hyvin. Ryhmätehtävissä esiintymistaitoja tai tiimityötaitoja oli videoyhteyden kautta kuitenkin vaikeampi todentaa.

Verkkoalusta tutuksi ennen valintakoetta – tekninen tuki silti saatavilla

Kokeiden toteutuksen alustaksi valikoitui jo aiemmin mediatuotannon etävalintakokeissa käytössä ollut Optima (Optima 2021), jonka ominaisuudet ja omituisuudet tunnettiin. Valintakokeiden toteutuksessa keskeistä oli käytettävän alustan toimintavarmuus ja helppokäyttöisyys – erityisesti hakijanäkökulmasta. Hakijalle annettavien ohjeistusten tuli olla riittäviä, mutta samalla yksinkertaisia ja yksiselitteisiä. Jokaisen hakijan tuli pystyä käyttämään verkkoalustaa kevyen perehdytyksen jälkeen ilman laajaa opastusta ja koulutusta.

Aiempia verkkovalintakokeiden toteutuksia mukaillen päädyimme ratkaisuun, jossa hakija opettelee alustan käytön itsenäisesti hyvissä ajoin ennen valintakoetta. Kunkin kokeen verkkoalusta avattiin hakijoiden käyttöön 2–3 viikkoa ennen valintakoetta. Tavoitteena oli, että hakijalla olisi valintakokeen alkaessa riittävät tiedot ja taidot alustan käyttöön, jotta hän pystyisi keskittymään valintakoetehtävien suorittamiseen.

Ohjeistimme hakijat pienimuotoisilla etukäteistehtävillä, kuten hakijan käytössä olevan verkkoyhteyden nopeuden testaamisella, kokeilemaan alustan keskeisiä toimintoja, esimerkiksi tiedostojen palautusta.

Mahdollisten ongelmien varalle tarjosimme hakijoille valintakoepäivinä teknistä tukea alustan käyttöön. Tuki oli saavutettavissa hakukohdekohtaisten Optima-työtilojen chat-palvelun kautta, sähköpostitse ja kiireellisissä tapauksissa myös puhelimitse. Esimerkiksi tehtäväpalautuksessa ilmenneiden ongelmien käsittely oli tehokkainta hoitaa suoraan hakijan kanssa keskustellen.

Kuva 1. Selfie kevään 2021 etävalintakokeiden ”hermokeskuksesta” Lemminkäisenkadun kampukselta. Meneillään ovat media-alan koulutuksen neljän hakukohteen (elokuva, journalismi, mainonnan suunnittelu, tuotanto ja projektinhallinta) ja kuvataiteen animaation hakukohteen valintakokeet. Näkyvillä ovat valintakokeiden ”ajolistat” hakukohdekohtaisine tehtäväaikatauluineen sekä valintakokeen Optima-alusta. Oikealla omassa läppärissä on Optiman hakijanäkymä (erillisellä hakija-testitunnuksella,) ja äärimmäisenä vasemmalla on avoinna WhatsApp valintakokeiden henkilöstön sisäisenä viestikanavana. (Kuva: Markus Hatakka.)

Tietosuoja varmistettiin anonymisoimalla hakijat – samalla saavutettiin hakijoiden yhdenvertainen kohtelu

Verkossa toimittaessa huomion kohteeksi nousevat usein tietosuoja-asiat. Miten ratkaista valintaprosessin eri vaiheissa henkilötietojen turvallinen käsittely? Perinteisesti valintakokeissa on käytetty hakijoiden nimiä ja kuvia helpottamaan tehtäväarvioijien työtä.

Taideakatemian etävalintakokeissa päädyimme ottamaan käyttöön jo kolmena edellisenä vuonna media-alan valintaprosessissa käytetyn ja hyväksi havaitun menetelmän, jossa hakijat ovat arvioijien näkökulmasta anonyymejä. Anonyymin arvioinnin tavoitteena on edistää hakijoiden tasapuolista, osaamiseen ja soveltuvuuteen perustuvaa käsittelyä valintaprosessissa. Tavoitteet ovat pitkälti samoja kuin erityisesti julkisten alojen virkoja ja työpaikkoja täytettäessä hyödynnettävien anonyymien rekrytointien: edistetään hakijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia keskittymällä olennaiseen eli osaamiseen ja sen arviointiin (ks. Seies 2014).

Samalla poistuu tarve käsitellä henkilötietoja verkossa valintakoevaiheessa. Koko valintaprosessi yksinkertaistuu huomattavasti henkilötietojen käsittelyn osalta, kun hakijoiden henkilötiedot voidaan pitää erossa kymmenien henkilöiden työpanosta vaativasta arviointiprosessista.

Käyttäjäkokemuksia Taideakatemian etävalintakokeista on kerätty, tutkittu ja hyödynnetty

Taideakatemian etävalintakokeiden yhteydessä toteutettiin valintakokeisiin osallistuneille suunnattu kysely. Palautekyselyn tavoitteena oli selvittää, millaisina etävalintakokeet oli koettu hakijanäkökulmasta ja miten valintakokeiden eri osa-alueissa onnistuttiin. Kyselyn sisältö oli sama molempina vuosina, joten vastaukset ovat pääosin vertailukelpoisia.

Vuonna 2020 kyselyyn vastasi 57 % valintakokeisiin osallistuneesta yhteensä 352 hakijasta (Hatakka 2020). Keväällä 2021 kyselyyn vastanneiden osuus valintakokeeseen osallistuneiden kokonaismäärästä oli puolestaan 28 % (Hatakka 2021a). Jälkimmäisessä kyselyssä vastanneiden määrä jäi alhaisemmaksi, koska tieto kyselystä ei tavoittanut kaikkia valintakokeeseen osallistujia. Kyselyjen tulokset antavat kuitenkin hyvän kuvan valintakokeiden toteutuksesta hakijanäkökulmasta, ja tuloksia on jo hyödynnetty etävalintakokeiden edelleen kehittämisessä.

Tätä kirjoitettaessa syksyn 2021 yhteishaun opiskelijavalinnat on saatu valmiiksi. Syksyn yhtenä hakukohteena olleen mediatuotannon tradenomin verkko-opintojen valintaprosessi toteutettiin kokonaisuudessaan verkossa kuten aiempinakin vuosina.

E-lomake etävalintakokeen alustaksi

Koska aiemmissa valintakokeissa käytössä ollut Optima on järjestelmänä poistumassa Turun ammattikorkeakoulun käytöstä, syksyn valintakokeessa haluttiin testata korvaavaa alustaa. Testattavan alustan valinnan kriteereinä olivat mm. soveltuvuus valintakoekäyttöön, käyttövarmuus, tietoturvallisuus ja helppokäyttöisyys – erityisesti hakijanäkökulmasta arvioituna. Lisäksi lähtökohtana oli, että testattavan alustan tulisi mielellään olla Turun ammattikorkeakoululla jo käytössä oleva järjestelmä.

Optiman tilalle verkko-oppimisympäristöksi – tai oikeammin oppimisen ohjausjärjestelmäksi – käyttöön otettu itslearning ei saatujen käyttökokemusten perusteella ainakaan nykyisellään sovellu etävalintakokeiden alustaksi (ks. itslearning 2021). Järjestelmän räätälöitävyys ja yksinkertaistettavuus valintakokeiden vaatimukset huomioiden sekä valintakoekäytössä keskeinen oppilaitoksen ulkopuolisten käyttäjien eli hakijoiden luotettava kirjautuminen järjestelmään on osoittautunut haasteelliseksi.

Mediatuotannon hakukohteen valintakoe päädyttiin toteuttamaan edellä mainitut kriteerit huomioiden E-lomake -järjestelmällä – samalla alustalla, jolla ennakkotehtävien sähköinen palautus on toteutettu Taideakatemian media-alan koulutuksessa jo vuodesta 2016. E-lomake on selainkäyttöinen ohjelmisto ja sähköisen asioinnin alusta, jonka avulla on mahdollista laatia ja julkaista verkkolomakkeita (ks. E-lomake 2021). E-lomakkeen myötä valintakokeen toteutuksessa otettiin samalla käyttöön vahva tunnistautuminen (ks. Vahva tunnistautuminen verkkoasiointiin 2021).

Kevään 2022 valintakokeisiin on valmistauduttu hyödyntämällä karttuneita kokemuksia ja osaamista

Mediatuotannon syksyn 2021 valintakokeesta saatujen kokemusten perusteella prosessia ja ohjeistuksia on kehitetty edelleen kevään 2022 valintakokeita varten. Myös edellä mainittu hakijapalautekysely toteutettiin uudelleen mediatuotannon hakukohteen valintakokeen yhteydessä (Hatakka 2021b), ja näin saatiin lisää vertailukelpoista aineistoa etävalintakokeiden kehittämiskohteiden tunnistamiseksi.

Oheisessa taulukossa 1 on vertailtuna kevään 2020, kevään 2021 ja syksyn 2021 valintakoepalautekyselyjen tuloksia yhden kysymyksen osalta. Taulukosta on luettavissa, että hyvän tai erinomaisen arvosanan (8–10) valintakokeen järjestelyille antoi peräti 80 % kunkin kyselyn vastaajista.

Kuvassa on taulukko kyselyvastauksista, joissa annetaan kokonaisarvosana etävalintakokeen järjestäjille. Suurin osa on antanut arvosanaksi 8 - 10.

Taulukko 1. Kolmen valintakoepalautekyselyn tulosten vertailu yhden kysymyksen osalta.

Toteutamme Taideakatemiassa etävalintakokeita todennäköisesti myös jatkossa niiden hakukohteiden ja tehtävien osalta, joissa hakijan fyysinen läsnäolo valintakokeessa ei ole välttämätöntä. Etävalintakokeilla pystytään myös omalta osaltaan edistämään sekä saavutettavuutta että hakijoiden yhdenvertaisuutta, mahdollistamalla valintakokeeseen osallistuminen hakijan sijainnista riippumatta.

Pandemian myötä opittu hyväksymään etätyö, ja jatkuvan teknologisen murroksen mukanaan tuoma työskentelytapojen muutos on asiantuntijoiden mukaan osa uutta pysyvää työelämäkulttuuria (Onali 2021). Olemme tottuneet suorittamaan monenlaisia tehtäviä etänä, kohtamaan niin työkaverit, ystävät kuin sukulaisetkin etänä. Kulttuurinen muutos jättänee väistämättä jälkensä myös opiskelijavalintaprosesseihin.

Lähteet

Ammattikorkeakouluun.fi -sivusto. Opiskelijavalintauudistus. https://www.ammattikorkeakouluun.fi/opiskelijavalintauudistus/ (Haettu 3.9.2021)

E-lomake https://e-lomake.fi/fi/ (Haettu 11.10.2021)

Hatakka, Markus 2020. Hakijapalautekysely Taideakatemian etävalintakokeista 2020. Aineisto kirjoittajan hallussa.

Hatakka, Markus 2021a. Hakijapalautekysely Taideakatemian etävalintakokeista 2021. Aineisto kirjoittajan hallussa.

Hatakka, Markus 2021b. Hakijapalautekysely mediatuotannon hakukohteen etävalintakokeesta 2021. Aineisto kirjoittajan hallussa.

itslearning https://itslearning.com/fi/ (Haettu 11.10.2021)

Seies, Eeva-Riitta 2014. Näin toimii nimetön rekrytointi. Talouselämä 29.1.2014. http://www.talouselama.fi/tyoelama/nain-toimiinimeton-rekrytointi-3451296 (Haettu 18.11.2021)

Onali, Alma 2021. ”Palaamme tulevaisuuteen, joka on erilainen kuin ennen epidemiaa” – Korona-aika muuttaa suomalaista työkulttuuria pysyvästi, asiantuntijat sanovat. Helsingin Sanomat 16.9.2021 https://www.hs.fi/talous/art-2000008253085.html (Haettu 22.11.2021)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) 2017. Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen toimenpiteet 2017–2020. https://okm.fi/documents/1410845/4154572/Korkeakoulujen+opiskelijavalintojen+kehitt%c3%a4misen+toimenpiteet_20170817.pdf/ (Haettu 14.10.2021)

Optima https://optimaedu.fi/en/ (Haettu 14.10.2021)

Vahva tunnistautuminen verkkoasiointiin https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta/vahva-tunnistautuminen-verkkoasiointiin (Haettu 12.10.2021)

 

 

Mitä pidit artikkelista?

Yksi kommentti artikkelista “Kulttuurialan valintakokeet toimivat verkossa hyvin – kannustavia kokemuksia Taideakatemiasta

  1. Milla Järvipetäjä sanoo:

    Kiinnostava artikkeli!
    Olisipa hienoa lukea tämän lisäksi artikkeli opettaja-näkökulmasta käsin!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *