Siirry sisältöön Siiry hakuun

Turun Yrittäjien säätiö ja Turun AMK yrittäjyyttä edistämässä

13.06.2019

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa alueen yrityksille monenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää osaavien opiskelijoiden ja ammattitaitoisen henkilökunnan työpanosta. Yritykset voivat tilata erilaisia koulutuksia tai ottaa opiskelijan harjoittelemaan tai tekemään opinnäytetyöprojektia. Opiskelijat voivat myös edistää yritysten kansainvälistä menestystä mm. Aura Challenge – nimisessä projektissa, jossa osa selvitystyöstä tehdään kohdemaassa. Projektin aikana pieni joukko opiskelijoita tekee laajan kehittämistyön yritykselle sopimuksen mukaisesti. On myös mahdollista käynnistää pitkäjänteisempiä tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa projektiryhmä kootaan eri organisaatioiden kansallisista ja kansainvälisistä asiantuntijoista.

Turun Yrittäjien Säätiö ja Turun ammattikorkeakoulu ovat tehneet sopimuksen, jossa päätettiin lisätä yhteistyötä yrittäjyyden edistämiseksi. Sopimuksen puitteissa päätettiin tehdä turkulaisille yrittäjille kysely yhteistyötarpeista ja -halukkuudesta.

Kyselyn toteutus

Kysely laadittiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yrittäjien edustajien kanssa. Kysymyksissä kartoitettiin ajankohtaisia asioita, tulevaisuuden haasteita, kansainvälistymisasioihin liittyviä kysymyksiä sekä halukkuutta erilaisiin yhteistyömuotoihin. Kysely julkaistiin Turun Yrittäjien Turbå-uutiskirjeen mukana. Vastauksia saatiin yhteensä 114 kappaletta.

Yritysten haasteet ja ajankohtaiset asiat tällä hetkellä

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kuviossa 1 lueteltujen asioiden tärkeyttä tällä hetkellä asteikolla ”ei lainkaan tärkeä” … ”erittäin tärkeä”. Kuviosta 1 nähdään, että tärkeimpiä asioita yrityksille tällä hetkellä ovat uusasiakashankinta sekä pitkäaikaisten asiakassuhteiden kehittäminen. Uusien asiakkaiden tarvetta tukevat myös järjestyksessä seuraavat tärkeäksi arvioidut asiat, eli myynnin ja markkinoinnin kehittäminen. Vähiten tärkeiksi vastaajat ovat arvioineet logistiikan kehittämisen ja kustannusten vähentämisen. Vastauksista voisi päätellä, että kaksi viimeiseksi mainittua asiaa ovat yrityksillä kunnossa, eikä niihin tarvitse kiinnittää huomiota.

Kuvio 1. Tärkeitä asioita tällä hetkellä yrityksessä

Uusasiakashankinta nousee ykköseksi myös listassa, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan yrityksensä tämän hetken haasteita. Haasteita koetiin myös myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä. Juuri nämä ovat osaamisalueita, joissa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat olla avuksi yrityksille. Vähiten haasteita koettiin logistiikan kehittämisessä sekä johtamisessa ja projektinhallinnassa.

Yritysten tarpeet tulevaisuudessa

Vastaajilta kysyttiin yritystensä tulevaisuuden haasteista samalla asteikolla kuin edellisissä kysymyksissä. Suurimpia haasteita vastaajat näkivät verkostoitumisessa, uusissa kumppanuuksissa sekä verkostoitumisessa uusien asiakkaiden toivossa (kuvio 2). Lähes yhtä tärkeänä vastaajat pitivät toiminnan kasvattamista uusilla tuotteilla tai palveluilla. Myös digitaalisuuden lisääminen nousi melko tärkeäksi tulevaisuuden haasteeksi. Vähiten vastaajat kokivat haastetta omistajanvaihdoskysymyksissä. Tästä voidaan päätellä, että omistajanvaihdos ei ollut ajankohtainen asia suurimmalle osalle vastaajista.

Kuvio 2. Yrityksen tulevaisuuden haasteita

Yritysten osaamistarpeet

Vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä osaamistarvetta yrityksessään. Eniten koettiin osaamistarvetta digimarkkinoinnissa ja myynnissä (kuvio 3). Kumpikin osaamistarve oli valittu yli viidessäkymmenessä vastauksessa kolmen tärkeimmän joukkoon. Myös muussa markkinoinnissa koettiin osaamistarpeita. Vähiten oli valittu johtamisen ja projektinhallinnan osaamistarvetta.

Kuvio 3. Yritysten osaamistarpeita (vastaajat valitsivat kolme tärkeintä).

Yritysten kansainvälistymistarpeet

Vain alle puolella vastaajista oli tällä hetkellä kansainvälistä toimintaa, tuontia, vientiä tai muuta. Kuitenkin 57 vastaajaa näki kansainvälisyyteen liittyviä tarpeita tulevaisuudessa, tärkeimpänä kontaktien ja verkostoitumisen tarve (kuvio 4). Turun ammattikorkeakoululla on laaja kansainvälinen kumppaniverkosto ja runsaasti kansainvälistä toimintaa. Yhteistyö kansainvälisten verkostojen luomiseen ja toiminnan kehittämiseen olisi luonteva tapa yritysten ja AMK:n väliseen yhteistyöhön.

 

Kuvio 4. Kansainvälisyyteen liittyvät tarpeet tulevaisuudessa

Vastaajien mainitsemia kohdemaita olivat Euroopassa Ruotsi, Saksa, Espanja, Puola, Hollanti. Myös USA, Kiina, Japani, Tansania, Kenia sekä Ruanda mainittiin yhteistyömaina. Turun ammattikorkeakoululla on useiden maiden korkeakoulujen kanssa yhteistyösopimuksia, joiden puitteissa myös yritysten intressejä voidaan edistää.

Yhteistyömuodot

Yrityksiltä kysyttiin, minkälaista yhteistyötä he haluaisivat tehdä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Vastaajat voivat laittaa rastin kaikkiin haluamiinsa yhteistyömuotoihin. Vastaajista lähes 90% oli valmis tekemään yhteistyötä jossain muodossa. Ykkösiksi nousivat perinteiset ja yleisesti tunnetut yhteistyömuodot, eli harjoittelu ja opinnäytetyö. Lähes yhtä moni oli kiinnostunut pienimuotoisista toimeksiannoista opiskelijoille. Tärkeimpänä yhteistyömuotona yritykset pitivät siis opiskelijayhteistyötä. Opiskelijoiden kanssa toimiessaan yrityksillä on mahdollisuus löytää potentiaalisia rekrytointimahdollisuuksia, mikä on useiden yritysten motiivi opiskelijayhteistyöhön.

Lähes puolet yrityksistä valitsi mahdolliseksi yhteistyömuodoksi yhteistyöhankkeen, jossa on ulkopuolinen rahoittaja. Hankkeet ovat pitkäaikaisia kumppanuuksia, joissa yhteistyö on syvällisempää ja johdonmukaisempaa kuin pienimuotoisissa projekteissa. Hankkeissa yhteinen tavoite eri hanketoimijoiden kesken vaatii pitkäjänteistä neuvottelua ja sopimista. Hankesuunnitelma on aina yksityiskohtainen ja siihen sovitaan kunkin hanketoimijan rooli ja panos tarkasti. Valtakunnallisessa yrittäjille suunnatussa tutkimuksessa yritysten tyytyväisyys yhteistyöhön ammattikorkeakoulun kanssa oli sitä suurempaa, mitä pidempään yhteistyö oli kestänyt (Boman & kumpp. 2012, 3).

Koulutusyhteistyö ja yhteistyö opettajien kanssa herätti vähemmän kiinnostusta vastaajien joukossa. Tämä saattaa olla yrityksille hiukan vieraampi yhteistyön muoto eivätkä yritykset ole välttämättä vielä löytäneet Turun AMK:n täydennyskoulutustarjontaa ja asiantuntijapalveluita. Muutama yrittäjä ilmoitti vastaanottavansa opettajan yritykseensä tutustumaan 1-2 päiväksi. Tämä auttaisi opettajia tiedostamaan tämän päivän yrittäjien arjen kysymyksiä ja kehittämiskohteita. Tämä on hiukan tuntemattomampi yhteistyömuoto, joka voisi tuottaa uutta yhteistyötä jatkossa vaikkapa erilaisten projektien tai hankkeiden muodossa.

Opiskelijoiden mentorointi ja kummiyritystoiminta herätti myös kiinnostusta yli kymmenessä vastaajassa. Tämä on yhteistyömuoto joka myös voi poikia erilaisia yhteistyöprojekteja jatkossa. Muutama vastaaja ilmoitti vielä olevansa valmis muunkinlaisiin yhteistyömuotoihin, mutta ei varsinaisesti maininnut mitään tiettyä.

Uusia yhteistyöehdotuksia

Kyselyssä tiedusteltiin halukkuutta osallistua Turun AMK:n järjestämään liiketalouden ja terveysalan kansainvälisyysviikkoon, jossa yhteensä 66 kansainvälistä vierasta osallistui monipuoliseen ohjelmaan Turussa ja Salossa. Ohjelmaan sisältyi mm. verkostoitumistilaisuuksia, joihin toivotimme Turkulaiset yritysedustajat tervetulleiksi. Vaikka kansainvälisyysviikko herätti kiinnostusta, valitettavasti tänä vuonna emme tiukan aikataulun vuoksi saaneet yhteistyömuotoa käynnistetyksi.

Vastaajilta tiedusteltiin myös halukkuutta osallistua yrittäjyyden kipinöihin, joissa Turun AMK:n kumppaniyritykset kertoivat omaa yrittäjän tarinaansa opiskelijoille. Tilaisuudet ovat myös mahdollisuuksia verkostoitumiseen kaikille osallistujille. Tämä yhteistyömuoto käynnistyy ensi syksynä.

Miten jatketaan?

Aluevaikuttavuus ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa ovat ammattikorkeakoulujen ydintehtäviä. Yhteistyötä on tapahtunut jo pitkään ja se jatkuu vahvana myös jatkossa. Tämän kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa yritysten toiveita yhteistyön suhteen juuri tällä hetkellä ja löytää mahdollisia uusia avauksia. Uutena yhteistyömuotona on ehdotettu yrittäjien jalkautumista entistäkin vahvemmin osaksi ammattikorkeakoulun toimintaa mm. verkostoitumistilaisuuksiin sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Myös pidempiaikaisia kumppanuuksia ja TKI-yhteistyötä edistetään.

Noin puolet vastaajista on jättänyt yhteystietonsa kyselyn yhteydessä. Heihin on oltu yhteydessä ja yhteistyö on jo nyt konkretisoitumassa eri muodoissa.

valokuva: Shaimardanova Ruzilia

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

css.php