Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Läheisen aggressiivisuus herättää omaishoitajassa voimakkaita tunteita

05.11.2021

Väestö ikääntyy ja dementiasairaudet koskettavat yhä useampaa ikäihmistä ja heidän omaisiaankin. Dementiaa sairastava voi olla aggressiivinen hoitavaan ihmistä kohtaan. Pragress-projekti tarjoaa hoitajille keinoja aggressiivisten tilanteiden hallintaan.

 

Pragress-projektin avulla halutaan vähentää aggressiivisen käyttäytymisen negatiivisia vaikutuksia hoitajiin ja hoidettaviin. Omaishoitajien kokemuksia ikäihmisten aggressiivisesta käyttäytymisestä on tutkittu vähän. Kuitenkin Zellerin ym. tutkimuksissa on todettu, että osa ikäihmisistä käyttäytyy aggressiivisesti hoitajiaan kohden. Omaishoitajat ovat usein vailla riittävää koulutusta siihen. He kokevat riittämättömyyden, osaamattomuuden ja jopa häpeän tunteita.

 

Pragress-koulutus antaa tietoa ja harjoitteita aggressiivisten tilanteiden hallintaan

 

Pragress-hankkeessa halutaan kiinnittää huomiota ja lisätä tietoisuutta vanhusten väkivaltaisesta käyttäytymisestä, joka kohdistuu hoitajiin ja omaishoitajiin. Tavoitteena on tukea hoitajia ja omaishoitajia sekä lisätä heidän osaamistaan, voimaantumistaan ja arvokkuuden kokemustaan haastavissa hoitotilanteissa. Halutaan myös parantaa ikäihmisten elämänlaatua ja arvokkuuden kokemusta.

 

Hankkeen aikana kehitetään hoitajille, omaishoitajille, erilaisille kouluinstituutioille ja ikäihmisten yhteisöille omat oppimismoduulit verkko-oppimisalustalle aggressiivisen käyttäytymisen hallintaan. Hanke toteutuu kansainvälisenä yhteistyönä, jossa mukana ovat Suomi, Saksa, Irlanti, Italia ja Kreikka.

 

Hankkeen tietopohja luodaan tutkimuskirjallisuudella sekä sairaanhoitajien ja omaishoitajien haastatteluilla. Sen jälkeen niihin perustuen laaditaan koulutusohjelman sisältö, joka on tarkoitettu vahvistamaan hoitajien osaamista ja työnhallintaa tilanteissa, joissa hoidettava ikäihminen käyttäytyy aggressiivisesti. Sitten hanke fokusoituu avoimen oppimisalustan tekniseen toteutukseen. Sen jälkeen koulutusohjelmaa arvioidaan ja tehdään tarvittavat materiaalit ohjelman tueksi.

 

 

Pragress-oppimisalusta tavoittaa hoitajia monialaisesti

 

Hoitajat ja omaishoitajat hyötyvät avoimesta oppimisalustasta siten, että heidän tietonsa vanhusten teemasta syvenee. Myös taidot kohdata ja käsitellä uhkaavasti tai aggressiivisesti käyttäytyvää vanhusta vahvistuvat. Tämä johtaa parempaan tilanteidenhallintaan. Se tukee pystyvyyttä kohdata hankalia tilanteita ilman, että kokemus itsestä arvokkaana yksilönä murenee. Hoidettavien ja omaishoitajien elämänlaatu kohenee lisäämällä heidän ymmärrystään ja tietoaan aggressiiviseen käyttäytymiseen johtavista syistä ja tilanteiden kohtaamisesta. Lisäksi hoitajien ja hoidettavien positiivinen vuorovaikutus vahvistuu.

 

vanhus, kädet sylissä, kasvoja ei näy

kuva: Pixabay

 

 

Omaishoitajalta riittää ymmärrystä ja rakkautta aggressiiviselle läheiselle

 

Hankkeessa haastateltiin omaishoitajia Suomessa, Irlannissa, Kreikassa, Italiassa ja Saksassa. Haastatteluissa tuli esille, että omaishoitajat kokivat riittämättömyyttä läheisen aggressiiviseen käyttäytymiseen puuttumisessa. Myös monenlaisia muita tunteita heräsi läheistä kohtaan: pelkoa, avuttomuutta, surua, häpeää, turhautumista ja kiukkua. Toisaalta omaishoitajat kuvasivat myös ymmärryksen tunteita sekä välittämisen ja lämpimän rakkauden tunteita. Olihan yhteistä taivalta takana monella jo useamman vuosikymmenen ajalta.

 

Omaishoitajat tunnistivat eri syitä aggressiivisen käyttäytymisen taustalla. Dementian sairautena mainittiin aiheuttavan uhkaavia tilanteita. Kognitiivisten taitojen kuten ymmärtämisen ja puheen tuottamisen heikkeneminen aiheutti hoidettavassa turhautumista ja ahdistuneisuutta, joka saattoi purkautua lyömisenä tai haukkumisena. Usein aggressiivinen käyttäytyminen ilmeni hoitotilanteissa kuten lääkettä antaessa tai peseytyessä.

 

Aggressioon puuttumiseen on monia keinoja

 

Omaishoitajat kertoivat läheisen käyttäytyvän aggressiivisesti päivittäin. Tilanteen hallitsemiseksi he käyttivät verbaalisia keinoja: puhetta, tilanteen sanoittamista ja äänen korottamista. Myös katsekontaktin saaminen läheiseen oli tärkeää ja tuki sanallista viestintää. Usein paras keino oli poistua tilanteesta, jotta läheinen sai tilaa rauhoittua.

 

Tutkimusten mukaan omaishoitajien panos ja työ dementiapotilaiden hoidossa on erityisen tärkeää. Hoitajien kokemat tunteet vaikuttavat myös hoidettavien vointiin ja hoitosuhteeseen.  On tärkeää, että omaishoitajat saavat tukea aggressiivisten tilanteiden hallintaan. Pragress- hankkeessa pyritään tukemaan omaishoitajia pystyvyyttä toimia haastavissa arkipäivän hoitotilanteissa.

 

 

Pragress-hankkeen logo

 

PRAGRESS

Preventing and Confronting Aggressive Behavior of Elderly in Long Term Care

Vanhusten aggressiivisen käyttäytymisen hallinta pitkäaikaishoidoissa

Pragress on kansainvälinen hanke, jossa mukana ovat Saksa, Italia, Suomi, Kreikka ja Irlanti. Hanke toteutuu 1.9.2020 – 31.8.2023 välisenä aikana. Hankerahoituksena on Erasmus Strategic + Vocational.

Hankeen kohderyhmänä ovat vanhusten pitkäaikaishoidossa työskentelevät hoitajat sekä läheisensä omaishoitajana toimivat henkilöt. Hanke fokusoituu täten julkisen sektorin ja kolmannen sektorin vanhustenhuollon toimijoihin.

Hankkeessa kehitetään sähköinen oppimisalusta, joka sisältää oppimismoduuleista, joiden tarkoituksena on tukea hoitajien osaamista hallista aggressiivisia tilanteita.

 

Lähteet

 

Ferns, T. 2006. Under-reporting of Violent Incidents against Nursing Staff. Nursing Standard, vol. 20, no. 40, pp. 41- 45.

Rosenberg, M.W. & Herron, R.V. 2019. Responding to Aggression and Reactive Behaviors in the Home. Dementia, May 18 (4), 1328 – 1340.

Stall, Nathan M., et al. Association of Informal Caregiver Distress with Health Outcomes of Community-Dwelling Dementia Care Recipients: A Systematic Review. Journal of the American Geriatrics Society (JAGS), vol. 67, no. 3, 2019, pp. 609 – 617.

Zeller, A., Dassen, T., Kok, G., Needham, I. & Halfens, R.J.  2012. Factors Associated with Resident Aggression towards Caregivers in Nursing Homes. Journal of Nursing Scholarship, 44: 249 – 257.

Zeller A., Hahn, S. & Kok ,G. 2020. Aggressive Behavior of Nursing Home Residents towards Caregivers: A Systematic Literature Review. Geriatric Nursing 30(3)174–87.

 

Pragress-hanke ja artikkeli liittyy Mielenterveyden edistämisen tutkimusryhmän työhön.

 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *