Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Varhaiskasvatuksen sosionomeja tarvitaan päiväkodeissa

25.08.2021

Riemunkiljahduksia, leikkivien lasten mielikuvituksen pulppuamista ja myös pettymyksen sekä ärtymyksenkin ilmaisuja. Päiväkoti on lasten kohtaamispaikka, missä leikkiminen, tutkiminen, liikkuminen ja ilmaisun monet muodot ovat joka päivä läsnä. Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään. Päiväkodissa työskentelee moniammatillinen ryhmä, jossa tärkeässä roolissa ovat varhaiskasvatuksen sosionomit.

 

Kolmevuotias kampaaja Hentoinen odottelee asiakkaita toimitilaansa. Neljävuotias Ehtiväinen tuleekin viereisestä kotileikistään tervehdyskäynnille.

– Nau!

– Tuut tä mun kampaamoon?

– Mut mä oon kissa.

 

Varhaiskasvatukseen osallistuminen on merkittävä osa nykyajan lapsen elämää. Suomessa  3–5-vuotiasta lapsista noin kahdeksankymmentä prosenttia osallistuu varhaiskasvatukseen ja kaksivuotiaistakin melkein seitsemänkymmentä prosenttia. Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen eheää kasvun ja oppimisen polkua: se luo perustaa elinikäiselle oppimiselle.

 

Varhaiskasvatus on vaikuttavaa sekä taloudellisesti että sosiaalisesti

 

Varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tuottaa jopa 7–10 prosentin kasvun vuodessa Nobel-palkitun taloustieteilijän James Heckmanin mukaan. Samansuuntaisia ajatuksia on esitetty Suomessa. Taloustieteilijä Sixten Korkmanin mukaan lasten ja perheiden varhainen tukeminen on investointi, ei kuluerä.

 

Varhaiskasvatus vaikuttaa lasten elämänlaatuun sekä sosiaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen, kun lapsi saa osallistua itselleen mielekkäällä tavalla pedagogiseen toimintaan.  Vuorovaikutus toisten lasten kanssa on varhaiskasvatuksen arjessa keskeistä.  Lapselle muodostuu henkistä pääomaa, joka tukee häntä myöhemmissä opinnoissa ja hyvän elämän rakentamisessa.

 

 

Päiväkodissa ohjaaja ja kaksi lasta rakentavat tornia palikoista

Jopas syntyy korkea torni.
kuva: Niina Kärkkäinen

 

Varhaiskasvatuksen vaikuttavuus heijastuu myös perheiden elämään mahdollistaen vanhempien työssäkäynnin ja perheen elinoloista huolehtimisen.  Pitkällä aikavälillä laadukas varhaiskasvatus vähentää sosiaalimenoja, edistää lasten kouluttautumista sekä lisää työllisyyttä ja terveyttä aikuisiässä. Jokaisella lapsella on lain turvaama oikeus osallistua varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen sosionomin osaamisella vahvistetaan lasten sekä huoltajien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Hän tunnistaa ja arvioi lasten sekä perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä, tukee heitä oikea-aikaisesti ja ohjaa tarvittaessa sosiaali- ja terveyspalveluihin

 

 

Moniammatillisuus on voimavara

 

Lasten varhaiskasvatus toteutuu yleisimmin päiväkodissa. Laadukasta toimintaa toteuttaa parhaiten moniammatillinen henkilöstö, kun kaikkien osaaminen on käytössä ja kun tehtävät sekä vastuut ovat selvät.  Varhaiskasvatukseen tarvitaan osaavaa henkilöstöä, jota koulutetaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa.

 

Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja ammattinimikkeet muuttuivat varhaiskasvatuslain mukaan 2018 siten, että yliopistoista valmistuu varhaiskasvatuksen opettajia, ammattikorkeakouluista varhaiskasvatuksen sosionomeja ja toiselta asteelta varhaiskasvatuksen hoitajia. Lain siirtymäsäännöksen jälkeen elokuussa 2023 alalla työnsä aloittavat uudella ammattinimikkeellä ammattikorkeakouluista valmistuvat varhaiskasvatuksen sosionomit.

 

Varhaiskasvatuksen sosionomilla on sosiaalipedagoginen ohjausote. Hän edistää lasten oikeuksien toteutumista ja vahvistaa lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sosiaalialan asiantuntijana varhaiskasvatuksen sosionomi tukee työllään lasten vertaissuhteita, lasten osallisuutta, lapsiryhmän yhteisöllisyyttä ja vanhempien kasvatustyötä.  Ammatillisen osaamisensa varhaiskasvatuksen sosionomi tuo päiväkodin moniammatilliseen yhteistyöhön ja monialaiseen verkostotyöhön.

 

Varhaiskasvatuksen sosionomi ymmärtää yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksen lapsiperheiden elämään. Hän tuntee perheiden palvelut, joten hän osaltaan ennaltaehkäisee lasten ja perheiden huono-osaisuutta ja sosiaalista syrjäytymistä.

 

Uusi opetussuunnitelma varhaiskasvatukseen tehtiin yhteistyössä

 

Turun ammattikorkeakoulun sosionomitutkinnon uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön tammikuussa 2022. Sen laatimisessa on huomioitu se, että sosionomi tarvitsee uudenlaista osaamista lasten varhaiskasvatuksessa ja yhteistyössä perheiden sekä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa.

 

Opetussuunnitelmatyössä kuultiin sidosryhmiä ja yhtenä edustajana työryhmässä oli Raision kaupungin varhaiskasvatuksen suunnittelija Maria Ovaska. Hänen mukaansa opetussuunnitelman työstämisessä on työelämän edustajien näkökulman huomioiminen ollut arvokasta.

 

On tärkeää huomioida esimerkiksi juuri varhaiskasvatuksessa työskentelevän sosionomin osaamisen tarpeet. Sosiaalialan osaamisen lisäksi sosionomi tarvitsee riittävät tiedot ja taidot pienten lasten ohjaamiseen ja hoivaan.

 

-Työnantajan näkökulmasta on olennaista, että sosionomin valmiudet ovat riittävät lapsiryhmässä työskentelyyn ja että sosionomi tuo omana vahvuutenaan sosiaaliohjauksen osaamista työtiimiin. Tällä on suuri lisäarvo päiväkotien tiimeissä, koska varhaiskasvatuksessa perheiden kanssa tehtävä työ on tiivistä, selventää Maria Ovaska.

 

 

Kehittämistyö työelämäkumppanien kanssa on tärkeää

 

Työelämän ja koulutusorganisaation välinen yhteistyö on erittäin merkityksellistä, jotta koulutuksella voidaan vastata työelämän muuttuviin tarpeisiin ja kouluttaa varhaiskasvatukseen osaavia työtekijöitä.

 

Raision kaupungin varhaiskasvatus ja Turun ammattikorkeakoulu solmivat tammikuussa 2021 vuoden mittaisen yhteistyösopimuksen. Se sisältää ammattikorkeakoulun opettajan tuen moniammatilliselle varhaiskasvatustiimille, sosionomin tehtävänkuvan kehittämisen yhdessä varhaiskasvatustiimin kanssa ja varhaiskasvatuksen työtekijöiden tehtävänkuvien ja vastuiden selkeyttämisen.

 

Maria Ovaska kertoo, että Raisiossa on kevään 2021 aikana päivitetty kaikkien varhaiskasvatuksessa työskentelevien ammattiryhmien tehtävänkuvat. Samanaikaisesti on valmisteltu varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvan kirjauksia. Sitä ei kuitenkaan ole tehty valmiiksi saakka, koska työnkuvan muotoutuminen on kesken, eikä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävää ei vielä ole.

 

Raisiossa palkattiin päiväkotiin sosionomin koulutuksen saanut henkilö valtion erityisavustuksella. Valtion rahoitus on suunnattu varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Yhtenä tavoitteista on lasten psyko-sosiaalisen kehityksen ja hyvinvoinnin tuen lisääminen, johon vastataan muun muassa varhaiskasvatuksen sosionomin osaamisella. Sosionomi työskentelee pääsääntöisesti lapsiryhmässä, mutta myös yksilö- ja yhteisötasolla sekä perheiden ja monialaisten verkostojen kanssa. Tavoitteena on, että yksilökohtaisiin oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisen tarpeisiin pystytään vastaamaan moniammatillisella osaamisella aiempaa paremmin.

 

neljä naista pyöreän pöydän ääressä, keskustelee, pöydällä kuvakorttejaä

Tiimissä jaetaan kokemuksia ja ajatuksia.
kuva: Niina Kärkkäinen

 

 

Tiimityöskentely on laadukkaan varhaiskasvatuksen ydin

 

Sosiaali- ja kasvatusalan lehtori Marika Kouki on tehnyt kevään 2021 ajan tiivistä yhteistyötä päiväkodin moniammatillisen varhaiskasvatustiimin kanssa, johon kuuluvat varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen hoitaja ja varhaiskasvatuksen avustaja.  Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvaa osana varhaiskasvatuksen moniammatillista työtiimiä. Kouki on ohjannut kevään 2021 aikana tiimin työskentelyä ja toiminta jatkuu tulevana syksynä.

 

Tiimitapaamisissa on käsitelty mm. lapsiryhmän toimintaa, kehitetty tiimin toimintatapoja ja tehty näkyväksi kunkin ammattilaisen osaaminen ja kehittymisen tarpeet. Moniammatillisen varhaiskasvatustiimin sitoutuminen tiimityön kehittämiseen ja tehtävänkuvien kirkastamiseen on ollut hyvin vahvaa.  Kouki kertoo, että tiimin ohjaaminen on ollut hänelle erittäin antoisa ja opettavainen kokemus.

 

 

Sosionomin osaamista tarvitaan päiväkodissa

 

Tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen sosionomin työ päiväkodin lapsiryhmässä on tärkeä osa varhaiskasvatustiimin moniammatillista osaamista. Tehtävällä haetaan uudenlaisia toimintatapoja. Niiden avulla varhainen tuki kohdentuisi sosiaalista ja kasvatuksellista ohjausta tarvitseville lapsille ja perheille.

Taloustieteilijöiden näkemykset ovat lähellä toteutumista: kun lapsi ja perhe saa tukea ajoissa, säästytään vaativammilta tukitoimilta. Se on inhimillisesti kestävämpää, oikeaa ennaltaehkäisytyötä. Varhaiskasvatuksen sosionomin asiantuntijuutta tarvitaan.

 

 

Hentoinen luo kissaan hissikatseen ja tuntuu olevan hetken hämmentynyt. Hän selvästikin odotteli ihmisasiakasta, sellaista ihan tavallista kammattavaa. Uuteen tilanteeseen sopeutuminen käy kuitenkin hetkessä ja hän muotoilee kutsunsa uudelleen:

– Kitta, tuut tä mun kampaamoon?

– Tuun.

– Ittu tähän. Mitä tä haluut, kitta?

Kuvat: Niina Kärkkäinen

 

Lähteet

 

Ahonen, H. 2020. Sixten Korkmanille Hyvä teko lapselle -palkinto – ”Tuonut esiin lapsiperheiden tukemisen investointina, eikä kulueränä.” Viitattu 9.6.2021 https://www.aamulehti.fi/ihmiset/art-2000007457671.html

Ahtela, L. 2016. Päiväkodin elämää.  Puhus mulle nyt asioita. Helsinki: Books on Demand.

Karila, K. 2016. Vaikuttava varhaiskasvatus. Tilannekatsaus toukokuu 2016. Viitattu 10.8.2021 https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/vaikuttava_varhaiskasvatus.pdf

Tuononen, M. 2021. Varhaiskasvatukseen osallistuminen yleistyy nopeasti Suomessa ja kansainvälisesti. Viitattu 4.8.2021. https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/varhaiskasvatukseen-osallistuminen-yleistyy-nopeasti-suomessa-ja-kansainvalisesti/

 

 

 

 

 

 

Mitä pidit artikkelista?

2 kommenttia artikkelista “Varhaiskasvatuksen sosionomeja tarvitaan päiväkodeissa

  1. Sirpa Isola-Virtanen sanoo:

    Erittäin hyvä artikkeli. Tästä on hyötyä minulle, sillä aloitin juuri työt varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatuksen perhetyö on todellakin ennaltaehkäisevää työtä.

  2. Marika Kouki sanoo:

    Ihana kuulla! Saat tehdä merkityksellistä työtä pienten lasten ja vanhempien parissa. Lapsen hyvinvointi rakentuu eri kasvuympäristöjen aikuisten avoimesta ja luottamuksellisesta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.