Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Koulutuksella tehdään tulevaisuutta

11.09.2018

Maailman muuttuessa vauhdilla koitamme monin tavoin ennakoida muutoksia ja vastata niihin ajoissa, olipa kyse sitten työelämän murroksesta, tulevaisuuden osaamistarpeista, talouden haasteista tai ilmastonmuutoksesta. Ennakointi on tärkeää ja auttaa tulevaisuuden hahmottamisessa. Se ei kuitenkaan saa olla vain reaktiivista eli varautumista muutoksiin, vaan ennen kaikkea proaktiivista eli toiminnan suuntaamista toivottujen muutosten suuntaan. Maailma muuttuu joka tapauksessa, mutta voimme vaikuttaa siihen, millaisen maailman haluamme. Tässä koulutuksella on merkittävä rooli.

Maailma muuttuu joka tapauksessa, mutta voimme vaikuttaa siihen, millaisen maailman haluamme.

Esimerkkejä paikallisesta ennakointityöstä

Varsinais-Suomessa toimitaan monin tavoin koulutuksen kehittämiseksi ja oikeanlaisen osaamisen varmistamiseksi. Maakunnan toimijoilta edellytetään nopeaa ennakointia, tiedon tuottamista ja hyödyntämistä, jotta muuttuvaan maailmaan voidaan reagoida joustavasti ja myös muutosten suuntaan vaikuttaen. Tähän tarpeeseen on muodostettu laaja kumppanuusverkosto nimeltä Ennakointiakatemia. Se on yhteistyömalli, jossa uusinta ennakointi- ja tulevaisuustietoa tuotetaan maakunnan elinkeinoelämän, työelämän järjestöjen, viranomaisten ja oppilaitosten verkostoyhteistyönä.

Turun ammattikorkeakoulun koordinoima Ennakointiakatemia parantaa maakunnan kykyä ennakoida erityisesti tulevaisuuden työelämän muutoksia ja mahdollistaa niihin reagoimisen ajoissa ja kokonaisvaltaisesti. Turun ammattikorkeakoulussa toimintaa ohjaa innovaatiopedagogiikka, jonka avulla opiskelijat kehittävät osaamistaan paitsi vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin myös ohjatakseen tulevaisuutta haluttuun suuntaan. Tähän he tarvitsevat sekä vahvaa alakohtaista osaamista että kaikilla aloilla tarvittavia innovaatiokompetensseja, kuten ongelmanratkaisukykyä, tiimityötaitoa tai aloitteellisuutta. Nämä osaamiset kehittyvät, kun toimitaan jatkuvassa yhteistyössä elinkeinoelämän organisaatioiden kanssa, aidoissa projekteissa, aitoja ongelmia ratkoen, avoimissa ympäristöissä, monialaisesti, toisin sanoen innovaatiopedagogiikan mukaisesti.

Ongelmanratkaisukyky ja tiimityötaito ovat hyviä esimerkkejä tulevaisuuden työelämässä tarvittavista innovaatiokompetensseista.

Globaalit haasteet koulutuksessa

Muuttuvassa maailmassa kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja siksi ennakoinnin tulee myös koulutuksessa olla globaaleja muutoksia huomioivaa. OECDn mukaan viisi merkittävää muutostrendiä tämänhetkisessä maailmassa ovat teknologian kehitys, kansallisvaltioiden tulevaisuus, kaupungistuminen, perheiden muutos sekä globalisaatio. Ne kaikki tuovat haasteita, mutta niihin kaikkiin voidaan koulutuksella vaikuttaa.

Teknologian osalta sähköiset palvelut helpottavat arkeamme niin laskujen maksussa, kauppa- asioissa kuin työpalavereissa, mutta samalla ovat lisääntyneet mm. hakkerointi, identiteettivarkaudet ja verkkohuijaukset. Koulutuksen tehtävänä on varmistaa sähköistyvässä maailmassa tarvittavat digitaidot, jotta osaamme käyttää sähköistyviä palveluja turvallisesti ja myös kehittää niitä toivottuun suuntaan.

Koulutuksen tulee turvata yhteiskuntaa ylläpitävä ja kehittävä osaamistaso.

Kansallisvaltioiden asema säilynee väestön hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistajana, mutta muutoksia aiheuttavat mm. työmarkkinoiden muuttuvat osaamistarpeet sekä väestön ikääntymisestä aiheutuvat taloudelliset paineet. Koulutuksen tulee tällöin turvata yhteiskuntaa ylläpitävä ja kehittävä osaamistaso. Kaupungistumisen lisääntyessä koulutuksen täytyy tarjota osaamista, jolla voidaan ratkaista mm. liikenteen ja turvallisuuden asettamiin haasteisiin. Perherakenteiden murros ja väestöryhmien eriarvoistuminen ovat myös muutoksia, joihin koulutuksella voidaan hakea ratkaisuja ja tukea etenkin köyhimpiä ja vähäosaisempia väestöryhmiä.

Kestävä tulevaisuus edellyttää koulutukselta uusia arvovalintoja

Globalisaatio jatkuu ja sen aiheuttamat haasteet, esimerkiksi ilmastonmuutos, eivät ole yhden toimijan, korkeakoulun, valtion tai hallituksen, ratkaistavissa. Tarvitaan laajaa sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin sekä monenkeskistä yhteistyötä. Koulutuksella on keskeinen asema turvata tiedot ja taidot toimia tällaisessa ympäristössä. Yhteisenä tavoitteena on näyttää suuntaa kestävään ja oikeudenmukaiseen tulevaisuuteen. Ilmastonmuutokseen liittyvässä tietoisuudessa koulutuksella on paljon tehtävää. Tutkimusten mukaan esimerkiksi yllättävän harva tietää, että eläinperäinen ravintomme on yksi suurimmista syistä ilmastonmuutokseen ja että sen aiheuttamat päästöt jopa ylittävät liikenteen päästöt.

Koulutus on keskeisessä asemassa, kun etsitään ratkaisuja globaasaation mukanaan tuomiin haasteisiin.

Koulutuksella on tärkeä asema myös arvomaailman välittämisessä ja kehittämisessä. Tietoisia ja tuntevia ovat ihmisen lisäksi muutkin lajit, mutta ajattelumme tukeutuu usein humanismiin eli pidämme yhtä lajia, ihmistä, selvästi muita arvokkaampana. Toisaalta uskomme, että ihmisen moraalisena olentona tulee huolehtia heikommista ja vähempiosaisista, vanhuksista, lapsista ja vammaisista, huolimatta sukupuolesta, ihonväristä tai älykkyysosamäärästä. Miksei siis eläimistä, joista esimerkiksi sika on ymmärryksessään viisivuotiaan ihmislapsen tasoa?

Eläinsuojelukysymykset eivät useinkaan näyttäydy koulutuksen opetussuunnitelmissa, mikä vaikuttanee suomalaisen eläinsuojelulainsäädännönkin jälkeenjääneisyyteen. Myöskään posthumanistinen arvopohja ei näyttäydy koulutuksen taustalla, sen huomiointi että ihminen on aina riippuvainen luonnosta ja eläimistä. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja ekokatastrofin estämiseksi on välttämätöntä, että myös koulutuksen välittämät tiedot, taidot ja asenteet huomioivat aiempaa paremmin luonnon ja kaiken muun elollisen.

Koulutuksella on tärkeä asema myös arvomaailman välittämisessä ja kehittämisessä.

Koulutuksella ja yhteistyöllä kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulu pyrkii innovaatiopedagogiikan keinoin varmistamaan opiskelijoiden kestävän osaamisen ja uudistuvan oppimiskyvyn. Varsinais-Suomen organisaatiot toimivat yhdessä samoja tavoitteita kohti ja tulevaisuutta ennakoiden. Vastaavaa työtä tehdään muuallakin, paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Eri toimijoiden muodostaessa toisiltaan oppivia verkostoja tuotetaan uutta osaamista ja ratkotaan haastavia ongelmia.

Toivottua tulevaisuutta ei tule ajatellen, että se miten toimittiin eilen, on riittävää huomennakin. Haluttuja muutoksia saadaan aikaan koulutuksella ja avoimella vuorovaikutuksella, yksilöiden ja yhteisöjen yhteisten toimenpiteiden ja niiden aikaansaamien lainsäädännöllisten ja hallinnollisten toimien avulla. Maailmassa tapahtuvia muutoksia ei voi pysäyttää, mutta koulutuksen tuottamalla osaamisella voimme vaikuttaa niiden suuntaan, ratkoa kohtaamiamme haastavia ongelmia ja keksiä uusia kestäviä ratkaisuja.

Opiskelijoiden ajatuksia työelämässä tärkeistä innovaatiokompetensseista ja niiden kehittymisestä jo opiskeluaikana voit lukea täältä.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *