Siirry sisältöön Siiry hakuun

Perfektionismi ja sirkuksen oppiminen

Linda Kulmala kirjoitti kirjallisen opinnäytetyönsä keväällä 2019 perfektionismin vaikutuksista sirkusoppimiseen. Tässä artikkelissa hän kuvaa työnsä keskeisiä sisältöjä ja johtopäätöksiä.

Perfektionismi on yleinen mutta vähän puhuttu piirre sirkusalalla. Kirjallisessa opinnäytetyössäni pohdin perfektionismin hyötyjä ja haittoja oppimisessa ja opetustyössä. Otan myös huomioon perfektionismin vaikutukset taiteelliseen työskentelyyn.

Keräsin tietoa aiheesta kyselylomakkeella, johon vastasi neljä valitsemaani sirkusalan ammattilaista. Kaksi vastaajista on valmistunut Turun AMK:n Taideakatemiasta ja kaksi Salpauksen sirkusartistikoulutuksesta. Näiden ammattilaisten ajatuksia peilaan omiin kokemuksiini ja näkemyksiini. Lisäksi tutustuin psykologian kirjallisuuteen, erityisesti persoonallisuus- ja kehityspsykologiaan. Psykologian kirjallisuuden lisäksi läpi työni kulkee Irti itsekritiikistä -kirjassa esiteltyjä huomioita ja teorioita.

Kuvassa on sirkustaiteilija pöyden ympärillä.

Elina Raasakka. Kuva: Mikko Pirinen.

 

Perfektionismi on persoonallisuuden piirre

Perfektionismilla tarkoitetaan täydellisyyteen pyrkimistä. Perfektionismin suurin ongelma kiteytyy siihen, että tavoite parhaudesta on usein epärealistinen. Irti itsekritiikistä -kirjassa mainitaan lisäksi, että perfektionismiin olennaisena osana kuuluvat korkeat standardit itsessään eivät ole ongelma vaan se, että perfektionisti ei tietoisesti pohdi standardejaan. Tämä johtaa siihen, että standardit asettuvat automaattisesti täydellisyyden tasolle.

Perfektionismi on yksi persoonallisuuden piirre.

Persoonallisuus on ihmisen psyykkisistä ominaisuuksista muodostuva, melko pysyvä kokonaisuus. Persoonallisuusteorioita on lukuisia, ja yksi niistä on nimeltään Big Five -teoria. Tämä teoria kuvaa viittä peruspiirrettä ja niiden läheisiä ominaisuuksia. Kaksi piirteistä on mielestäni sukua perfektionismille. Tunnollisuus ja siihen liitetty järjestelmällisyys liittyvät perfektionismiin mielestäni siten, että ilman järjestelmällisyyttä on vaikea tavoitella täydellistä. Toinen piirteistä on neuroottisuus, joka aiheuttaa myös jäykkyyttä tunne-elämässä ja pelokasta käytöstä. Oman kokemukseni mukaan perfektionismi johtaa lopulta pelokkaaseen käyttäytymiseen, koska epäonnistumisen pelko on jatkuvasti läsnä.

Perfektionismista puhuttaessa tärkeä käsite on itsekritiikki. Itsekritiikki on hyökkäys itseä kohtaan sen seurauksena, kun jokin asia ei ole mennyt toivotulla tavalla. Itsekritiikki voi johtua monesta syystä. Yksi syy itsekritiikin taustalla on aikaisemmat kokemukset. Jos lapsi on saanut pienestä pitäen kritiikkiä vanhemmiltaan, hän saattaa myöhemmin alkaa itsekin kritisoida itseään. Mallioppiminen saattaa myös altistaa itsekritiikille. Jos esimerkiksi lapsen vanhemmat suhtautuvat itseensä kriittisesti, myös lapsi saattaa omaksua tämän tavan. Lisäksi ihmisen arvomaailmalla on vaikutusta itsekritiikkiin. Ihminen kritisoi itseään yleensä sellaisissa asioissa, jotka ovat hänelle tärkeitä.

 

Sirkusalalla perfektionismi on tavallista

Näen perfektionismin erityisen yleisenä piirteenä sirkusalalla. Kyselyyni vastanneiden sirkusalan ammattilaisten kokemukset antavat osviittaa siitä, miksi kyseinen piirre on yleinen sirkusalalla. Sirkus on lajina fyysinen, ja keho on taiteilijan työväline. Tämä lisää ulkonäköpaineita, joista on vaikea olla välittämättä. Lisäksi taiteilijat työskentelevät usein henkilökohtaisten aiheiden parissa, mikä lisää itsekritiikkiä ja täydellisyyteen pyrkimistä.

Sosiaalisella medialla on myös oma osansa perfektionismista puhuttaessa. Esimerkiksi Instagramissa on jatkuvasti näkyvillä muiden onnistuneita suorituksia. Sirkus on lajina yhteisöllinen. Ryhmässä toimiminen lisää sosiaalista vertailua, jolloin ihminen vertaa omaa osaamistaan muiden osaamiseen. Vertailun myötä omia onnistumisia ei välttämättä huomaa, kun keskittyy muiden tekemiseen ja niihin asioihin, joissa joku muu on itseä parempi.

 

Perfektionismilla on kaksi puolta: myönteinen ja kielteinen

Perfektionismi voidaan nähdä joko myönteisenä tai kielteisenä tilanteesta riippuen. Myönteisellä perfektionismilla tarkoitetaan erinomaisuuteen pyrkimistä, joka tuo ensisijaisesti nautintoa ja nostaa motivaatiota. Myönteisellä perfektionismilla on monia hyviä vaikutuksia sirkuksen oppimiseen. Kyselyyni vastanneet ammattilaiset kuvailevat, että myönteinen perfektionismi on eteenpäin vievä voima, joka auttaa kehittymään. Sopivasta määrästä perfektionismia on heidän mukaansa apua, koska silloin jaksaa työstää liikkeet erinomaisiksi, ja sen myötä voi olla ylpeä saavutuksistaan. Myönteisestä perfektionismista on sirkusammattilaisten mukaan myös apua taiteellisessa työskentelyssä: sen avulla jaksaa viilata liikkeet siisteiksi ja kohtaukset tarkoiksi.

Kielteinen perfektionismi ei ensisijaisesti tuo nautintoa. Irti itsekritiikistä -kirjassa mainitaan kuusi kielteisen perfektionismin tyypillistä ilmenemismuotoa. Ensimmäinen on korkeat standardit ja toinen voimakas itsekritiikki, jos standardi jää saavuttamatta. Kolmas ilmenemismuoto on huomion suuntaaminen epäonnistumisiin. Neljäs on epämiellyttävät tunnetilat, kuten ahdistus ja häpeä. Viides ilmenemismuoto on jatkuva ponnisteleminen tai asioiden välttäminen. Kuudentena ilmenemismuotona mainitaan riman nostaminen heti, kun aiempi tavoite on saavutettu.

Kielteisellä perfektionismilla on ikäviä seurauksia sirkuksen oppimiseen. Kyselyyni vastanneiden sirkusammattilaisten mukaan kielteinen perfektionismi hidastaa oppimista, kun jää viilaamaan pieniä ja huomaamattomia asioita liian pitkäksi aikaa. Kielteinen perfektionismi aiheuttaa heidän mukaansa myös vertailua muihin: aina löytyy joku, joka on teknisesti taitavampi tai luovempi.

Liiallinen perfektionismi johtaa itselläni omien valintojen kyseenalaistamiseen. Sekä oman kokemukseni että kyseisten ammattilaisten kokemusten mukaan kielteinen perfektionismi johtaa siihen, että oma kehitys jää huomaamatta. Taiteellisessa työskentelyssä kielteinen perfektionismi aiheuttaa asioiden turhaa viilaamista. Huomio saattaa kiinnittyä katsojalle huomaamattomiin ja kokonaisuuden kannalta merkityksettömiin seikkoihin.

 

Perfektionismi on otettava huomioon opetuksessa

Perfektionismi on tärkeä asia ottaa huomioon myös sirkusta opetettaessa.

Kyselyyni vastanneiden sirkusammattilaisten mukaan perfektionismia ja voimakasta itsekritiikkiä ilmenee erityisesti teini-ikäisillä sirkusoppilailla.

Tämä saattaa johtua kehitysvaiheesta. Nuoruudessa moni asia muuttuu: suhde itseen, omaan ulkonäköön ja fyysiseen olemukseen. Tässä on selvä yhteys sirkuksen fyysisyyteen ja kehollisuuteen. Nuori luo ihanneminän, jolla tarkoitetaan käsitystä siitä, millainen nuori haluaisi olla. Lisäksi on todellinen minä, joka koostuu niistä piirteistä, joita nuori kokee itsessään olevan. Jos ihanneminän ja todellisen minän välinen ristiriita on suuri ja nuori kokee olevansa kaukana ihanneminästään, hän saattaa alkaa kritisoida itseään. Teini-ikäisten sirkusoppilaiden itsekritiikki näkyy neljän sirkusammattilaisen mukaan esimerkiksi itsensä ääneen moittimisena, toisiin oppilaisiin vertailuna tai lukkoon menemisenä.

Perfektionismia saattaa esiintyä myös sirkusopettajilla. Ajattelen sen näkyvän joko omaan opetustyöhön tai oppilaisiin kohdistuvana. Kyselyyn vastanneiden sirkusammattilaisten mukaan omassa opetustyössä perfektionismi näkyy tuntisuunnittelutyössä, opetuksen toteutuksessa ja jälkiarvioinnissa. Yksi ammattilaisista kertoo, että kokee pedagogista vastuuta ja haluaa, että tuntisuunnittelutyö on täsmällistä. Omalla kohdallani itsekritiikki astuu esiin silloin, kun oma tekninen taitotaso ei riitä näyttämään jotain liikettä. Sirkusalan ammattilaiset eivät vaadi oppilailtaan täydellisyyttä, mutta he painottavat harjoittelun turvallisuutta.

Liikkeitä harjoitellaan tunnollisesti, ja erinomaiseen suoritukseen pyritään siksi, että liike opitaan oikein ja että sen tekeminen olisi turvallista.

Turvallisella harjoittelulla sirkusalan ammattilaiset haluavat vaalia oppilaidensa terveyttä ja ehkäistä vammoja.

 

Perfektionismiin voi vaikuttaa

Kyselyyni vastanneet ammattilaiset antoivat hyviä ja konkreettisia keinoja, kuinka lievittää kielteisen perfektionismin vaikutuksia omaan oppimiseen. Tärkeää on tietoisesti huomioida omia onnistumisia ja kehitystä. Yksi ammattilaisista kertoo, että joskus voi olla hyvä ajatella niitä asioita, joissa itse on parempi kuin joku muu, eikä aina toisinpäin. Yhden ammattilaisen mukaan välillä on hyvä pysähtyä ja tarkistaa perfektionismin tilanne. Jos kokee, että kielteinen perfektionismi on ottamassa vallan, asiasta on hyvä puhua esimerkiksi kollegoiden kanssa ja pohtia asiaa yhdessä heidän kanssaan. Avun pyytäminen ja vastaanottaminen on myös tärkeää ja auttaa itsekritiikin vaikeimpina hetkinä.

Sirkusopettajan on tärkeää ottaa oppilaidensa mahdollinen perfektionismi huomioon opetusmenetelmiä valitessaan. Oman kokemukseni mukaan erityisen tärkeää on yrittää omalla toiminnallaan minimoida oppilaiden kielteistä perfektionismia ja vahvistaa myönteisen perfektionismin hyötyjä. Kyselyssä esiin tulleissa vastauksissa painottuvat oppilaiden onnistumisten huomiointi ja huomion suuntaaminen oppilaan omaan kehitykseen. Sirkusalan ammattilaiset korostavat myös puhumista. Kun oppilaille puhuu asiasta, heidän on helpompi ymmärtää piirrettä ja sen vaikutuksia oppimiseen. Yksi ammattilaisista esittelee ”tee se niin huonosti kuin osaat” -tekniikan, jossa opettaja antaa oppilailleen tehtäväksi tehdä jonkin liikkeen niin huonosti kuin osaa ja sen jälkeen niin hyvin kuin osaa. Tämän seurauksena oppilaat huomaavat, että he ovat oikeasti parempia, kuin ajattelevat olevansa.

Kuvassa on kaksi sirkustaiteilijaa käsilläseisonnassa.

Linda Kulmala ja Kreetta Astala.

Omien ja kyselyyni vastanneiden sirkusammattilaisten kokemusten perusteella sain tietoa perfektionismin vaikutuksista sirkuksen oppimiseen.

Myönteinen perfektionismi lisää motivaatiota omassa oppimisessa ja taiteellisessa työskentelyssä.

Se tuottaa nautintoa, kun voi olla ylpeä omista saavutuksistaan. Kielteinen perfektionismi hidastaa oppimista, aiheuttaa epävarmuutta ja muihin vertailua.

Taiteellisessa työskentelyssä kielteinen perfektionismi on haitaksi aiheuttaessaan pienien yksityiskohtien loputonta hiomista.

Opetustyössä opettajan on tärkeää yrittää minimoida oppilaiden kielteistä perfektionismia ja suunnata oppilaiden huomio onnistumisiin ja omaan kehitykseen.

Linda Kulmalan opinnäytetyö on luettavissa

Theseuksessa.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

css.php