Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Medisiina D mahdollistaa suun terveydenhuollon koulutusyhteistyön

25.10.2018

 

Turun ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutus siirtyy loppuvuodesta 2018 uusiin Medisiina D:n tiloihin. Suun terveydenhuollon eri ammattiryhmien koulutus keskittyy Kupittaan alueelle ja muodostaa näin kansallisen koulutuskeskittymän. Terveystieteiden maisteriopintoihin kuuluva harjoittelu toteutui Turun ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutuksen Medisiina D -projektissa. Pyrkimys on edistää suun terveydenhuollon koulutusten yhteistyötä ja moniammatillista oppimista.

 

Suun terveydenhuollon koulutusten välinen yhteistyö on viime vuosikymmeninä ollut vähäistä Turussa. Hammaslääketieteen koulutus loppui Turun yliopistossa vuonna 1993 ja sen myötä suuhygienistiopiskelijoiden kliininen harjoittelu siirtyi Turun AMK:n omiin tiloihin Ruiskadulle. Tätä ennen suuhygienisti- ja hammaslääketieteen opiskelijat toteuttivat kliinistä harjoittelua yhdessä hammaslääketieteen opetusklinikalla. Vaikka hammaslääketieteen koulutus käynnistyi uudelleen Turun yliopistossa vuonna 2004, yhteistyö ei jatkunut entiseen tapaan tilaratkaisujen ja  hammaslääketieteen suurentuneiden opiskelijamäärien vuoksi.

 

Uudet tilat tuovat uutta yhteistyötä

 

Turun korkeakoulut tekivät vuonna 2015 kumppanuussopimuksen, jonka tarkoituksena on edistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä opetus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

Turun Terveyskampuksen moniammatilliseen osaamiskeskittymään kuuluvia aloja ovat lääketiede, hammaslääketiede, hoitotiede, sosiaali- ja terveys- sekä teknologia-alat. Näiden alojen keskittyminen samalle alueelle lisää yhteistyömahdollisuuksia muun muassa tutkimustoiminnan, innovoinnin ja yritysyhteistyön osalta. Terveyskampus-yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park Oy. Terveyskampuksen tavoitteena on kehittää osaamista tieteenalarajat ylittäen.

Medisiina D on nimetty synergiataloksi, jossa toimii useita eri terveydenhuollon toimijoita ja koulutuksen järjestäjiä. Rakennuksen tilaratkaisuilla on pyritty tilojen monikäyttöisyyteen ja joustavuuteen. Näin toimijat voivat tuottaa yhteisiä palveluita ja tilojen käyttöaste on mahdollisimman korkea. Medisiina D:n tiloissa toimii noin 1400 opiskelijaa ja 600 työntekijää eri aloilta. Jatkuva vuorovaikutus opetuksen, työelämän, tutkimuksen ja kehityksen sekä operatiivisen toiminnan välillä kehittää eri alojen toimintoja. Suun terveydenhuollon koulutusten keskittyminen Kupittaan alueelle sekä Medisiina D:n moderni työ- ja oppimisympäristö mahdollistavat suun terveydenhuollon eri ammattiryhmien monialaisen ja yrittäjämäisen toimintatavan ja harjoittelun jo opiskeluaikana.

Suun terveydenhuollon koulutusten välistä moniammatillista yhteistyötä on tarkoitus lisätä hyödyntämällä Medisiina D:n uusia tiloja ja suuhygienistikoulutuksen uutta sijaintia. Uusissa tiloissa opiskelijat pääsevät muun muassa harjoittelemaan suun terveydenhoitotyötä yhdessä. Koulutusyhteistyötä tehdään monialaisesti ja moni-ammatillisesti alueen terveyspalveluorganisaatioiden kanssa sekä lähihoitaja- (suun terveydenhoidon osaamisala), hammasteknikko- ja hammaslääkärikoulutuksen kanssa. Kupittaan alueella sijaitsee ennestään Turun yliopiston hammaslääketieteen laitos, jolla on pitkät perinteet Turussa ja vuonna 2015 Turun ammattikorkeakoulussa aloitettu hammasteknikkokoulutus. Hammasteknikkokoulutus onkin tehnyt moniammatillista koulutusyhteistyötä hammaslääketieteen laitoksen kanssa alusta lähtien. Yhteistyötä on tehty myös fysioterapeutti-, hammaslääkäri- ja suuhygienistiopiskelijoiden ergonomiaprojekteissa.

Turun ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutuksen Medisiina D -projektissa toteutettiin terveystieteiden maisterin opintoihin kuuluva 15 opintopisteen laajuinen kliinisen hoitotieteen sekä terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen harjoittelu. Harjoitteluprojektiin sisältyi kirjallisuuskatsauksen tekeminen moniammatillisesta oppimisesta suun terveydenhuollon koulutusten välillä sekä kyselyn tekeminen valmistuville suuhygienisti-, hammaslääkäri- ja hammashoitajaopiskelijoille. Kyselyssä selvitettiin opiskelijoiden näkemyksiä moniammatillisesta oppimisesta. Harjoitteluprojektiin sisältyi myös Medisiina D -projektin palavereihin osallistuminen ja projektin tulosten esittely projektiryhmälle. Harjoitteluprojekti kesti kaikkiaan 10 kuukautta.

 

kuva: Minna Hyötilä

 

Moniammatillisesta oppimisesta hyviä kokemuksia

 

Moniammatillista oppimista on tärkeää kehittää suun terveydenhuollon koulutuksissa. Nykyajan terveydenhuollossa potilasta hoitavat useat eri ammattiryhmät, mikä edellyttää niiden moniammatillista yhteistyötä, jota voidaan kuvata esimerkiksi tiimipohjaisena, asiakaslähtöisenä ja yhteisöllisenä asiantuntijatyönä. Toisaalta sitä voidaan pitää myös sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ideaalimuotona, koska eri ammattikuntien yhteistyöllä voidaan tarjota potilaille parempaa ja sujuvampaa hoitoa. Vaikka ammattikuntien välisestä yhteistyötä on pidetty keskeisenä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa, yhteistyön käytännön toimivuudesta tarvitaan lisää tietoa.

Harjoitteluprojektin kirjallisuuskatsauksen mukaan moniammatillisesta oppimisesta suun terveydenhuollon koulutuksissa on monia hyötyjä. Siten voidaan muun muassa lisätä suun terveydenhuollon opiskelijoiden tietämystä toistensa vastuualueista ja työnkuvasta, mikä on tärkeää moniammatillisen yhteistyön onnistumiseksi. Opintoihin sisällytetty vertaisopetus voi parantaa opiskelijoiden asenteita yhteistyötä kohtaan. Yhteistyö opintojen aikana voi vähentää suun terveydenhoidon toimenpiteiden kokemista hammaslääkärikeskeisinä. Yhteistyöllä voidaan myös parantaa suuhygienisti-, hammashoitaja- ja hammaslääkäriopiskelijoiden kommunikointi- ja tiimityöskentelytaitoja. Moniammatillinen oppiminen tukee potilaan kokonaisvaltaista suun terveydenhoidon toteuttamista.

Suurimmalla osalla suun terveydenhuollon opiskelijoista oli positiivisia kokemuksia moniammatillisesta oppimisesta. Suuhygienisti-, hammaslääkäri- ja hammashoitajaopiskelijat olivat sitä mieltä, että yhteistyössä oppiminen voisi auttaa heitä kehittymään tehokkaaksi osaksi suun terveydenhuollon hoitotiimiä. Opiskelijoiden mielestä suun terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeää opiskella yhdessä.

Suun terveydenhuollon koulutuksissa on monia mahdollisuuksia moniammatilliselle oppimiselle. Yhdysvalloissa opiskelijat ovat esittäneet yhteistyömuodoiksi esimerkiksi hammaslääkärivastaanoton käytännön johtamisen opiskelua ja yhteistä ensiapukoulutusta, jota ovat kokeilleet ainakin Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu. Myös seminaarit yhteisistä aiheista ja potilastapausseminaarit olisivat mahdollinen yhteistyömuoto. Opiskelijat voisivat kehittää yhteistyötä tiimeissä laatimalla ohjeet tehtävien ja roolien jaosta tiimityöskentelyssä. Olisi niin ikään mahdollista toteuttaa viestinnän, etiikan ja potilastietojärjestelmän opiskelua yhdessä.

Erilaisia vertaisopetuksen muotoja löytyi kansainvälisistä tutkimuksista. Yhdysvalloissa on kokeiltu opintojen loppuvaiheessa olevien suuhygienistiopiskelijoiden vertaisopetuksena parodontologista hoitoa ensimmäisen vuoden hammaslääkäriopiskelijoille. Opetus tapahtui simulaatioluokassa fantom-päiden avulla. Suuhygienistiopiskelijat opettivat myös toisen vuoden hammaslääkäriopiskelijoita instrumentoinnin ja ennaltaehkäisevän hoidon harjoittelussa klinikalla. Ruotsissa hammaslääketieteen opiskelijat valvoivat suuhygienistiopiskelijoiden kliinistä harjoittelua klinikalla.  Japanissa on kehitetty ja implementoitu koulutusohjelmaa, jossa suuhygienistiopiskelijat toteuttavat simulaatio-opetusta hammaslääkäriopiskelijoille aiheena pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten suun terveydenhoito. Opiskelijoiden kokemukset vertaisopetuksesta ovat olleet positiivisia.

 

Opiskelijat suhtautuvat myönteisesti moniammatilliseen oppimiseen

 

Harjoitteluprojektiin sisältyi moniammatillista oppimista koskevan kyselyn tekeminen suun terveydenhuollon opiskelijoille. Valmistuvalle suuhygienisti-, hammaslääkäri- ja hammashoitajaopiskelijaryhmälle syksyllä 2017 tehdyssä kyselyssä selvitettiin, ovatko he tehneet yhteistyötä muiden suun terveydenhuollon opiskelijoiden kanssa, minkälaista yhteistyötä he ovat tehneet, toivoisivatko he sitä lisää opintojen aikana ja minkälaista. Lähes kaikki opiskelijat toivoivat nykyistä enemmän yhteistyötä muiden suun terveydenhuollon koulutusten kanssa.

Valmistuvasta suuhygienistiopiskelijaryhmästä kahdeksan opiskelijaa vastasi kyselyyn. Suurin osa vastaajista oli tehnyt yhteistyötä hammaslääkäri- ja hammashoitajaopiskelijoiden kanssa opintojensa aikana. Yhteistyön hammaslääkäriopiskelijoiden kanssa toivottiin olevan enimmäkseen potilaan hoitamista yhdessä, keskustelua toimenpiteistä ja potilaiden hoidosta, nelikäsityöskentelyn harjoittelua sekä yhteisiä luentoja tai seminaareja. Suuhygienistiopiskelijoista suurin osa toivoi yhteistyöltä hammashoitajaopiskelijoiden kanssa potilaan hoitamista yhdessä ja nelikäsityöskentelyä.

Valmistuvasta hammaslääkäriopiskelijaryhmästä 12 opiskelijaa vastasi kyselyyn. Lähes kaikki hammaslääkäriopiskelijat olivat tehneet yhteistyötä opintojensa aikana hammashoitajaopiskelijoiden kanssa. Yhteistyö oli sisältänyt pääasiassa potilaan hoitamista ja nelikäsityöskentelyn harjoittelua. Suurin osa hammaslääkäriopiskelijoista ilmoitti, ettei ollut tehnyt lainkaan yhteistyötä suuhygienistiopiskelijoiden kanssa. Suurin osa heistä oli sitä mieltä, että yhteistyö suuhygienistiopiskelijoiden kanssa voisi sisältää potilaan hoitamista yhdessä, potilaan omahoidon ohjausta ja ravitsemusneuvontaa sekä nelikäsityöskentelyn harjoittelua. Hammashoitajaopiskelijoiden kanssa toivottiin voitavan harjoitella nelikäsityöskentelyä, potilaan hoitamista yhteistyössä ja ergonomiaa.

Hammashoitajaopiskelijaryhmästä kaikki seitsemän vastaajaa ilmoitti, ettei ollut tehnyt yhteistyötä  suuhygienistiopiskelijoiden kanssa. Suurin osa ei ollut tehnyt yhteistyötä myöskään hammaslääkäriopiskelijoiden kanssa opintojensa aikana. Suurin osa opiskelijoista toivoi yhteistyöltä suuhygienistiopiskelijoiden kanssa potilaan hoitamista yhteistyössä, vertaisoppimista, opiskelijan neuvontaa tai tukemista sekä potilaan omahoidon ohjausta ja ravitsemusneuvontaa. Suurin osa hammashoitajaopiskelijoista toivoi yhteistyömuodoksi  hammaslääkäriopiskelijoiden kanssa potilaan hoitamista yhteistyössä, prekliinistä harjoittelua sekä potilaan omahoidon ohjausta ja ravitsemusneuvontaa. Hammashoitaja- ja suuhygienistiopiskelijoiden välinen yhteistyöharjoittelu on tällä hetkellä toteutettu kerran vuodessa. Kyselyyn vastanneen hammashoitajaryhmän  opintoihin tämä kahden viikon harjoittelu ei kuitenkaan sisältynyt. Kliininen yhteistyöharjoittelu on toteutettu syyslukukaudella suuhygienistikoulutuksen klinikalla neljänä päivänä, jolloin hammashoitajaopiskelijat pääsevät oman opettajansa ohjauksessa harjoittelemaan vastaanoton toimintavalmiutta ja avustamaan suuhygienistiopiskelijoita.

 

Innovaatiopedagogiikka yhteistyön taustalla

 

Medisiina D -yhteistyössä hyödynnetään keskeisesti Turun ammattikorkeakoulussa kehitettyä oppimisotetta, innovaatiopedagogiikkaa.  Keskeisiä asioita innovaatiopedagogiikassa ovat muun muassa kokeilu, tiedon ja osaamisen jakaminen sekä erilaisten näkökulmien yhdistäminen. Niillä tavoitellaan opiskelijoiden innovaatiokompetenssien vahvistamista. Oppiminen sekä uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen työelämälähtöisesti yhdistyvät.

Suuhygienistikoulutus on juuri uudistanut oppimissuunnitelmansa innovaatiopedagogiikan mukaisesti. Oppimissuunnitelman kulmakivet ovat yksilö-, yhteisö- ja verkosto-osaaminen sovelluksineen. Se näkyy muun muassa innovatiivisina oppimismenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoisina suoritustapoina, joustavina opetussuunnitelmina, kansainvälisyytenä ja yrittäjämäisenä toimintana. Innovatiivisuus on esimerkiksi osallistumista moniammatillisiin työelämää kehittäviin hankkeisiin ja projekteihin. Suun terveydenhuollon opiskelijoiden moniammatillinen harjoitteluyhteistyö kliinisessä potilastyössä jo opiskeluaikana on innovaatiopedagogiikkaa parhaimmillaan.

Harjoitteluprojektin tulokset tuottivat näyttöä ja ideoita koulutusyhteistyöhön ja moniammatillisen oppimisen toimintamallien kehittämiseen. Suun terveydenhuollon koulutusten yhteistyö näyttää tällä hetkellä painottuvan kliiniseen potilashoidon harjoitteluun. Sitä myös opiskelijat toivoivat moniammatilliselta yhteistyöltä.

Yhteistyön alkaessa moniammatillista oppimista koskevan perehdytyksen ja alkuinfon järjestäminen opiskelijoille on tärkeää, jotta opiskelijat saavat tarpeellista tietoa tulevasta toiminnasta, toistensa ammateista ja rooleista yhteistyössä sekä orientoituvat ja sitoutuvat moniammatillisiin opintoihin. Opiskelijat voisivat ennen yhteistyöharjoittelun alkamista esimerkiksi perehtyä yhdessä klinikan toimintatapoihin kuten aseptiikkaan, ergonomiaan, työturvallisuuteen ja ensiapuun.

Opiskelijoiden yhteiseen harjoitteluun voisi sisältyä prekliinistä ja kliinistä harjoittelua. Ennen harjoittelua voisi olla yhteistä teoriaopetusta kyseisistä aiheista tai se voitaisiin järjestää kaikille ryhmille erikseen. On tärkeää, että ennen harjoittelua kukin opiskelijaryhmä on osallistunut riittävään määrään teoriaopetusta, jotta he voivat toimia tasavertaisina tiimissä.

Yhteistyöharjoitteluun on paljon vaihtoehtoja. Simulaatiossa suuhygienisti- tai hammaslääkäriopiskelijat voivat fantom-päiden avulla harjoitella instrumentointia hammashoitajaopiskelijan huolehtiessa vastaanoton toimintavalmiudesta. Instrumentointia voidaan harjoitella myös opiskelijatovereille ennen varsinaisten potilaiden vastaanottoa. Potilasvastaanotolla hammaslääkäri-, suuhygienisti- ja hammashoitajaopiskelija voivat toimia kolmen hengen tiimeissä jakaen roolit tiimien sisällä, kunkin osaamista hyödyntäen ja edistäen. Esimerkiksi hammashoitaja- tai suuhygienistiopiskelijat voivat avustaa vuorotellen hammaslääkäriopiskelijaa toimenpiteessä ja osallistua vastaanottokäynnin yhteydessä potilaan suun terveystarkastukseen ja terveydenedistämiseen sekä omahoidon ja ravitsemusohjaukseen.

Potilaan sujuva hoitoprosessi edellyttää tiimityötä, jossa hyödynnetään kunkin ammattiryhmän osaamista tarkoituksenmukaisesti. Työnjaon harjoittelu omalla osaamis- ja vastuualueella jo opiskeluaikana edistää ammatillista kasvua ja työelämässä tehtävää yhteistyötä potilaan hyväksi.

Prekliinisen ja kliinisen harjoitteluyhteistyön lisäksi Medisiina D:ssä olisi mahdollista toteuttaa muunkinlaista yhteistyötä. Yhteiset luennot ja seminaarit voisivat olla osana moniammatillista oppimista. Jokaisessa opiskelijaryhmässä niitä toivottiin yhteistyömuodoksi. Esimerkiksi potilastapaustehtäviä tai hoitosuunnitelmia voisi tehdä pienryhmissä moniammatillisesti. Opiskelijat voisivat esitellä klinikalla yhdessä hoitamiensa potilaiden tapauksia muulle ryhmälle. Pienryhmissä voidaan myös vierailla alan yrityksessä, jonka toimintaa esiteltäisiin muulle ryhmälle seminaareissa. Moniammatillisesti on mahdollista opiskella myös esimerkiksi etiikkaa tai potilastietojärjestelmän käyttöä.

Suun terveydenhuollon työnjaon kehittyessä suuhygienistien työ kohdentuu nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän potilaslähtöiseen kliiniseen ja väestön suun terveyttä edistävään toimintaan sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Sote-uudistuksen myötä suun terveydenhuollon yhteistyön kehittämisellä jo opiskeluaikana vastataan tulevaisuuden vaatimuksiin. Koulutusten välisen yhteistyön on tarkoitus alkaa keväällä 2019, kun suuhygienistikoulutus siirtyy Medisiina D:hen.

 

Lähteet

Anttikoski J, Hannikainen A, HiltulaT, Hiltunen J, Holmström K, Kalilainen H, Kaltiainen N, Lahti E, Liimatainen M, Malis N, Ojanen T, Pakarinen S, Patrikainen N, Peltonen E, Pesonen T, Pääskyvuori J, Repo M, Solja A-S, Tolvi H & Wikström T. 2006. Suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijoiden yhteisöllisen asiantuntijuuden kehittyminen koulutuksen aikana. Opinnäytetyö. Suun terveydenhuollon koulutusohjelma. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia.

Brame J L, Mitchell S H, Wilder R S & Sams L D. 2015. Dental and allied dental students’ attitudes towards and perceptions of intraprofessional education. Journal of Dental Education 79 (6), 616­­– 625.

Duffy M, Dresser S & Fulton J. 2016. Clinical Nurse Specialist Toolkit: A Guide for the New Clinical Nurse Specialist. Second Edition. Springer Publishing Company. New York.

Furgeson D, Kinney J S, Gwozdek A E, Wilder R & Inglehart M R. 2015. Interprofessional Education in U.S. Dental Hygiene Programs: A National Survey. Journal of Dental Education 79 (11), 1286 – 1294.

Health Campus Turku 2018. https://www.healthcampusturku.fi/suomeksi/

Honkanen R. 2013. Suuhygienistiopiskelijoiden ja hammaslääketieteen opiskelijoiden moniammatillinen yhteistyö Oulussa. Opinnäytetyö. Suun terveydenhuollon koulutusohjelma. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Isoherranen K. 2012. Uhka vai mahdollisuus – moniammatillista yhteistyötä kehittämässä. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos.

Leisnert L, Karlsson M, Franklin I, Lindh L & Wretlind K. 2012. Improving teamwork between students from two professional programmes in dental education. European Journal of Dental Education 16 (1), 17 – 26.

McComas M J & Inglehart M R. 2016. Dental, Dental Hygiene, and Graduate Students’ and Faculty Perspectives on Dental Hygienists’ Professional Role and the Potential Contribution of a Peer Teaching Program. Journal of Dental Education 80 (9), 1049 – 1061.

Medisiina D 2018. Suomen yliopistokiinteistöt Oy. http://www.esitteemme.fi/medisiina_d/WebView/

Miettinen H. 2014. Yhteistyössä suun terveydenhoidon asiantuntijuuteen – Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijoiden moniammatillinen opetusyhteistyö. Pro gradu -tutkielma. Terveystieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto.

Morison S, Marley J & Machniewski S. 2011. Educating the dental team: exploring perceptions of roles and identities. British Dental Journal 211 (10), 477 – 483.

Morison S, Marley J, Stevenson M & Milner S. 2008. Preparing for the dental team: investigating the views of dental and dental care professional students. European Journal of Dental Education 12 (1), 23 – 28.

Munz S M, Kim R Y, Holley T J, Donkersloot J N & Inglehart M R. 2017. Dental Hygiene, Dental, and Medical Students’ OMFS/Hospital Dentistry-Related Knowledge/Skills, Attitudes, and Behavior: An Exploration. Journal of Dental Education 81 (2), 149 – 161.

NCC 2018. Medisiina D. https://www.ncc.fi/projektit/medisiina-d-turku/

Nikander P. 2003. Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena. Vuorovaikutuksellinen näkökulma. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 40, 279 – 290.

Opetusministeriö 2007. Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä. Selvitysmiehen raportti. Selvitysmies Risto-Pekka Happonen.  Viitattu 10.1.2018 1https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79638/tr40.pdf?sequence=1

Otsuka H, Kondo K, Ohara Y, Yasuda M, Kishimoto N, Sunaga M, Endo K, Arakawa S, Kinoshita A & Shinada K. 2016. An Inter- and Intraprofessional Education Program in Which Dental Hygiene Students Instruct Medical and Dental Students. Journal of Dental Education 80 (9), 1062 – 1070.

Pedagogical Views on Innovation Competences and Entrepreneurship – Innovation Pedagogy and Other Approaches 2013. Eds. Lehto, A. & Penttilä, T. Reports from Turku University of Applied Sciences 171. Turku University of Applied Sciences.

Reinders J, Krijnen W P, Stegenga B & van der Schans C P. 2017. Perceived Dentist and Dental Hygienist Task Distribution After Dental and Dental Hygiene Students’ Team Intervention. Journal of Dental Education 81 (4), 413 – 419.

Ross M K, Turner S & Ibbetson R J. 2009. The impact of teamworking on the knowledge and attitudes of final year dental students. British Dental Journal 206 (3), 163 – 167.

Stolberg R L, Bilich L A & Heidel M. 2012. Dental Team Experience (DTE): a five year experience. Journal of Dental Hygiene 86 (3), 223 – 230.

Turun ammattikorkeakoulu SoleOPS 2018. Opetussuunnitelmat: Suuhygienisti. (ei vielä julkaistu)

Turun yliopisto 2015. Turun korkeakoulut tiivistävät yhteistyötään. Turun yliopisto. Viitattu 17.1.2018 https://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/Sivut/turun-korkeakoulut-tiivistavat-yhteistyotaan.aspx

Uudistuva korkeakoulu – Esimerkkejä innovaatiopedagogiikan soveltamisesta opetuksessa ja korkeakoulun toiminnassa 2016. Toim. Komulainen, M., Konst, T. & Keinänen, M. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 235. Turun ammattikorkeakoulu.

 

 

Mitä pidit artikkelista?

4 kommenttia artikkelista “Medisiina D mahdollistaa suun terveydenhuollon koulutusyhteistyön

 1. Pasi Alander sanoo:

  Olisiko mahdollista saada näitä artikkeleita printteri ystävällisessä muodossa tai niin että ne voisi jakaa yksittäisenä tiedostoina esim. PDF? On hankala pitää itsellään sellaista linkkilistaa josta mielenkiintoiset artikkelit löytyy, kun on tottunut löytämään tällaiset mielenkiintoiset artikkelit nopeasti tiedostoina omalta koneelta tai verkkolevyiltä.

  1. Satu Haapala sanoo:

   Hei Pasi! Kiitos kiinnostuksestasi ja kysymyksestäsi. Selvitämme, miten saisimme toteutettua toiveesi pdf-muotoisesta tai tulostettavasta tiedostosta. Palaamme asiaan!
   Terveisin Talk-toimitus

 2. EsaB sanoo:

  Hei, onko tämä vielä mahdollista?

 3. Satu Haapala sanoo:

  Tuohon oli tosiaan valitettavasti jäänyt vastaamatta, pahoittelen!
  Pdf-tiedoston tallentaminen artikkelista on mahdollista. Se tapahtuu näin: artikkelinäkymässä mennään yläpalkin oikeasta reunasta löytyvään kolmeen pisteeseen, valitaan sieltä Print ja sen jälkeen Save as PDF.
  Ylä- ja alatunnisteet voi valita pois, jolloin tiedostosta tulee siistimpi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *