Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Uusien opettajien pedagoginen perehdytys – tukea opetustyön alkuun

26.01.2024

Yhteisöön rekrytoitujen uusien työntekijöiden perehdytykseen on kiinnitetty viime vuosina paljon huomiota. Mutta kuinka uudet opettajat saavat tietoa yhteisön pedagogisista käytännöistä koulutusalan organisaatioissa?

Kehitimme opettajilta saamiemme toiveiden perusteella Turun ammattikorkeakoulun uusien opettajien pedagogista perehdytystä. Käynnistimme uusille opettajille pilottivalmennuksen, jossa yhdistyy mentorointi, vertaistuki ja online-perehdytys Turun AMK:n pedagogisiin käytänteisiin ja järjestelmiin.

Palautteen perusteella uudet opettajat kaipasivat organisaatiotason yleisperehdytyksen rinnalle erikseen opettajille suunnattua pedagogista perehdytystä Turun AMK:n opetuskäytäntöihin. Tämän tarpeen perusteella Turun AMK:n johtoryhmä teki keväällä 2023 päätöksen, että HR-palvelut ja pedagoginen asiantuntija loisivat uusille opettajille pedagogisen perehdytyksen kokonaisuuden.

Turun AMK:ssa on kehitetty viime vuosina organisaatiotason yleisperehdytystä merkittävästi. Käytämme perehdytysohjelmistona Introa, jonka kautta toteutamme uusien työntekijöiden yleisperehdytyksen. Palautteen perusteella perehdytys uuteen työpaikkaan ja sen käytäntöihin yleisesti toimii nykyisellään erinomaisesti. Varsinaiseen opetustyöhön ja sen pedagogisiin lähtökohtiin ei kuitenkaan ole ollut tarjolla vastaavaa perehdytystä.

Opettajille suunnattu pedagoginen perehdytyskokonaisuus koostuu seuraavista kohdista:

 • Jokaiselle uudelle opettajalle nimetään mentori pedagogisen perehdytyksen tueksi. Uuden työntekijän esihenkilö nimeää mentorin, kun opettaja aloittaa työtehtävässään.
 • Perehdytysohjelmisto Introon rakennetaan pedagogisen perehdytyksen suunnitelma, joka avataan yleisperehdytyksen rinnalle kaikille opetustehtävissä aloittaville uusille työntekijöille
 • Lisäksi uusille opettajille järjestetään pedagogisen perehdytyksen valmennustapaamiset, joissa keskustellaan pedagogisen perehdytyksen teemoista.

Perehdytyksen tavoitteena on antaa kaikille uusille opettajille hyvä lähtökohta opetustyöhön Turun AMK:ssa.

 

Kartoitusta suunnittelun tueksi

Koska kyseessä oli uusi kokonaisuus, ei aiempaa tietoa pedagogisen perehdytyksen tarpeista ollut saatavilla. Aloitimme pilottivalmennuksen suunnittelun loppukeväällä 2023 kartoittamalla pedagogisen perehdytyksen tarpeita niiltä uusilta opettajilta, jotka olivat aloittaneet aiemmin samana vuonna eivätkä olleet vielä saaneet erillistä pedagogista perehdytystä.

Kartoituksen perusteella keräsimme myös aihekokonaisuudet ja teemat, joista he olisivat toivoneet saavansa perehdytystä.

Kartoituksen perusteella tunnistimme kolme pääasiallista kohderyhmää:

 1. Opettajat, joilla on jo aiempaa opetuskokemusta. Heidän opetuskokemuksensa vaihtelee korkeakoulu- ja muun opetustaustan (AMK, yliopisto, peruskoulu tai vapaa sivistystyö) välillä, ja perehdytyksen tarve vaihtelee sen mukaisesti.
 2. Opettajat, joilla ei ole aiempaa opetuskokemusta ja jotka tulevat suoraan yritysmaailmasta, teollisuudesta tai muualta työelämän kontekstista. Heillä on vahva ammattiosaaminen, mutta pedagoginen osaaminen tai pätevyys puuttuu.
 3. Opettajat, jotka tulevat kansainvälisestä taustasta ja joilla saattaa olla opetuskokemusta, mutta kulttuuri- tai maakohtaisista eroista johtuen Suomen ja etenkin ammattikorkeakoulun käytänteet voivat olla uusia.

Pilotti lähti syksyllä 2023 käyntiin uudella kartoituksella, joka tehtiin kaikille sinä syksynä aloittaneille opettajille. Keräsimme heiltä tietoa heidän aiemmasta taustastaan, mahdollisesta opetuskokemuksesta sekä pedagogisen perehdytyksen tarpeista heidän uudessa työssänsä.

Noin kolmasosalla ei ollut opetustaustaa. Muiden opetustausta vaihteli eri koulutustasoilta. Lisäksi tiedustelimme heidän roolejaan osana uutta työtä: toimivatko he opettajatuutorin tehtävissä, ohjaavatko he opinnäytetöitä tai ovatko he mukana TKI-toiminnassa.

Suurimmalla osalla oli eniten opetustyötä, mutta usealla oli myös opettajatuutorin tehtäviä. Muutama opettajista oli jo tiiviisti mukana TKI-työssä ja ohjasi myös opinnäytetöitä.

Eniten opettajat toivoivat perehdytystä

 • AMK-pedagogiikasta
 • opetuksen järjestelmistä
 • kuormittavuuden suunnittelusta
 • opetusmenetelmistä
 • tehtävien suunnittelusta sekä
 • yhteisöllisyyden tukemisesta.

Mentori oli nimetty noin puolelle osallistujista. Muutama muukin osasi toivoa mentoria, kun tietoisuus mentorin roolista tuli esiin perehdytyksen aikana.

 

Pedagogisen perehdytyksen valmennustapaamiset

Kartoituksesta saatujen tietojen perusteella suunnittelimme pedagogisen perehdytyksen pilotin, joka koostui kolmesta yhteisestä kahden tunnin dialogisesta valmennustapaamisesta. Tapaamisissa käsiteltiin Turun ammattikorkeakoulun opetuksessa olennaisia, kartoituksen perusteella esiin nousseita teemoja yhdessä keskustellen.

Tapaamisten teemat koostuivat kolmesta pääteemasta, ja niihin liittyvistä alateemoista (taulukko 1):

Taulukko sisältää kolme pääkohtaa: Pedagogisia lähtökohtia, Opetuksen suunnittelua ja Työelämälähtöistä kehittämistä.

Taulukko 1. Pedagogisen perehdytyksen teemat

 

Tarjosimme tapaamisiin kolme osallistumisvaihtoehtoa: suomeksi pidettiin tapaamiset kampuksella ja Teamsissä, ja lisäksi tarjolla oli englanniksi pidetyt tapaamiset kampuksella. Mikäli yhteiset tapaamiset eivät sopineet, oli myös mahdollista järjestää kahdenkeskinen valmennustapaaminen.

Tapaamisissa keskusteltiin laajasti teemojen ympärillä osallistujien kysymysten ja sen hetkisten tarpeiden pohjalta.

Yhteisten tapaamisten yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi osoittautui vertaistuki ja tutustuminen muihin uusiin opettajiin.

Keskusteluissa jaettiin yhdessä avoimesti tuntemuksia eri näkökulmista, kuten esiin tulleista haasteista ja hienoista onnistumisista.

 

Pedagoginen perehdytys mukaan perehdytysohjelmisto Introon

Pilotti jatkuu keväällä 2024 perehdytysohjelmisto Introon luodun perehdytyssuunnitelman käyttöönotolla. Olemme valmistelleet Introon pedagogisen asiantuntijan ja HR-palveluiden yhteistyönä teemoittain etenevän, noin kolmen kuukauden mittaisen kokonaisuuden (kuva 1).

Perehdytyssuunnitelmaa läpikäydessään uusi opettaja pääsee tutustumaan kartoituksen perusteella valittuihin perehdytyksen teemoihin (Taulukko 1). Perehtymistehtävät rakentuvat lyhyestä tekstimuotoisesta esittelystä sekä linkeistä, jotka johdattavat Turun AMK:n intranetistä löytyvän lisätiedon pariin.

Vuoden 2024 alussa aloittaneet uudet opettajat ovat jo päässeet kokeilemaan pedagogisen perehdytyssuunnitelman pilottiversiota Introssa. Intron pedagoginen perehdytyssuunnitelma ohjaa osallistujia aihesisällön lisäksi myös pedagogisiin valmennustapaamisiin ja mentorin tapaamiseen.

Jatkokehitystyön tueksi keräämme Introon rakennetusta perehdytyssuunnitelmasta kommentteja myös syksyllä 2023 perehdytystapaamisissa mukana olleilta uusilta opettajilta.

 

Näyttökuva Intro-perehdytysohjelmasta

Kuva 1. Näyttökuva pedagogisen perehdytyksen suunnitelmasta Intro-perehdytysohjelmistossa

 

Keväällä 2024 järjestämme lukuvuonna 2023–24 aloittaneille uusille opettajille myös yhteisen pedagogisen kampuskierroksen, jonka myötä he pääsevät tutustumaan sekä toisiinsa että kampuksen opetustiloihin.

 

Kokemuksia pilottivaiheen valmennuksesta

Tähän asti saadun palautteen perusteella osallistujat kokivat syksyllä 2023 järjestetyt tapaamiset ja niissä käsitellyt aiheet tärkeiksi ja oman työn kannalta hyödyllisiksi.

Opettajat saivat tukea käytännön pedagogisiin haasteisiin.

Merkittävää oli myös se, että he olivat myös pystyneet muokkaamaan opetustyötään keskustelujen, materiaalien ja niistä saatujen vinkkien perusteella. Palautteen perusteella he pääsivät mukaan opetuksen ”talon tavoille” sekä saivat tukea omaan opetustyöhönsä ja käytännön pedagogisiin haasteisiin. Tarjolla oli myös kahdenkeskisiä tapaamisia, ja se koettiin tärkeäksi. Valmentajan asiantuntijuus koettiin erinomaiseksi ja olennaiseksi osaksi kokonaisuutta.

Pedagoginen perehdytys on vahvistanut ja kirkastanut omaa ammatillista identiteettiä uutena opettajana valtavasti. Perehdytystapaamisten parasta antia ovat olleet vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen muiden uusien opettajien kanssa.

– Taru Lehtinen, media-alan uusi opettaja

 

Palautteen perusteella jatkossa kehitettävää on mentorin tuen sitominen pedagogiseen perehdytykseen sekä pedagogisen mentoritoiminnan pilotointi. Lisäksi toivottiin, että perehdytys sidottaisiin selkeämmin opettajien omiin aikatauluihin, jolloin osallistuminen yhteisiin tapaamisiin mahdollistuisi paremmin kaikille.

Ylipäätään toivottiin enemmän yhteisiä tapaamisia ja asioiden syvällisempää yhteistä käsittelyä.

Osallistujat suosittelivat kokonaisuutta myös ns. kokeneemmille opettajille ajankohtaisena päivityspakettina opetukseen.

Jatkamme pedagogisen perehdytyksen kokonaisuuden kehittämistä edelleen kevään 2024 pilottivaiheen aikana saamiemme kokemusten ja palautteiden perusteella.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *