Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Musiikilla rentoutta yritysmaailmaan: ei mailan puristamista vaan leikkiä, oivaltamista ja syvällisiä kohtaamisia

11.10.2022

Yrityksen muutostarpeita voidaan lähestyä myös taiteen keinoin. YAMK-opinnäytetyössäni haastattelin viittä yhteisötaiteilijaa, jotka auttavat musiikin avulla yrityksiä onnistumaan tavoitteissaan – jotka eivät liity taiteeseen. Sain myös itse kokeilla yhteisötaiteiljan roolia työpajoissa, jotka toteutin yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa osana Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hanketta.

Musiikilla voidaan saada aikaan monenlaisia muutoksia työelämässä. Tyypillisesti taidetyöpajoja käytetään lisäämään työntekijöiden hyvinvointia, edistämään yhteistä ajattelua, virittämään jonkin tietyn teeman äärelle tai parantamaan tiimin toimivuutta.

Tutkin YAMK-opinnäytetyössäni sitä, miten musiikkimenetelmillä voi auttaa yrityksiä ja muita työyhteisöjä niiden muutostarpeissa.

Keskityin erityisesti musiikki-interventioon, joka on taidepohjaisista aloitteista lyhytkestoisin. Se kestää yleensä muutamasta tunnista muutamaan päivään. Haastattelin työssä viittä yhteisömuusikkoa, jotka toimivat yrityskontekstissa ja hyödyntävät musiikkimenetelmiä. Interventioita käyttää suurin osa suomalaisista yrityssektorilla toimivista yhteisötaiteilijoista. Viidestä haastatellusta kahdella oli kokemusta pitkäaikaisista projekteista tai ohjelmista.

Tutkimus- ja kehittämishankkeeni aikana toteutin oman, eri taidemenetelmiä hyödyntävän työpajakokonaisuuteni osana Oulunkaaren kuntayhtymän Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hanketta. Hankkeeseen kuuluneessa projektissa käytin monia taidemenetelmiä laulusta sanataiteeseen ja teatteri-improvisaatioon.

Intervention tarkoituksena oli tuoda hoitotyön tekijöille rohkeutta oman äänen käyttämiseen erilaisissa tilanteissa, työkaluja äänen kestämiseen sekä lisää rentoutta ja iloa työhön taiteen kautta.

Ei ole kyse rummuttamisesta vaan ihmisestä

On tärkeää ymmärtää, että laulua tai mitä tahansa musiikkimenetelmää ei yrityksissä käytetä sen itsensä takia, vaan sillä on aina jokin muu, ei-taiteellinen tarkoitus. Musiikki on se konteksti, jossa perehdytään muuhun aiheeseen, kuten vaikkapa vuorovaikutuksen toimivuuteen. Taiteellisen työpajan tavoitteena voi olla esimerkiksi heittäytymiseen rohkaiseminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen, tiimityön toimivuus sekä työhyvinvoinnin parantaminen. Tärkeää on perustella hyvin se, miksi rummutetaan, beatboksataan tai lauletaan.

Musiikkimenetelmän avulla voidaan saada työntekijät tuntemaan, että heidän ajatuksensa, mielipiteensä ja kokemuksensa asioista ovat tärkeitä ja merkityksellisiä.

Yritysmaailmassa luovuuteen liittyvä sanasto voi herättää joskus ei-toivottuja reaktioita. Luovuus ja taide voivat sanoina jopa pelottaa monia täysin erilaisessa kontekstissa toimivia ihmisiä, joten on tärkeää lähteä neuvottelemaan yhteistyöstä menetelmän tarjoamista hyödyistä käsin. Toisaalta osallistujat on saatava mukaan ilon ja merkityksellisyyden kautta, ei luovuuden tai taiteen itsensä vuoksi.

Rentoutta mailan puristamisen maailmaan

Suomessa yrityksissä ja muissa työyhteisöissä toimivia yhteisötaiteilijoita on vielä melko vähän, ainakaan sellaisia, jotka hyödyntäisivät musiikkimenetelmiä. Yleisempää musiikin käyttäminen on esimerkiksi sairaalamaailmassa, vanhustyössä ja kehitysvammaisten ihmisten parissa nimenomaan asukkaiden tai asiakkaiden kanssa toteutettuna. Toisaalta yrityksissä käytetään jo nyt paljon kuvataidetta, tanssia, teatteri-improvisaatiota ja muita taiteen muotoja ei-taiteellisiin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Yrityksissä musiikkimenetelmillä voidaan  ratkaista monenlaisia haasteita, jotka eivät sinänsä liity taiteen tekemiseen kuten soittotaidon oppimiseen. Tyypillisesti musiikki-interventiota käytetään herättämään luovuutta, parantamaan työhyvinvointia, virittämään yhteisen teeman ympärille tai vaikkapa jalkauttamaan strategiaa työyhteisöön. Musiikki ja sitä tukevat menetelmät, kuten johtajuus- ja vuorovaikutusvalmennus, toimii välineenä syvemmissä tavoitteissa.

Taiteen roolina on toimia keskustelun avaajana ja tunnelman virittäjänä sekä kanavana itsetuntemukseen ja tunnetaitoihin sekä itsen ja toisen kohtaamiseen syvemmällä tasolla.

Ideana musiikkimenetelmien käytössä on, että taiteen kautta tekeminen on rentoa. Asioita lähestytään kokeilemisen, oivalluksen ja leikin kautta. Tämä voi olla tuloshakuista työtä tekevälle konsultille, myyjälle, esimiehelle tai insinöörille hyvin tervetullut näkökulma työelämään. Kun työntekijät viedään aivan uuteen kontekstiin ja erilaisten haasteiden äärelle, syntyy tärkeitä oivalluksia ihmisyydestä, tunteista, vuorovaikutuksesta ja oman jaksamisen tukemisesta.

Villin hoitajan elämää

Tutkimus- ja kehittämishanketta tehdessäni pääsin itsekin toteuttamaan työpajakokonaisuuden taidemenetelmiä hyödyntäen. Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa toteutetussa projektissa oli tavoitteena antaa osallistujille rohkeutta tuoda oma äänensä esille työyhteisössä sekä antaa työkaluja työhyvinvoinnin tukemiseen, palautumiseen ja toimivaan vuorovaikutukseen.

Työpajoissa heittäydyimme taiteen maailmaan ääni- ja rentoutumisharjoitusten, laulun, teatteri-improvisaation sekä sanataiteen kautta. Laulutaitoa ei edellytetty, vaan työpajassa lähdettiin tutkimaan sitä, mitä kaikkea omalla äänellä voisi tehdä.

Harjoitusten ideana oli saada rohkeutta oman äänen käyttämiseen joka tilanteessa sekä etsiä uudenlaisia suhtautumistapoja omassa arjessa ilmeneviin haasteisiin. Harjoituksesta saatujen ideoiden ja oivallusten pohjalta syntyi työyhteisölle oma taikabiisi: Villin hoitajan elämää. Taikabiisi jalkautettiin  koko työyhteisöön saman vuoden joulukuussa toteutetussa Kick off -päivässä.

Työpajaan osallistuneet olivat tyytyväisiä työpajojen sisältöön ja kokivat saaneensa niistä rentoutta, iloa ja merkityksellisyyden tunnetta työhönsä. ”Voisipa viikon lopettaa aina näin”, eräs työntekijä summasi työpajojen antia.

Taidealalle kaivataan yhteistyötä

Taidepohjaisia aloitteita käytetään eri konteksteissa. Myös monet yritykset ovat kiinnostuneita yhteistyöstä taiteilijoiden kanssa. Taidemenetelmien hyödyt ovat kuitenkin melko tuntemattomia, joten harva yritys lähtee yhteistyöhön taiteilijan kanssa ilman selkeää näyttöä siitä, että heidän käyttämänsä menetelmät tuovat toivottua taloudellista tai muuten mitattavaa hyötyä yritykselle.

Yritysmaailmassa toimimisessa on taiteilijalle omat haasteensa. Viestinnän tulee olla todella selkeää ja tarkkaan mietittyä, jotta se tavoittaa tilaajat. Toisaalta toiminimellä toimivan taiteilija-yrittäjän voi olla vaikea saada jalansijaa yrityksissä, sillä isot yritykset edellyttävät sellaista toimintavalmiutta ja toimitusvarmuutta, jota yksinyrittäjällä ei välttämättä ole mahdollisuutta tarjota.

Pieniin toimijoihin, viestinnän haasteisiin ja sirpaleiseen kenttään ratkaisuna voisi olla välittäjä, joka toimii välikätenä tilaavan yrityksen ja taiteilijan välissä. Välittäjätoimintaa on taiteen alalla jo jonkin verran ja sitä kehitetään koko ajan. Taidemenetelmien suosion kasvaessa se toivottavasti lisääntyy entisestään, jotta taiteilijat ja yritykset löytävät toisensa.

 

Petterrson, Liisi 2022. Musiikin voimalla muutokseen – musiikki-interventio yhteisötaiteilijan työvälineenä. YAMK-opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *