Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Keskeneräisyys avaa ovia ideoinnille sosiaalisessa mediassa

05.06.2018

Monikanavainen tietotulva sekä sosiaalisen median tarjoamat uudenlaiset viestinnän mahdollisuudet ovat tehneet suunnitelmallisesta, vaikuttavasta ja kattavasta projektiviestinnästä aiempaa haastavampaa. Valmiiden tiedotteiden ja paketoitujen sisältöjen sijaan kaivataan vuorovaikutusta ja osallistamista. Mutta miten projektin viestintä taipuu dialogiksi ympäröivän yhteiskunnan kanssa? Miten herättää oikeiden tahojen mielenkiinto ja erottua houkuttelevasti tämän päivän tietovirrasta?

Edellä kuvatuista lähtökohdista syntyi Co-creation of Service Innovation in Europe (CoSIE) -hankkeen opas sosiaalisen median hyödyntämisestä projektiviestinnässä “Enabling Co-Creation through Twitter. A Guidebook for Research Project Communication.” Käytännönläheisen oppaan tavoitteena on innostaa projekteja hakeutumaan vuorovaikutteiseen viestintään sidosryhmiensä kanssa sosiaalista mediaa hyödyntäen.

Projektin on tärkeä valita ne sosiaalisen median kanavat ja palvelut, joita projektin tavoiteltu kohderyhmä jo luontevasti käyttää. CoSIE-hankkeen ensisijainen kanavavalinta on Twitter. Sen hyödyntämistä projektiviestinnän välineenä puoltaa kanavan aktiivinen käyttäjäkunta, johon lukeutuu eri alojen tutkijoita ja asiantuntijoita, poliitikkoja ja toimittajia. Kanavan avoin ja dialoginen luonne on houkutellut palveluun paljon eri alojen vaikuttajia.

Sanonnan mukaan keskeneräistä ei pidä näyttää hulluille eikä herroille. Olemme eri mieltä.

Sanonnan mukaan keskeneräistä ei pidä näyttää hulluille eikä herroille. Olemme eri mieltä. Uskomme, että valmis on useimmiten sitä parempi, mitä useampi on osallistunut sen kehittelyyn. Kutsumme yhteiskehittävää viestintää (Co-creative Communication) vuorovaikutuksessa tapahtuvaksi tiedon ja ymmärryksen rakentamiseksi. Yhteiskehittävässä viestinnässä keskeneräisyyttä ei hävetä, vaan se nähdään keinona, joka rohkaisee esittämään erilaisia näkemyksiä kehittelyn kohteena olevaan asiaan.

Olennaista on, että sosiaalisen median kanavia hyödyntävä viestintä on kahdensuuntaista. Projektin sidosryhmät voivat olla sekä sisällön kehittämisessä arvokkaita kokemusasiantuntijoita että tuotetun tiedon ja tulosten loppukäyttäjiä. Avoimen dialogin kautta projekti voi saada kohderyhmiltään ideoita tai näkökulmia, jotka myöhemmin osoittautuvat korvaamattomiksi esimerkiksi projektin tuloksia käyttöönotettaessa.

Vuorovaikutus käy työstä

Vuorovaikutteinen viestintä on käytännössä varsin helppoa, mutta siihen liittyvä ajattelutavan muutos haastaa monet organisaatiot ja projektit. On opittava näkemään vuorovaikutus tutkimus- ja kehittämistoiminnan ytimenä, ei ylimääräisenä työnä. Twitter tarjoaa projekteille ja projektitoimijoille kanavan verkostoitua oman alansa asiantuntijoiden ja vaikuttajien kanssa. Verkostojaan voi laajentaa osallistumalla aktiivisesti keskusteluihin, jotka liittyvät omaan alaan tai projektin ydintoimintoihin.

Vuorovaikutteinen viestintä edellyttää pitkäjänteistä työtä koko projektin elinkaaren ajan. Jokainen projekteissa työskennellyt tuntee viestinnän haasteet projektin lähetessä loppuaan. Tulosten levittäminen on hankalaa, jos sen suunnitteluun ryhdytään vasta projektin loppumetreillä. Mielenkiintoisetkaan tulokset, raportit tai toimintamallit eivät tavoita potentiaalista yleisöään, ellei sidosryhmien kanssa käytävään vuorovaikutteiseen viestintään ole panostettu jo projektin alusta alkaen.

Vuorovaikutteinen viestintä edellyttää pitkäjänteistä työtä koko projektin elinkaaren ajan.

Rohkaisemme projektitoimijoita käyttämään Twitteriä tulosten esittelyn sijaan myös keskeneräisten ajatusten testaamiseen. Twitterissä on mahdollista nousta nopeasti tietoisuuteen etsimällä ja käyttämällä kyseisen alan suosituimpia hastageja ja viestimällä säännöllisesti kiinnostavia sisältöjä. Usein projekteissa sorrutaan viestimään vain silloin, kun on jo saatu jotain päätökseen, vaikka myös kehittelyn eri vaiheista tulisi viestiä aktiivisesti ja osallistavasti.

Tavoite on tehdä ajatusprosesseista läpinäkyviä ja näin joukkoistaa ongelmanratkaisua. Avoimella ja dialogisella viestinnällä projekti voi päästä tuloksiin, joihin pelkkä projektin oma toteuttajatiimi ei olisi koskaan keskenään päätynyt.

Ole läsnä siellä, missä ihmiset ovat

Digitalisaatio tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia, joita kannattaisi kokeilla projekteissa entistä ennakkoluulottomammin. Yksi tavoitteemme CoSIE-hankkeessa on edistää sosiaalisen median kanavien käyttöä julkisten palveluiden yhteiskehittämisessä. Näemme, että sosiaalista mediaa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi palvelutarpeiden kartoittamisen kanavana perinteisten menetelmien rinnalla. Tutkijoiden ja kehittäjien tulisi myös virtuaalisesti jalkautua sinne, missä ihmiset ovat.

Tutkijoiden ja kehittäjien tulisi myös virtuaalisesti jalkautua sinne, missä ihmiset ovat.

Kannustamme tutustumaan oman projektisi toimintaympäristöön ja sidosryhmiin. Selvitä heti aluksi, mitkä ovat ne kanavat, joiden kautta pääset oman tavoiteyleisösi kanssa dialogiin heille luontevilla viestintäareenoilla.

Lisätietoa:

Tutustu ja lataa opas ilmaiseksi käyttöösi 

CoSIE-hanke: www.cosie-project.eu

Arvonluonnin uudet alustat ja muodot -tutkimusryhmä Turun ammattikorkeakoulussa 

Turun ammattikorkeakoulu koordinoi CoSIE (Co-creation of Service Innovation in Europe) –hanketta. Vuonna 2017 käynnistyneessä Horizon2020 -rahoitteisessa hankkeessa etsitään julkisen sektorin kehittämistyöhön uusia ideoita ja muotoillaan asiakaslähtöisiä palveluja. CoSIE-hankkeen tavoitteena on parantaa julkisen sektorin uudistumiskykyä sekä vauhdittaa asiakaslähtöisten palveluinnovaatioiden kehittämistä. Hanke kuuluu Turun AMK:n Arvonluonnin uudet alustat ja muodot –tutkimusryhmään.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *